Лапач Сергій Миколайович

У 1977 році закінчив київський політехнічний інститут за спеціальністю “Прикладна математика”. З 1983 року працює на кафедрі технології машинобудування на посадах наукового співробітник та асистента.  Наукові інтереси – статистичні методи, математичне моделювання, багатокритеріальна оптимізація. Автор 7 монографій і 116 наукових статей. Проводить заняття з курсів “Основи наукових досліджень”, “Математичне моделювання та оптимізація технологічних систем”, “Інформатика”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Розробка програмного забезпечення”, “Основи машинної графіки”, “Автоматизація виробництва”.

Координатор клубу любителів фантастики “Портал”.

Перелік публікацій 

Розробка методів побудови емпіричних математичних моделей

1. С.Н. Лапач, С.Г. Радченко Основные проблемы построения регрессионных моделей Математичні машини і системи, 2012, № 4, С. 125–133

2. С.Г. Радченко, С.Н. Лапач Основные концепции множественного регрессионного анализа Математичні машини і системи, 2013, № 1, С. 150–156

3. С.Н. Лапач Планирование в пассивном эксперименте. Математичні машини і системи, 2013, № 4, С.156–160.

4. С.М. Лапач Застосування непараметричної регресії при наявності викидів / Шістнадцята міжнародна конференція ка. кад.. Михайла Кравчука 14-15 травня 2015р. Київ: Матеріаликонф. Т.3. Теорія ймовірностей та математична статистика. –К.: НТУУ «КПІ», 2015. –С.43–45.

5. Лапач С.М. Кластерний аналіз при визначенні однорідних областей факторного простору в регресійному аналізі / П’ятнадцята міжнародна конференція ім. Акад. Михайла Кравчука 15-17 травня 2014р. Київ: Матеріали конф. Т.3. Теорія ймовірностей та математична статистика. –К.: НТУУ «КПІ», 2014. –С.82–84.

6. Лапач С.М. Визначення оптимальної кількості кластерів // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2014: ІХ міжнародна науково – практична конференція (м. Київ – с. Жукін, 23 – 27 червня 2014). – С. 272 – 275

Застосування регресійного аналізу при описі технологічних процесів

7. С.М. Лапач Проблеми побудови регресійних моделей процесів різання металів / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Машинобудування» . 2014, №3(72). С.40–47.

8. С.М. Лапач Регресійні моделі процесів різання: специфікація і адекватність / Друга міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». Тези доповідей. –Чернігів. –2012. –С.34–35.

Викладання математичних методів в вищій школі

9. С.М. Лапач Конфлікт класичного та модернового у викладанні математики в вищій школі. Друга міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті», 20-21 грудня 2013р., Київ: Матеріали конф. – К.: НТУУ «КПІ», 2013, С.178–180.

10. Лапач С.М. Проблеми застосування статистичних методів дослідниками: що вчити у вузі? Математика в сучасному технічному університеті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ.конф. (Київ, 25–26 груд. 2014 р.). — К. : НТУУ «КПІ», 2015. –С.57–59.

Застосування моделювання і оптимізації в галузях знань

11. С.Г. Радченко, С.Н. Лапач, А.З. Двейрин, Е.Т. Василевский Математическое моделирование прочности болтовых соединений композиционных материалов типа углепластиков / Открытые информационные технологии: сб. науч. тр. –Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2014. Вып. 63. –С.61–71.

12. Л.М. Віткін, С.М. Лапач, О.Р. Ролько Методика ідентифікації небезпек та оцінки професійних ризиків в умовах виробничої діяльності на м’ясопереробному підприємстві / Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 2015, вип.. 1(42. –С.110-114.

13. Л.М. Віткін, С.М. Лапач, О.Р. Ролько Методологія побудови інтегрованої системи управління на основі аналізу ризиків / Системи обробки інформації, 2015, випуск 1(126). –С.177-181.

14. Л.М. Віткін, С.М. Лапач, О.Р. Ролько Визначення ступеня ризику небезпечності продукції на м’ясопереробному підприємстві / Стандартизація, сертифікація, якість, 2014, №5. –57-61.

