На цій сторінки ви знайдете контакти викладачів для проведення занять у дистанційній і змішаній формах.

Автоматизовані системи управління-1. Мікропроцесорна техніка

Субін Анатолій Анатолійович: (050)440-37-88, anatoliy.subin@gmail.com

Форма: дистанційне, Google Class, Zoom

Посилання на навчальні матеріали: Google Class (Код класу – mkzlskm)

Мета дисципліни «Автоматизовані системи управління – 1. Мікропроцесорна техніка» – дати важливий об’єм актуальних технічних знань і практичних навичок в галузі застосування мікропроцесорної техніки для управління, контролю та діагностики виробничими процесами в машинобудуванні.
Завданням вивчення дисципліни бакалавром є набуття основних понять про елементи мікропроцесорної техніки, їх функції, мету і галузь застосування; типові елементи та вузли мікропроцесорної техніки; базових знань про представлення даних в елементах мікропроцесорної системи; основні типи операцій, що виконуються з даними; основи програмування мікропроцесорів; основних засад застосування мікропроцесорних систем при вирішенні задач оптимізації технологічних процесів обробки деталей і складання виробів.

Автоматизовані системи управління-3. Програмування верстатів

Кореньков Володимир Миколайович: 380988027701, korenkov.volodymyr@lll.kpi.ua, Linkedin

Форма: Дистанційна (платформа дистанційного навчання “Сікорський” – G Suite for Education)

Посилання на навчальні матеріали: Кампус, Classroom Код класу: 7h2ggs2

Курс складається з двох частин: – теоретична (заняття відбуваються в аудиторії, оснащеній учбовими стійками та комп’ютерною технікою); – практична (заняття відбуваються в лабораторії на верстатах: фрезерному HAAS VF3 та токарному HAAS ST20)

Сілабіус. Програма навчання: 1) Обладнання HAAS. Технологічні можливості – Ознайомлення з елементами конструкції верстатів HAAS VF3 та HAAS ST20 – Верстатні та інструментальні пристрої (ознайомлення з елементами конструкцій) – Робота зі стійкою (файлова система, текстовий редактор, корекція, режими роботи, налаштування) – Процес наладки (порядок включення верстатів, установка інструменту в магазин, заміри за допомогою вимірювальних щупів, прив’язка інструменту та заготовки до системи координат верстата та ін.) 2) Основи програмування – Особливості розробки маршрутних технологічних процесів обробки на верстатах з ЧПК – Програмування обробки: основи G-кодів (ISO 6983, DIN 66025) – Програмування обробки: цикли обробки конструктивних елементів (отвори, різьби, кармани, канавки тощо) – Програмування обробки: макроси, використання системи шаблонів стійки HAAS – Методи контролю і забезпечення точності обробки на верстатах з ЧПК 3) Підготовка управляючих програм в САМ-системі – Програмне забезпечення для підготовки 3D-моделей – Основи програмування обробки в САМ – Верифікація управляючих програм 4) Залікова робота

Інформатика

Лашина Юлія Вікторівна: 0442049456, lashyna.yuliia@lll.kpi.ua, Telegram

Форма: Google Classroom, Zoom

Посилання на навчальні матеріали: Платформа дистанційного навчання Сікорський – G Suit For Eduсation, Диск Гугл

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: – розроблення власних комп’ютерних програм для автоматизації вирішення інженерних задач; – самостійно вирішувати поставлені задачі з використанням довідкової літератури – розв’язувати з допомогою комп’ютерної техніки загальні технічні та спеціальні задачі технології машинобудування.

