Воронцов Борис Сергійович

Закінчив ВМІ у 1980 році. Інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент”. З того ж року працював на кафедрі “Технологія машинобудування” ВМІ. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Синтез та дослідження циліндричних зубчастих передач з покращеними геометро-кінематичними показниками та високою здатністю навантаження”.

У 1991 році отримав вчене звання – доцент.

З 2011 року професор кафедри “Технологія машинобудування та інженерний консалтинг” Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, директор Міжнародного науково-навчального центру CAD-систем.

В 2018 році захистив докторську дисертацію на тему “Комп’ютерно–інтегрована система забезпечення формоутворення зубчастих коліс”.

З 2018 року – професор кафедри “Технологія машинобудування”, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

У 2022 році отримав вчене звання – професор.

Автор 7 навчальних посібників, 1 монографії, 188 статей, 10 авторського свідоцтва, патентів, свідоцтв про авторські права на твір (програмне забезпечення), 33 методичних вказівок.

Наукові інтереси: Адитивне/субтрактивне виробництво, інтегровані CAD/CAM системи, теорія зубчастих зачеплень, теорія формування,  комп’ютерне моделювання технологічних процесів.

Викладає курси “Комп’ютерне моделювання технологічних процесів”, “Програмування оброблення на верстатах з ЧПК”, “ Об’єктно-орієнтованого моделювання ”.

Навчальні посібники:

1. Воронцов Б.С., Бочарова І.А. 3-D Моделювання та комп’ютерна графіка: навчальний посібник. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 238 с. (Гриф МОН України (Лист № 1.4/18-Г-337 від 06.02.2008 р.).

2. Воронцов Б.С., Бочарова І.А. Нарисна геометрія: навчальний посібник для студентів за спеціальностями галузі знань 13 «Механічна інженерія». –– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 187 с. (Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 4 від 10.12.2020 р.).

3. Воронцов Б.С., Бецко Ю.М., Мельник О.О. Комп’ютерне моделювання технологічних процесів: навчальний посібник для студнів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки – Технологія машинобудування. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 186 с. (Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 4 від 19.01.2023 р.).

Колективна монографія:

Advances in Gear Theory and Gear Cutting Tool Design / Editors Stephen P. Radzevich, Michael Storchak.- 2022.- Springer Cham.- 630 p.

Автор та співавтор наступних праць:

1. Reinżyniering przekładni zębatych na bazie modelu zunifi kowanego opisu parametrów / Technologia i automatyzacja montażu. – №1. -2018. – P.55-60. (Co-author: Vitalii Pasichnyk).

2. Methods of designing gear’s machining tools with the hyperboloid cutting part / Contents of Journal of Mechanical Engineering – Strojnicky casopis, 2020. – No. 1. – P. 135 – 142. (Co-authors: Iryna Kyrychenko, Vadym Stupnytskyy et al).

3. Structural strength of cemented carbides / Contents of Journal of Mechanical Engineering – Strojnicky casopis. – 2021. – Volume 71.- No. 2. – P. 291 – 298. (Co-authors: Olena Soroka, Iuriy Rodichev et al).

4. Interactive Control of the Teeth Gear Shaping in the Cutting Tools Design / Advances in Gear Theory and Gear Cutting Tool Design.- 2022.- Springer Cham.- P. 205-231. (Co-authors: Vitalii Pasichnyk, Yuliia Lashyna).

5. Duplex Scheme of the Technological Impact of the Provision of Operational Properties of a Hardened Large Module Gears / International Journal of Integrated Engineering. – UTHM Publisher. – 2022. – Vol. 14. – No. 6. – P. 55-62. (Co-authors: Magomed Hasanov, Alexander Klochko et al).

6. Simulation of the instant supply in gear hydraulic machines / Contents of Journal of Mechanical Engineering – Strojnicky casopis. – 2023. – Volume 73.- No. 1. – P. 125 – 136. (Co-authors: Yuriy Kuleshkov, Mikhailo Chernovol et al).

7. Prospects Of Use And Processing Of Titanium Blanks Obtained By xBeam 3D Metal Printing Technology / Technium: Romanian Journal of Applied Sciences and Technology.  – 2023. – № 12. – P. 53–57. (Co-author: Dmytro Pirohov).

8. Analysis of the influence of the displacement of the gear rack profile of the pair evolution gearing on the quality indicators of the transmission / Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science. – Lviv Polytechnic National University – Vol. 9. – No. 2. – 2023. – P. 66 – 74. (Co-authors: Roman Protasov, Ľuboš Magdolen et al)