Приходько Василь Петрович

Закінчив КПІ у 1973 році. В 1973-1976 рр. навчався в аспірантурі. З 1976 року працює на кафедрі технології машинобудування на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 1978 році захистив кандидатську дисертацію “Дослідження процесів отримання точних зовнішніх різьб методом нарізання із наступним обкочуванням”. З 1984 року – доцент. Автор 92 наукових статей та 2 винаходів. Викладає курси “Розмірне моделювання і аналіз технологічних процесів”, “Проектування технологічної оснастки”, “Технологія верстатобудівного виробництва”.

Перелік публікацій 

Статті

1. Пpиходько В.П. Викоpистання матpиць для пpедставлення стpуктуpи технологiчних пpоцесiв пpи pозмipному моделюваннi i аналiзi. Пpацi мiжнаpодної науково-технiчної конфеpенцiї. т II, НТУУ, Київ,1998,с.139-145.

2. Приходько В.П. Розрахунок похибок базування з використанням розмірних ланцюгів.// Зб.:”Вестник национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”. Машиностроение. №44,2003,с.199-201

3.Приходько В.П.. Використання орієнтованих графів для представлення структури розмірних зв’язків технологічних процесів. Зб.:”Вестник национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”. Машиностроение. №50,2007, с.130-138.

4.Приходько В.П. Вдосконалення системи кодування поверхонь і розмірів для розмірного моделювання технологічних процесів.//Зб.:”Вестник национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”. Машиностроение. №51,2008,с.

5.В.П.Приходько. Програма автоматизації процедур розмірного моделювання і аналізу технологічних процесів обробки деталей. Збірник наукових праць 6 науково-технічної конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2007: стан і перспективи», 24-25 квітня 2007, Київ, ПБФ НТУУ «КПІ»,с.137-138.

6.В.П.Приходько. Автоматизація розрахунку похибок базування заготовок при розмірному моделюванні та аналізі технологічних процесів. Збірник наукових праць 6 науково-технічної конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2007: стан і перспективи», 24-25 квітня 2007, Київ, ПБФ НТУУ «КПІ»,с.315-316.

7.В.П.Приходько. Про необхідність врахування особливостей формування технологічних розмірів при оцінці їх точності. Збірник наукових праць 7 міжнародної науково-технічної конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2008: стан і перспективи», 22-23 квітня 2008, Київ, ПБФ НТУУ «КПІ»,с.69-70.

8.В.П.Приходько. Особливості та теоретичні передумови розрахунку припусків з використанням розмірних звязків. Збірник наукових праць 8 Міжнародної науково-технічної конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2009: стан і перспективи», 28-29 квітня 2009, Київ, ПБФ НТУУ «КПІ»,с.73-74.

9.В.П.Приходько. Представлення структури розмірних зв’язків при обробці циліндричних поверхонь з використанням графів. Збірник наукових праць 8 Міжнародної науково-технічної конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2009: стан і перспективи», 28-29 квітня 2009, Київ, ПБФ НТУУ «КПІ», с.74.

10. В.П.Приходько , А.В.Тімков. Алгоритм розрахунку припусків з урахуванням взаємо компенсації похибок технологічних розмірів. Тези доповідей Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», частина1.НТУУ (КПІ), ММІ. 2009,с.53-54.

11. В.П.Приходько , А.В.Тімков. Експериментальна оцінка взаємокомпенсації технологічних розмірів.Тези доповідей Загальноунівер-ситетської науково-технічної конференції молодих учених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», частина1.НТУУ (КПІ), ММІ. 2009,с.55-56

12. В.П.Приходько , І.В. Смаглюк. САПР для аналізу та синтезу технологічних розмірних ланцюгів. Тези доповідей Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», частина1.НТУУ (КПІ), ММІ. 2009,с.82-84.

13.В.П.Приходько,Зорін О.В. Програма для оцінки точності розміру одержуваного при обробці партії заготовок. Тези доповідей Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», частина 2,НТУУ (КПІ), ММІ. 2010, с.15-17.

14.В.П.Приходько,Сухарєв Д.В. Автоматизація процедур розмірного моделювання та аналізу технологічних процесів на основі ЕОМ з використанням DXF файлів

15.В.П.Приходько , А. Хоменко. Оцінка та забезпечення точності конструкторських розмірів, що є замикаючими ланками багатоланкових розмірних ланцюгів. Тези доповідей Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», частина 2, НТУУ (КПІ), ММІ. 2010, с.57-58.

16. Приходько В.П. Особливості представлення структури розмірних зв’язків при обробленні циліндричних поверхонь. Збірник наукових праць 10 Міжнародної науково-технічної конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2011: стан і перспективи», 19-20 квітня 2011, Київ, ПБФ НТУУ «КПІ»-2011,с.84-85.

