Лашина Юлія Вікторівна

Закінчила НТУУ “КПІ” в 2008 році. Магістр за спеціальністю “Технологія машинобудування”.

В 2011 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Підвищення технологічності виробів на основі складально-орієнтованого проектування». З 2010 року працює на кафедрі технології машинобудування. Викладає курси: «Інформатика», «Основи автоматизації машинобудування», «Складальні процеси в машинобудуванні».

З 2012 року бере участь в організації Всеукраїнської студентської олімпіади з САПР та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні (http://itm.kpi.ua).

З 2011 року працює провідним інженером за сумісництвом у відділі міжнародних проектів Департаменту міжнародного співробітництва НТУУ «КПІ».

Автор 17 наукових статей, співавтор 1 винаходу та 1 свідоцтва авторського права на комп’ютерну програму.

Наукові інтереси: розробка формалізованих процедур аналізу та синтезу конструкції виробу; аналіз технологічності виробів машинобудування; DFA/DFMA методики; Lean Manufacturing; Knowledge Management; Technology Transfer.

Бере участь у проектах:

«Міжнародна система підвищення кваліфікації наукових працівників у сфері менеджменту трансферу технологій» (http://www.ttb.kpi.ua/ua/about/)

“Knowledge Transfer Community to bridge the gap between research, innovation and business creation” (http://www.no-gap.eu/)

Виконує обов’язки регіонального координатора загальноукраїнського конкурсу для студентської молоді «Рушай у віртуальну магістраль нескінченних можливостей твого майбутнього бізнесу» (http://virtualhighwayua.strikingly.com/ )

Викладає тему «Управління знаннями» на курсах підвищення кваліфікації «Комерціалізація наукових досліджень» (http://lashyna.wordpress.com/2014/04/01/knowledge-management/ ).

Перелік публікацій 

Статті

1. V. Pasichnyk Y. Lashyna. Assembly-oriented design using DFA Expert (C) software // Mechanika. Technika i technologia montazu maszyn. Zeszyty naukowe Politechhniki Rzeszowskiej. – NR279 (nr 1/2011). P.9-14.
This paper presents the method of assembly-oriented design with the use of DFA Expert computer software. The use of this method for analysis and redesign of the assembly product “Polimag” allowed to reduce the number of parts almost by half and to cut the estimated production cost appreciably.

2. Пасічник В.А., Лашина Ю.В. Формалізація опису кінематичних пар механізмів в задачах проектування технології складання // Вісник НУТУ „КПІ”. Серія „Машинобудування”. К.: НУТУ „КПІ” . – 2011, № 61, т.1. С.140-146.
Представлены результаты исследования характера возможных движений между элементами кинематических пар. Полученные результаты подтвердили гипотезу о том, что любая кинематическая пара может быть описана через бинарные отношения ограничений подвижности (БООП). Системный анализ всех вариантов взаимодействия БООП также позволил выявить «недопустимые» сочетания. Дано объяснение причин невозможности некоторых сочетаний. Описание взаимодействия отдельных деталей в виде БВОР можно использовать в системах автоматизированного проектирования сборочных изделий и технологий сборки.
Results of studying the nature of possible movements between the elements of kinematic pairs are described. The obtained results confirmed the hypothesis that every kinematic pair can be described by binary relations of movement restriction (BRMR). The “unacceptable” combinations of BRMR are detected due to analysis of all possible combinations. The explanation of certain combinations impossibility is given. A description of the interaction between individual parts in terms of BRMR can be used in computer-aided design of assembly products and assembly processes.