Публікації до 2012 року

Книги

1. С.Н. Лапач, А.В. Чубенко Применение современных количественных методов анализа в фармакологии и фармации -К.: Фармакологічний комітет, 1998, – 140 с.

2. Лапач С.Н., Пасечник М.Ф., Чубенко А.В. Статистические методы в фармакологии и маркетинге фармацевтического рынка -К.: 1999, ЗАТ “Укрспецмонтаж” – 312с.

3. М.Т. Абидов, А.П. Дрожжин, В.П. Фисенко, С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, А.А. Ишмухаметов Методы количественного анализа эффективности лекарственных средств -М.: 1999, Научный центр экспертизы и государственного контроля лекарственных средств – 194с.

4. С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel -К.: 2000, Морион. – 320с.

5. С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel -2 изд. перераб. и доп. -К.: 2001, Морион. – 408с.

Фрагменты (будуть доступні пізніше…)
Часть 1 – RAR-архив
Часть 2 – RAR-архив
Часть 3 – RAR-архив

6. С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич Статистика в науке и бизнесе -К.: 2002, Морион. – 640с. (ум. друк. арк. 67,2)

7. С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич Основные принципы применения статистических методов в клинических испытаниях -К.: 2002, Морион. – 160с. (ум. друк. арк. 5,95)

Журнали та збірники

1. Оптимизация технологических условий сварки полиэтиленовых труб / С.Г. Радченко, Ю.С. Бурбело, Э.В. Котенко, С.Н. Лапач, Ю.А. Сидоренко, В.С. Лищинский // Пластические массы.-1988.- N 9.-С.29-31.

2. Многофакторная математическая модель термонапряженной электроизоляции / М.Е. Иерусалимов, С.А. Соколовский, С.Г. Радченко, Ю.В. Романенко, С.Н. Лапач // Электричество. -1991. -N .8 -С.40-45.

3. В.К. Фролов, С.Н. Лапач Управление качеством поверхности при шлифовании восстановленных наплавкой кулачков распределительных валов автомобиля “Жигули”// Вестник машиностроения; -К., 1991 г., – № 47, -С. 102-108.

4. Лапач С.Н., Радченко С.Г., Бабич П.Н. Планирование, регрессия и анализ моделей PRIAM ( ПРИАМ) / Каталог программные продукты Украины. К.: 1993. С. 24-27.

5. Біленчук П.Д., Бабіч П.М., Лапач С.М., Радченко С.Г. Аналіз та прогноз злочинності серед неповнолітніх за допомогою сучасних методів прикладної статистики та математичного моделювання С.114-117 // в кн. Біленчук П.Д. Криміналістичне дослідження обвинуваченого. -К., 1995.

6. Лапач С.Н. Оптимизация режимов обработки жаропрочных никелевых сплавов инструментом из сверхтвердого материала / Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем. Научно-технический сборник в 2-х томах, -Т. 2. -Краматорск: -1997, -С. 122-128.

7. Тимошенко Я.Г, Чубенко А.В., Лапач С.Н. Экспертные системы в фармакологии / Медицинские вести. -1997, -№2, -С.52-53

8. Чубенко А.В., Лапач С.Н., Тимошенко Я.Г. Информационная технология решения некоторых маркетинговых задач в области фармацевтического рынка // Провизор. -1997, -№19, -С.21.

9. Шарикіна Н.І., Чубенко А.В., Лапач С.Н., Нижерадзе Т.І. Сучасні інформаційні технології маркетингових завдань в галузі фармацевтичного ринку України // Фармакологічний вісник. -1997, -№1 -С.17 -20.

10. Чубенко А.И., Лапач С.Н., Нижерадзе Т. И. Информационная технология решения некоторых маркетинговых задач в области фармацевтического рынка. // Медико-фармацевтический вестник. -1997, -№ 3, -С. 8-18

11. Лапач C.Н., Чубенко А.В., Даниленко В.С. Перспективи використання систем підтримки рішень для прогнозу потреби населення України в лікарських препаратах // Ліки. -1998, -№1, -С.92-96

12. С.Н. Лапач Проблемы построения математических моделей экспериментально-статистическими методами // Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і зварювального виробництва. Праці НТУУ “КПІ”, -Т. 2, -К.: НТУУ “КПІ”, -1998. -С.25-29.