Сілабіус. Зміст навчальної дисципліни: Основи алгоритмізації і програмування Інтегроване середовище мови програмування Базові елементи мови програмування Базові оператори мови програмування Структуризація програм. Процедури і функції Робота з масивами Обробка символьної інформації Робота з множинами Робота із записами Робота із файлами Робота із модулями Графічне програмування Розробка програмних систем (ПС)

Проектування дільниць механоскладальних виробництв

Субін Анатолій Анатолійович: (050)440-37-88, anatoliy.subin@gmail.com

Форма: дистанційне, Google Class, Zoom

Посилання на навчальні матеріали: Google Class (Код класу – uuqvg6b)

Метою викладання дисципліни “Проектування дільниць механоскладальних виробництв” є вивчення методів проектування механоскладальних цехів та окремих важливих питань проектування машинобудівних заводів, які ґрунтуються на новітніх наукових і технічних розробках та досягненнях, прийнятих державних рішеннях по економічному розвитку країни.

Процеси формоутворення – 1

Фролов Володимир Костянтинович: 0672701411, v.k.frolov@gmail.com

Воронцов Борис Сергійович: 380953102605, voronts@gmail.com, Facebook

Медведєв Вадим Вячеславович: 0939779429, medvedev.vadym@lll.kpi.ua, Facebook

Форма: Дистанційна. Платформа дистанційного навчання Сікорський та Електронний Кампус.

Посилання на навчальні матеріали: Кампус – розділ “Процеси формоутворення – 1”. Платформа дистанційного навчання Сікорський – G Suit For Eduсation – дисципліна “Процеси формоутворення – 1”.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей розв’язання наступних типових задач: – визначення елементарних похибок, що виникають при обробленні; – розрахунок сумарної похибки оброблення; – прогнозування точності деталей при механічному обробленні; – визначення припусків на механічне оброблення заготовок; – аналіз впливу технологічних факторів на якість обробленої поверхні; – техніко-економічний аналіз технологічного процесу виготовлення деталей машин; – визначення основних етапів технологічних процесів, що проектуються.

Сілабіус. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання: знання: – основних досягнень у галузі технології машинобудування; – існуючих методик визначення елементарних похибок, що виникають при обробленні; – існуючих методик прогнозування точності деталей при механічному обробленні; – методології проектування технологічних процесів механічного оброблення.
уміння: – користуватись довідковою літературою та комп’ютерними засобами пошуку інформації; – визначати елементарні похибки, що виникають при обробленні, за допомогою аналітичних та статистичних методів; – прогнозувати точність деталей при механічному обробленні; – визначати припуски на механічне оброблення заготовок; – виконувати техніко-економічний аналіз технологічного процесу виготовлення деталей машин.
досвід: – визначати елементарні похибки, що виникають при обробленні, за допомогою аналітичних та статистичних методів; – прогнозувати точність деталей при механічному обробленні; – визначати припуски на механічне оброблення заготовок; – виконувати техніко-економічний аналіз технологічного процесу виготовлення деталей машин.

Різальний інструмент

Данилова Людмила Миколаївна: 0977641820, ldanylova@bigmir.net

Форма: Дистанційна (платформа дистанційного навчання “Сікорський” – G Suite for Education)

Посилання на навчальні матеріали: Кампус, Classroom Код курсу: 7h2ggs2

Дисципліна вчить: -вирішувати завдання, пов‘язані з раціональною експлуатацією різальних інструментів у різних умовах виробництва; – обґрунтовано обирати із набору стандартних необхідні різальні інструменти, виходячи із заданих вимог якості деталей та умов їх оброблення; – проектувати фасонні різальні інструменти

Різання матеріалів – 2. Теорія різання

Бецко Юрій Михайлович: 0683771572, betsko.uri@gmail.com

Форма: Дистанційна. Платформа дистанційного навчання Сікорський, Електронний Кампус, ZOOM.

Посилання на навчальні матеріали: Кампус – розділ “Різання матеріалів-2. Теорія різання”.