3. Пасічник В.А., Лашина Ю.В. Метод цілеспрямованого перепроектування складальних виробів та його реалізація у “DFA Expert” / Вісник НУТУ „КПІ”. Серія машинобудування. К.: НУТУ „КПІ” . – 2010, № 58. С.258-263
В статье представлен метод поиска лучшего конструктивно-технологического решения для изделий механосборочного производства. Данный метод был использован при разработке нового программного обеспечения DFA Expert. Использование в нём существующих математических моделей сборочного изделия и технологического процесса сборки позволило использовать разработанные ранее алгоритмы анализа конструкции, а также реализовать интеграцию DFA Expert с другими системами поддержки жизненного цикла изделий. Использование DFA Expert продемонстрировано на примере сборочной единицы «Пневмораспределитель».
This paper presents the method for the purposeful redesign of an assembly. An implementation of the new computer-aided DFA tool named “DFA Expert” is based on this method. An application of the existing assembly model and the assembly process model gives opportunities for realizing computer-aided DFA analysis. There is a possibility of computer-aided generating these models on the basis of the product’s 3D model, created in the CAD system. An example of Air Distributor redesign has been included to illustrate the application of DFA Expert.

4. W. Pasiecznik, W. Korenkow, J. Laszina. Formalizacja identyfikacji kinematychnych i silowych lancuchow w wyrobach montazowych / Technika i technologia montazu maszyn. – 2009. – z.76. – С.15-19
This paper presents the possibility of decreasing the product cost by reducing part count. It is shown, that there is the possibility to formalize the kinematic analysis of mechanism. The new algorithm of detecting the kinematic and force chains in assembly product is proposed. The application of algorithm has been demonstrated on an example.

5. В.А. Пасічник, Ю.В. Лашина, В.М. Кореньков. До питання виявлення кінематичних ланцюгів у складальних виробах / Вісник НТУУ «КПИ».- К.: 2009.- № 56 / Машинобудування. С. 134-140
В статье описана возможность уменьшения стоимости изделия за счет сокращения количества деталей. Показана возможность формализовать кинематический анализ механизма на основе нового алгоритма выявления кинематических цепочек. Применение алгоритма проиллюстрировано на примере.
This paper presents the possibility of decreasing the product cost by reducing part count. It is shown, that there is the possibility to formalize the kinematic analysis of mechanism. The new algorithm of detecting the kinematic chains in assembly product is proposed. The application of algorithm has been demonstrated on an example.

6. Пасічник В.А., Лашина Ю.В. Синтез технологічного процесу складання виробу на основі інформації про бінарні відношення обмежень рухливості / Вісник НТУУ «КПИ».- К.: 2009.- № 57 / Машинобудування. С. 75-81
В статье представлен метод математического описания и синтеза технологии сборки, предусматривающий автоматическое формирование математической модели сборочного изделия, полуавтоматическое формирование его структуры, вариантов последовательности сборки, содержания и последовательности сборочных операций, реализующий информационную интеграцию проектирования сборочных изделий с технологической подготовкой механосборочного производства.
This paper presents a method of mathematical description and synthesis of assembly plan. Proposed method is used for the automatic forming a mathematical model of the assembly unit, semi-automatic creation of the structure, variants of the assembly sequence and the content of assembly operations, realizing the principles of concurrent engineering.

7. В.А. Пасечник, В. М. Кореньков, Ю. В. Лашина. Процедура целенаправленного DFA-анализа сборочных единиц // Technika i technologia montazu maszyn. – 2008. – z.72. – С. 81-87

Keywords: 
Ключові слова: складальний виріб, технологічність, технологічний процес складання, математична модель, проектування, DFA аналіз.
Ключевые слова: сборочное изделие, технологичность, технологический процесс сборки, математическая модель, проектирование, DFA анализ.

2019

Статті:

Лашина Ю.В., Антипова А.А., Денисенко Б.А. Одночасне проектування конструкцій виробів і технологічних процесів їх виготовлення // XV Международная научно-практическая конференція «Достижения высшей школы – 2019», 15-22.11.2019. Бял ГРАД-БГ, г. София, Болгария. С.88-93.

Конференції:

Лашина Ю.В., Антипова А.А., Денисенко Б.А. Одночасне проектування конструкцій виробів і технологічних процесів їх виготовлення // XV Международная научно-практическая конференція «Достижения высшей школы – 2019», 15-22.11.2019. Бял ГРАД-БГ, г. София, Болгария. С.88-93.