13. Лапач С.Н., Чубенко А.В. Применение современных статистических методов при проведении доклинических испытаний // Фармакологічний вісник. -1998, -№3, -С.20-24

14. А.П. Картиш, П.и. Середа, С.М. Лапач, А.В. Чубенко Розробка методів оцінки об’єму ринку для препаратів // Ліки України. -1998, -№ 3, -С.26-27.

15. Лапач С.Н., Радченко С.Г. Получение общей характеристики загрязненности территории с использованием средств многокритериальной оптимизации // Применение математических методов и компьютерных технологий при решении задач геохимии и охраны окружающей среды, -К.: -1998, -С.53-54

16. Лапач С.Н., Радченко С.Г. Проблемы и средства получения моделей пассивного эксперимента в экологии // Применение математических методов и компьютерных технологий при решении задач геохимии и охраны окружающей среды, -К.: -1998, -С.51-52

17. Середа П.І., Лапач С.М., Чубенко А.В. Построение рейтинга для сравнения препаратов // Фармакологічний вісник. -1999, -№1, -С.76-79.

18. O. Timchenko, S. Lapach, L. Chaika, V. Libina, T. Andrianova PHARMACODINAMIC INTERACTION OF PARACETAMOL AND PROMETAZINE: MATHEMATICAL MODEL, “Fundamental & ClinicalPharmacology”, 1999, VOL. 13/Suppl. P.369.

19. С.Н. Лапач, А.В. Чубенко Разработка методов определения потребности в лекарственных средствах, “Провизор”, 1999, №17 С.35-39

20. С.Н. Лапач, А.В. Чубенко Моделирование состояния сектора рынка отечественных фармацевтических препаратов / Провизор, 2000, №3, С7-9.

21. С.М. Лапач, О.В. Чубенко, П.М. Бабич Побудова цінових коридорів / Фармацевтичний журнал, 2000, №6, С.14-16

22. Лапач С.М., Чубенко О.В., Бабич П.М. Розв’язок задач прогнозу при проведенні маркетингових досліджень у фармацевтичному секторі “Фармацевтичний журнал”, №1, 2001г. С.18-27

23. Зенкіна В.І, Лапач С.М. Прискорене визначення токсичності епоксидних сполук з використанням математико-статистичних методів / Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людей / Збірник наукових праць, вип. 10, в 2-х кн., кн.. 1, С.75-79.

24. Лапач С.Н. Куропатьва К.О., Зенкін М.А. Формалізований вибір зміцнюючи покриттів для виготовлення та відновлення деталей машин Вісник КНУТД №1, 2002. -С.91-96.

25. С.Н. Лапач, А.В. Чубенко Влияние заболеваемости и уровня платежеспособности населения на розничную реализацию лекарств / Провизор, №23, 2002, -С.14-16.

26. Чубенко А.В., Бабич С.Н. Применение современных методов математической статистики для решения маркетинговых задач фармацевтического рынка. Вісник фармакології та фармації 2003, №5, С.44-51.

27. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич С.Н. Моделирование сезонных изменений потребления ненаркотических анальгетиков на рынке Украины / Ремедиум, июнь, 2003, -С.25-26.

28. Радченко С.Г., Лапач С.Н. Методология создания новой техники и технологии / Технологические системы 2003, №1(17), С.41-44

29. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н Прогнозирование с использованием полигональной регрессии / Провизор, 2003, №16, С.11-13.

30. Чубенко А.В., Бабич П.Н, Лапач С.Н., Ефимцева Т.К. Применение современных статистических методов при проведении клинических исследований. Сообщение первое. Сравнение двух пропорций / Український медичний часопис, №4/36, 2003, С.139-143.

31. Лапач С.Н. Куропатьва К.О., Зенкін А.С. Побудова математичних моделей жаростійких покрить / Механіка і машинобудування №1 т.2 , 2003. С. 221 – 227.

32. П.Н.Бабич, А.В.Чубенко, С.Н. Лапач Применение пробит-анализа в токсикологи и фармакологии с использованием программы для оценки фармакологической активности при альтернативной форме учета реакций / Современные проблемы токсикологии, №4, 2003, С.80-88.

33. С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич Краткосрочное прогнозирование. Общий подход / Провизор, №8, 2004, С.16-18.