Зміст дисципліни визначають основні теоретичні закономірності процесів формоутворення робочих поверхонь деталей машин, які виготовляються із різноманітних конструкційних матеріалів механічним обробленням різанням лезовими та абразивним інструментами. Для найбільш поширених видів лезового оброблення, наприклад, точіння, свердління, фрезерування розглядаються інструментальні матеріали, які можуть бути використані в різальних інструментах, конструктивні особливості різальної частини інструмента, закономірності кінематики та механіки процесу різання, фізичні процеси, що визначають втрату роботоздатності інструменту в процесах оброблення та алгоритми розрахунку режимів різання. Оволодіння таким базовим обсягом сучасних знань створює достатню основу для аналізу інших видів механічного оброблення, які використовують лезовий інструмент. Визначення закономірностей механічного оброблення абразивними різальними інструментами розпочинається з визначення найбільш важливих особливостей процесу різання, фізико-механічних та технологічних характеристик сучасних абразивних матеріалів, геометричних характеристик інструментів та його специфічних характеристик, таких як зернистість, зв`язка, твердість та структура, а також особливостей конструкцій абразивних інструментів на основі штучних алмазів та кубічного нітриду бору. Розглядаються закономірності кінематики та механіки процесу шліфування, фізичні причини втрати роботоздатності інструментів, методи та засоби її відновлення, а також алгоритм розрахунку режимів різання.

Системний аналіз

Лапковський Сергій Вікторович: 380677851784, Lapkovsky@ukr.net, Facebook

Форма: Дистанційна. Технологія BBB.kpi.ua, платформа дистанційного навчання Сікорський та Електронний Кампус

Посилання на навчальні матеріали: Кампус – розділ “Системний аналіз”

Мета дисципліни “Системний аналіз” — здобути знання основ системного аналізу, опанування методів і моделей системного аналізу для їх практичного використання при розв’язанні різноманітних науково-технічних і технологічних задач, щоб у подальшому у виробничих умовах мати можливість правильно підвищувати продуктивність праці та надійність технологічних процесів, показники технологічності, вміти правильно виконувати розрахунки економічної ефективності виробництва і технологічних процесів.

Сілабіус. Завданням вивчення дисципліни “Системний аналіз” магістром є: – отримати знання основних залежностей та взаємозв‘язків, які виникають при технологічному підготовленні сучасного машинобудівного виробництва; – отримати вміння правильного використання основних методів і способів виготовлення виробів в виробничих умовах, їх технологічних, техніко-економічних та екологічних показників; матеріалів, обладнання, інструментів і пристроїв; – набути навики самостійно працювати з літературою, різноманітною документацією та стандартами.

Сучасні методи проектування

Войтенко Володимир Іванович+38 097 536 82 08, v.i.voitenko@gmail.com

Форма: Дистанційна (платформа дистанційного навчання “Сікорський” – G Suite for Education)

Посилання на навчальні матеріали: Кампус, Classroom Програмою курсу передбачені лекційні та практичні заняття заняття, а також самостійна робота студентів.

Сілабіус. Програмою навчання передбачено освоєння методики «Структурно – параметричного проектування технологічних процесів виготовлення деталей машинобудування» В якості платформи для реалізації методики передбачено використання системи автоматизованого проектування ТП SAPR_2020. Методика складається з двох частин.  Перша частина передбачає формалізований синтез структури ТП, формування опису ТП по ГОСТ 3.1118-12 з визначенням трудомісткості та собівартості спроектованих переходів. Друга частина методики передбачає виконання параметризації переходів різання шляхом проведення однофакторних, або ж багатофакторних експериментів визначення кращих значень варіативних реквізитів переходів.

Теорія планування експериментів

Лапач Сергій Миколайович: 0672706572, lapach@ukr.net, Telegram: LS Lapach Sergey

Форма: платформа дистанційного навчання Сікорський та Електронний Кампус”; очне навчання.

Посилання на навчальні матеріали: Кампус, розділ “Теорія планування експерименту”, Платформа дистанційного навчання Сікорський – Moodle – курс “теорія планування експериментів”.