17. Приходько В.П. Вплив схем формування конструкторських і технологічних розмірів на їх точність. Збірник наукових праць 10 Міжнародної науково-технічної конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2011: стан і перспективи», 19-20 квітня 2011, Київ, ПБФ НТУУ «КПІ»-2011,с.99-100.

18. Приходько В.П.,Зорін О.В. Використання графів розмірних зв’язків деталі для вибору технологічних баз. Тези доповідей Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», НТУУ (КПІ), ММІ. 2011, с.11-13.

19. Приходько В.П.,Зорін О.В. Можливості та особливості забезпечення принципів сталості та єдності баз при обробленні на багатоцільових верстатах. Тези доповідей Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», НТУУ (КПІ), ММІ. 2011, с.25-26.

20. Приходько В.П.,Репіна О.С. Аналіз сучасних методів розрахунку припусків для оброблення різанням. Тези доповідей Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», НТУУ (КПІ), ММІ. 2011, с.84-86.

21. Приходько В.П., Нос А.В. Особливості оцінки точності технологічних розмірів в залежності від схеми їх формування. Тези доповідей Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», НТУУ (КПІ), ММІ. 2011, с.100-102.

22. Приходько В.П., Масрурі М.Формалізація розрахунку похибок базування на основі використання розмірних ланцюгів. Тези доповідей Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», НТУУ (КПІ), ММІ. 2011, с.25-26.

Методичні рекомендації

1. В.П.Приходько, Ю.В.Петраков Навчальна програма з дисципліни «Розмірне моделювання і аналіз технологічних процесів». с203-212.Збірник навчальних програм за напрямом «Інженерна механіка». Житомир,ЖДТУ,2004,428с.

2. Абрамов Ф.Н, БеланенкоВ.Г., Добрянський С.С., Павліченко П.О.,Приходько В.П. Методичні вказівки з виконання бакалаврської роботи. Для студентів-заочників спеціальності “Технологія машинобудування”. К., НТУУ “КПІ”, ІВЦ “Політехніка’, 2005, 87 с.

2019

Навчальний посібник:

Проектування технологічних процесів. Частина1. Оброблення деталей – тіл обертання. [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізацій «Технології машинобудування» та «Технології виготовлення літальних апаратів» / НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»; уклад.: Біланенко В.Г., Приходько В.П., Мельник О.О. – Електронні текстові дані (1 файл:pdf – 12,8 Мбайт). Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – 232 с.

Статті:

Приходько В.П., Безуглий О.В. Аналіз технологічних можливостей та особливостей оброблення, які виникають в результаті використання 5-ти координатних верстатів з ЧПУ. «Підсумки розвитку наукової думки 2018»: Зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 5 грудня, 2018 р. С.56-60.

Приходько В.П., Біланенко В.Г. Особливості технологічного оснащення виробництва при застосуванні віртуального базування заготовок. Матеріали 9-ї міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів і систем» ЧНТУ, Чернігів, 14-16 травня, 2019, С.145-146.

Приходько В.П., Біланенко В.Г. Вибір технологічних баз на основі аналізу розмірних зв’язків деталей. Матеріали 9-ї міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів і систем» ЧНТУ, Чернігів, 14-16 травня, 2019,с.147-148.

Біланенко В.Г., Приходько В.П. Розрахунково-аналітичний метод визначення режимів різання для токарного оброблення // Problems and achievements of modern science: coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Materials of the International scientific-practical conf., May 6, 2019. Cork, Ireland : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.6. С.34-40.

Конференції:

Приходько В.П., Безуглий О.В. Аналіз технологічних можливостей та особливостей оброблення, які виникають в результаті використання 5-ти координатних верстатів з ЧПУ. «Підсумки розвитку наукової думки 2018»: Зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 5 грудня, 2018 р. С.56-60.

Приходько В.П., Біланенко В.Г. Особливості технологічного оснащення виробництва при застосуванні віртуального базування заготовок. Матеріали 9-ї міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів і систем» ЧНТУ, Чернігів, 14-16 травня, 2019, С.145-146.

Приходько В.П., Біланенко В.Г. Вибір технологічних баз на основі аналізу розмірних зв’язків деталей. Матеріали 9-ї міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів і систем» ЧНТУ, Чернігів, 14-16 травня, 2019,с.147-148.

Біланенко В.Г., Приходько В.П. Розрахунково-аналітичний метод визначення режимів різання для токарного оброблення // Problems and achievements of modern science: coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Materials of the International scientific-practical conf., May 6, 2019. Cork, Ireland : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.6. С.34-40.

Приходько В.П., Смітюх Ю.М. Використання прогресивних конструкцій інструментів на прикладі оброблення точних отворів. Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні 2019», КПІ, 07.05-30.05.2019.

Приходько В.П., Базилевський В.С. Захватний пристрій для переміщення заготовок із прутка на багатоцільових верстатах з ЧПУ. Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні 2019», КПІ, 07.05-30.05.2019.