34. Бабич П.Н., Чубенко А.В., Лапач С.Н. Применение современных статистических методов в практике клинических исследований. Сообщение второе. Применение критерия хи-квадрат / Український медичний часопис, №2/40, ІІІ/ІV. 2004. С.138-144.

35. Чубенко А.В., Бабич П.Н., Лапач С.Н. Медицина, основанная на доказательствах и современные информационные технологии / Український медичний часопис, №2/40, – ІІІ/ІV.2004. С.49-56.

36. Бабич П.Н., Чубенко А.В., Лапач С.Н., Жминько П.Г. Вычисление коэффициента кумуляции с использованием современных информационных технологий. – Современные проблемы токсикологии. 2004, №2, с.53-60.

37. Чубенко А.В., Бабич П.Н., Лапач С.Н.. Медицина, основанная на доказательствах, и современные технологии. – Вісник фармакології та фармації, 2004, № 9.- с.35-44.

38. Кузьмін В.М., Лапач С.М. Використання полігональної регресії в економічних дослідженнях // Економіка і управління -2004, -№3. -С. 79-84.

39. Бабич П.Н., Чубенко А.В., Лапач С.Н. Применение современных статистических методов в практике клинических исследований. Сообщение третье. Отношение шансов: понятие, вычисление и интерпретация // Український медичний часопис. – 2005. – № 2. – С. 113-119.

40. В.В. Щепетов, В.Д.Гулевець, С.М. Лапач, В.В. Варюхно Математичне моделювання впливу технологічних та експлуатаційних факторів на формування покриттів // Проблеми тертя та зношування. Науково-технічний збірник, вип.. 46, -2007. С.176-184.

41. С.М. Лапач, С.Г. Радченко Проблеми визначення структури рівняння регресії в множинному регресійному аналізі / Наукові вісті НТУУ «КПІ», №1(51), 2007. С.150-155.

42. Кузьмін В.М., Лапач С.М. Полігональна регресія при наявності гетероскедастичності, «Економіка і управління» -2007, -№1. -C.81-86.

43. Мірненко В.І., Скуратівський А.К., Лапач С.М., Радько О.В. Застосування імпульсного газотермоциклічного іонного азотування для одночасного підвищення триботехнічних властивостей та корозійної стійкості сталі 30ХГСА // Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, сборки и ремонта в промышленности и натранспорте // Материалы 8-го международного научно-технического семинара (26-28 февраля 2008г., г. Свалява, Карпаты). С.173-174.

44. Л. Виткин, И. Саевич, С. Лапач Построение модели оценивания риска продукции // Стандарты и качество, №2, 2008, С.30-31.

45. Гавриш А.О., Лапач С.М., Гриценко В.В. Математичне моделювання – основний крок до конкурентоспроможної позиції на ринку // Технологія і техніка друкарства, №3-4Б 2008, С.139-149.

46. Віткін Л.М., Лапач С.М., Хімічева Г.І. Принципи, теоретичні засади та практичні рекомендації щодо побудови сучасної системи технічного регулювання України // Системи обробки інформації. – 2009. – № 3(77). – С. 153-165.

47. Віткін Л.М., Хімічева Г.І., Лапач С.М. Побудова багатофакторної математичної моделі впливу національних гармонізованих стандартів на продуктивність праці // Системи обробки інформації. – 2009. – № 4(78). – С. 184-194.

48. Хімічева Г.І., Лапач С.М., Лазько І.В. Процес документування в науково-дослідних установах: вплив на рівень результативності науково-дослідних робіт та системи управління якістю // Восточно-Европейский журнал передовых технологий.- 2009. – №6/2 (42). -С.26-29

49. Віткін Л.М., Хімічева Г.І., Лапач С.М. Мультикритеріальна математична модель доступу української продукції на ринок ЄС // Системи озброєння і військова техніка. – № 3(19) 2009. С. 114-119.

50. Лапач С.М. Лінійна регресія при прогнозування асимптотичних залежностей Вестник Херсонского национального технического университета, №3(39), 2010г., -С.257-260.

Журнали та збірники не ВАК

1. Чубенко А.В., Бабич П.Н, Лапач С.Н. Лекарственные средства и современные информационные технологии / Аптека, 2002, № 21, С.10-11.