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей: – системної постановки при вирішенні прикладних задач; – правильно застосовувати методи математичної статистики і теорії планування експериментів для розв’язання інженерних задач; Основні завдання кредитного модуля. Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання: знання : – основних понять математичної статистики; – теорії планування експериментів; – багатофакторного регресійного аналізу; уміння: – формалізації в системній постановці (багатофакторній та багатокритеріальній) прикладних задач, які виникають в технології машинобудування; – планування дослідницького експерименту з метою отримання максимум надійної інформації при обмеженнях на ресурси; – проведення багатокритеріальної компромісної оптимізації; – смислового аналізу та інтерпретації одержаних результатів; – чітко, ясно і аргументовано викладати наукову інформацію та свої висновки; досвід: – розв’язання дослідницьких задач в технології машинобудування з застосуванням методів математичної статистики і теорії планування експериментів; – підготовки науково-технічного звіту за результатами досліджень.

Сілабіус. Що буде вивчатися (предмет навчання) Формування і обробка даних експерименту для забезпечення отримання максимуму надійної інформації при обмежених затратах Чому це цікаво/потрібно вивчати (мета) Від правильного формування навчальних даних залежать результати математичного моделювання і систем прийняття рішень незалежно від використовуваних методів. Моделі оточують нас з усіх боків: вони є в кожному гаджеті, побутовому пристрої, програмних системах в інтернеті тощо. Чому можна навчитися (результати навчання) Формалізувати поставлену задачу в системній постановці, планування експерименту для отримання інформації чи побудові моделі, аналізу результатів Як можна користуватися набутими знаннями і вміннями (компетентності) В першу чергу в науковій і інженерній діяльності при проведенні досліджень і проектуванні. А також в будь якій сфері діяльності, тому що від правильного визначення проблем, мети і задач залежать результати діяльності

Технологічна оснастка – 1

Медведєв Вадим Вячеславович: 0939779429, medvedev.vadym@lll.kpi.ua, Facebook

Гриценко Василь Миколайович: (099)556-98-61, grivera081@gmail.com

Форма: Дистанційна. Технологія BBB.kpi.ua, Електронний Кампус

Посилання на навчальні матеріали: Кампус – “Технологічна оснастка-1”, BBB, Classroom

Мета дисципліни “Технологічна оснастка” – вивчення конструкцій пристроїв та принципів вибору стандартизованої і розробки нескладної спеціальної технологічної оснастки, щоб у подальшому самостійно у виробничих умовах приймати технічно грамотні та ефективні рішення завдань оснащення операцій механічної обробки прогресивною технологічною оснасткою.
Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати навчання: знання: основних закономірностей теорії базування заготовок і виробів в пристроях; правил та порядку вибору технологічної оснастки та методики її розробки; методів вибору доцільного варіанта конструкції оснастки з ряду альтернативних варіантів; методики економічного обґрунтування доцільності вибраної чи розробленої конструкції оснастки, сучасних методів розробки оснастки у відповідності до поставлених технологічних, організаційних та інших виробничих задач, методів оцінки допустимих значень похибок установки заготовок чи виробів в пристроях;
уміння: обґрунтувати та вибрати стандартну систему технологічної оснастки, ефективну в заданих умовах виробництва; розробити конструкцію нескладного спеціального пристрою; користуватися стандартами та нормалями при синтезі конструкцій оснастки; оцінити похибки базування та шляхи їх зменшення; створити компоновку пристрою з комплектів УЗП, ЗРП і УЗПО;
досвід: самостійного конструкторського проектування сучасної технологічної оснастки.

Технологія машинобудування (для груп МА-71)

Кореньков Володимир Миколайович: 380988027701, korenkov.volodymyr@lll.kpi.ua, Linkedin

Форма: Дистанційна (платформа дистанційного навчання “Сікорський” – G Suite for Education)

Посилання на навчальні матеріали: Кампус, Classroom Код класу: ap7i2gl

Розглядаються загальні принципи проектування технологічних процесів оброблення деталей машин.