2. Чубенко А.В., Бабич П.Н, Лапач С.Н. Как избежать ошибок в науке и бизнесе / Аптека, 2003, № 1, С.98.

3. Чубенко А.В., Бабич П.Н, Лапач С.Н. Применение современных методов математической статистики при проведении клинических исследований и их анализе. Сравнение двух пропорций / Аптека, 2003, № 34(405), С.83-84.

4. Чубенко А.В., Бабич П.Н, Лапач С.Н. Оценка согласованности мнений экспертов с применением коэффициента конкордации / http:/www.biostat.kiev.ua/konkord.html

5. Бабич П.Н., Чубенко А.В., Лапач С.Н. Принципы применения статистических методов при проведении клинических испытаний лекарственных средств / Здоров’я України, 8(93), 2004, С.39.

6. Бабич П.Н., Чубенко А.В., Лапач С.Н. Принципы применения статистических мето­дов при проведении клинических испытаний лекарственных средств. Часть 2. // Здоров’я України. – № 6 (115)- с.54-55

7. V.S. Usenko, S.N. Lapach, S.N. Svirin, Y.N. Shekaturov Guidelines of the State Security Protection from Neocults Illegal Activity / All-Ukrainian Round-Table Discussion/ “Healeang” and “Recovery” Techniques in the Cults-Violation of a Person’s Constitutional Right to Health. Ways of Social Protection Kiev.: 2009. -P.51-59.

Тези та інформаційні листки

1. Построение математической модели технологии тонкопленочных покрытий с заданными оптическими свойствами / Сидоренко С.И., Смирнова Н.И., Снарский А.А., Лапач С.Н. // Тезисы I-ой Всесоюзной конференции по физике тонких пленок и явлениям переноса / Ивано-Франковск: -1982, -С.2.

2. Алгоритм построения адекватной регрессионной математической модели / В.Ф. Захаров, В.В. Фенчак, С.Г. Радченко, С.Н. Лапач // Сб. материалов XXIV военно-науч. конф. КВВАИУ / КВВАИУ. -К., -1983.-С. -Для служ. пользования.

3. Расчет параметров клеевых соединений углепластика по критерию статической прочности клеевого шва / В.Ф. Захаров, В.В. Фенчак, С.Г. Радченко, С.Н. Лапач // Сб. материалов XXIV военно-науч. конф. КВВАИУ / КВВАИУ. -К., -1983. -Ч.1. -С. – Для служ. пользования.

4. Радченко С.Г., Белоненко В.Г., Лапач С.Н. Стохастические модели объектов и процессов технологии машиностроения // Тез. докл. Всесоюз. научн.-техн. конф. ” Современные проблемы технологии машиностроения” (Москва, 29-31 янв. 1986 г.). -М., 1986.-С.12.

5. Радченко С.Г., Никулин А.Ф., Лапач С.Н. Использование методов математического планирования эксперимента при тарировании динамометра // Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. “Современные проблемы технологии машиностроения” (Москва, 29-31 янв. 1986 г.). -М.: -1986. -С.178.

6. Лапач С.Н., Радченко С.Г. Сквозная автоматическая технология обработки результатов экспериментов (ППП ПРИАМ) // Применение вычислительной техники и математических методов в научных исследованиях. -К., -1986. -С.133-135.-Для служ. пользования.

7. Лапач С.Н. Определение структуры уравнения регрессии при неортогональной матрице эксперимента //Применение вычислительной техники и математических методов в научных исследованиях. -К., -1986., -С.95-97. -Для служебного пользования.

8. Математическое моделирование при исследовании и оптимизации процессов детонационного напыления покрытий / А.М. Волхов, С.Г. Радченко, С.Н. Лапач, А.Е. Соха // Науч.-практ. конф. АРЗ ВВС в ХВВАИУ, март 1987 г./ ХВВАИУ. -Харьков:, -1987.-С.35-38.-Для служ. пользования.

9. Лапач С.Н., Радченко С.Г. ППП ПРИАМ – индустриальная технология обработки регрессионных экспериментов // Тез. докл. III Всесоюз. конф. “Перспективы и опыт внедрения статистических методов в АСУТП”. -Тула:, -1987.-С.52-53.