Сілабіус. Теми курсу: – проектування технологій оброблення зовнішніх та внутрішніх циліндричних та конічних поверхонь лезовими різальними інструментами; – проектування технологій оброблення зовнішніх та внутрішніх циліндричних та конічних поверхонь абразивними інструментами; – проектування технологій оброблення плоских поверхонь; – проектування технологій оброблення різьбових, шліцьових та шпонкових поверхонь; – проектування технологій оброблення зубчастих поверхонь.

Технологія машинобудування – 1

Фролов Володимир Костянтинович: 0672701411, v.k.frolov@gmail.com

Воронцов Борис Сергійович: 380953102605, voronts@gmail.com, Facebook

Медведєв Вадим Вячеславович: 0939779429, medvedev.vadym@lll.kpi.ua, Facebook

Форма: платформа дистанційного навчання Сікорський та “Електронний Кампус”

Посилання на навчальні матеріали: Кампус – розділ “Технологія машинобудування – 1”. Платформа дистанційного навчання Сікорський – G Suit For Eduсation – дисципліна “Технологія машинобудування – 1”.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей розв’язання наступних типових задач: – визначення елементарних похибок, що виникають при обробленні; – розрахунок сумарної похибки оброблення; – прогнозування точності деталей при механічному обробленні; – визначення припусків на механічне оброблення заготовок; – аналіз впливу технологічних факторів на якість обробленої поверхні; – техніко-економічний аналіз технологічного процесу виготовлення деталей машин; – визначення основних етапів технологічних процесів, що проектуються.

Сілабіус. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання: знання: – основних досягнень у галузі технології машинобудування; – існуючих методик визначення елементарних похибок, що виникають при обробленні; – існуючих методик прогнозування точності деталей при механічному обробленні; – методології проектування технологічних процесів механічного оброблення.
уміння: – користуватись довідковою літературою та комп’ютерними засобами пошуку інформації; – визначати елементарні похибки, що виникають при обробленні, за допомогою аналітичних та статистичних методів; – прогнозувати точність деталей при механічному обробленні; – визначати припуски на механічне оброблення заготовок; – виконувати техніко-економічний аналіз технологічного процесу виготовлення деталей машин.
досвід: – визначати елементарні похибки, що виникають при обробленні, за допомогою аналітичних та статистичних методів; – прогнозувати точність деталей при механічному обробленні; – визначати припуски на механічне оброблення заготовок; – виконувати техніко-економічний аналіз технологічного процесу виготовлення деталей машин.

Технологія машинобудування – 1 (МТ-83і)

Фролов Володимир Костянтинович: 0672701411, v.k.frolov@gmail.com

Медведєв Вадим Вячеславович: 0939779429, medvedev.vadym@lll.kpi.ua, Facebook

Форма: Дистанційна. Технологія BBB.kpi.ua, платформа дистанційного навчання Сікорський та Електронний Кампус

Посилання на навчальні матеріали: Кампус – “Технологія машинобудування-1”, BBB, Classroom

Дисципліна дозволяє удосконалити технологічний процес виготовлення деталей та виробів, знизити металоємність, трудомісткість і енерговитрати при виготовленні як деталей, так і машин у цілому. Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей розв’язання наступних типових задач: – визначення елементарних похибок, що виникають при обробленні; – розрахунок сумарної похибки оброблення; – прогнозування точності деталей при механічному обробленні; – визначення припусків на механічне оброблення заготовок; – аналіз впливу технологічних факторів на якість обробленої поверхні; – техніко-економічний аналіз технологічного процесу виготовлення деталей машин; – визначення основних етапів технологічних процесів, що проектуються.

Технологія машинобудування – 2 (для групи МЛ-71)

Медведєв Вадим Вячеславович: 0939779429, medvedev.vadym@lll.kpi.ua, Facebook

Форма: Дистанційна. Технологія BBB.kpi.ua, платформа дистанційного навчання Сікорський та Електронний Кампус

Посилання на навчальні матеріали: Кампус – “Технологія машинобудування-2”, BBB, Classroom

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування практичних вмінь визначати техніко-економічні характеристики технологічних процесів, що використовуються на виробництві, а також розробляти пропозиції по їх вдосконаленню, проектувати нові технологічні процеси для заданих умов виробництва, як традиційними методами так і з використанням засобів автоматизації для вирішення типових технологічних завдань технологічного підготовлення виробництва

Технологія машинобудування – 3. Проектування технологічних процесів

Бецко Юрій Михайлович: 0683771572, betsko.uri@gmail.com

Воронцов Борис Сергійович: 380953102605, voronts@gmail.com, Facebook

Форма: Дистанційна. Платформа дистанційного навчання Сікорський, Електронний Кампус, ZOOM.

Посилання на навчальні матеріали: Кампус – розділ “Технологія машиноббудування – 3. Проектування технологічних процесів”.

Предметом вивчення дисципліни «Проектування технологічних процесів» є процеси механічного оброблення різанням, які на сьогодні складають левову частку технологічних процесів оброблення деталей машин у світовому машинобудівному виробництві і за прогнозними дослідження будуть залишатись такими на протязі значного періоду часу в майбутньому. Мета викладання кредитного модулю «Проектування технологічних процесів» полягає у формуванні необхідного рівня знань та практичних здатностей з вирішення типових технологічних завдань, які завжди необхідно вирішувати при проектуванні технологічних процесів виготовлення деталей машин з різноманітних конструкційних матеріалів в умовах сучасного промислового виробництва, які використовують механічне оброблення лезовими та абразивними різальними інструментами.

Технологічні основи машинобудування – 1. Механічна обробка

Малафєєв Юрій Михайлович: 380678575503, M.Y.Malaf@gmail.com

Форма: Дистанційна. Zoom

Посилання на навчальні матеріали: Кампус – розділ – «Технологічні основи машинобудування – 1 Механічна обробка».

Вивчення: принципів формоутворення поверхонь деталей машин; основних рухів, які виконуються на металорізальних верстатах; види інструментів та їх геометричних параметрів; інструментальних матеріалів; основ обробки матеріалів різанням та явищ що виникають при різанні металів.

Управління процесами різання

Петраков Юрій Володимирович: 0683565479 (Telegram), ypetrakov.86@gmail.com

Форма: дистанційне навчання

Посилання на навчальні матеріали: Кампус, Платформа дистанційного навчання “Сікорський”

Управління процесами різання є прикладною дисципліною, що вивчає основи управління і проектування алгоритмів управління процесами різання, що відбуваються в пружній замкненій технологічній обробній системі (ТОС). В процесі вивчення цієї дисципліни студент набуває знань з управління процесами різання, зокрема на верстатах з ЧПК, узагальнених алгоритмів та законів управління, системного підходу до формування математичних моделей процесів різання та ТОС, а також практичних навичок з вирішення конкретних завдань з реалізації принципів управління для різних видів лезової, абразивної обробки та для верстатів з ЧПУ.

Сілабіус. Розділ 1 Загальні методи управління процесами різання Тема 1.1. Математичні моделі процесу різання та види управління Розділ 2 Динаміка процесу різання Тема 2.1. Динамічні характеристики процесу різання у замкненій ТОС Тема 2.2. Технологічна спадковість Розділ 3 Автоматичне управління шліфуванням Тема 3.1. Математичні моделі процесів шліфування Тема 3.2. Управління процесами шліфування Розділ 4 Управління процесами обробки на верстатах з ЧПУ Тема 4.1. Узагальнена модель управління Тема 4.2. Управління обробкою на верстатах з ЧПУ Тема 4.3. Методи усунення вібрацій при обробленні різанням Розділ 5 Управління високошвидкісними процесами формоутворення Тема 5.1. Алгоритми управління процесами різання з високими швидкостями формоутворюючих рухів