10.Комплексный подход к автоматизированной обработке экспериментальных данных при исследовании свойств материалов / С.Н. Лапач, Н.И. Литвинчук, С.Г. Радченко, Л.Н. Ткаченко // III Всесоюз. конф. По пробл. получения и использ. в нар. хоз-ве данных о свойствах материалов и веществ: Прогр. и тез. докл. 25-27 авг. 1987 г. / Гос.ком. СССР постандартам; Всесоюз. науч.-исслед. центр по материалам и веществам. -М.:, -1987. -С.98-99.

11.Лапач С.Н., Радченко С.Г., Литвинчук Н.И. Пакет прикладных программ ПРИАМ:. Информ. листок о науч.-техн. достижении -К.,: УкрНИИНТИ. Киев. отд-ние; N 88-007, -1988. -4с.

12.Лапач С.Н., Радченко С.Г. Использование методов регрессионного анализа в системах автоматизированного проектирования // Программные системы в автоматизации проектирования изделий машиностроения: Тез. докл. науч.-практ. семинара. 18-20 мая 1988 г. -Ижевск:, -1988. -С. – .

13.Лапач С.Н. Идентификация структуры линейного по параметрам уравнения регрессии. // Программные системы в автоматизации проектирования изделий машиностроения: Тез. докл. науч.-практ. семинара.18-20 мая 1988 г. -Ижевск:, -1988. -С.46-48.

14.Лапач С.Н., Радченко С.Г. Система для накопления и использования информации об экспериментальных исследованиях // Применение вычислительной техники и математических методов в научных и экономических исследованиях: Тез. докл. науч.-техн. конф. -К.:, -1988. -С.140-142. -Для служ. пользования.

15.Радченко С.Г., Орлюк В.А., Лапач С.Н. Планирование имитационных экспериментов при моделировании и оптимизации технологической системы сборки многоэлементных конструкций // Математические методы планирования эксперимента в лабораторных и промышленных исследованиях: Тез. респ. науч.-практ.конф. 18-22 апр. 1989 г. -К., -1989.-С. 25-26.

16.Радченко С.Г., Лапач С.Н., Сидоренко Ю.А. Оптимизация технологических условий сварки полиэтиленовых труб // Математические методы планирования эксперимента в лабораторных и промышленных исследованиях: Тез. респ. науч. -практ. конф. 18-22 апр. 1989 г. -К.: -1989. -С. 44.

17.Радченко С.Г., Лапач С.Н. Оптимизация и математическое моделирование технологических процессов вибрационной обработки деталей машин // Тез.докл.респ. науч.-техн. конф. “Проблемные вопросы создания средств вибрационной техники для использования в различных технологических процессах машиностроительной отрасли Узбекистана.,19-20 июня 1990 г. г.Ташкент. -Ташкент:, -1990. -С.54 -55.

18.Радченко С.Г., Глушак А.Д., Лапач С.Н. Вибрационная обработка деталей в вязкопластичной среде // Тез.докл.респ. науч.- техн.конф. “Проблемные вопросы создания средств вибрационной техники для использования в различных технологических процессах машиностроительной отрасли Узбекистана., 19-20 июня 1990 г. г.Ташкент. -Ташкент,1990.-С.55-57.

19.Повышение стойкости инструмента из кубического нитрида бора при точении никелевых сплавов / Э.И. Гриценко, С.Г. Радченко, П.Е. Дальник, С.Н. Лапач // Тез. окл. Всесоюз. научн.-техн. конф. “Пути повышения стойкости и надежности режущих и штамповых инструментов”. -Николаев:, -1990. -С.6-7.

20.Радченко С.Г., Лапач С.Н. Высокая технология совершенствования выпускаемой продукции // Жизнь и компьютер: Первый Всесоюз. науч.-практ. семинар по автоматизации инж. труда, 19-25 нояб. 1990 г. -Харьков:, -1990. -С. 183-188.

21.Пакет прикладных программ ПРИАМ / Киев. политехн. ин-т; [Сост. С.Н.Л апач, С.Г. Радченко]. -К.: Час, -1990. -4 с.-На рус. И англ. яз.

22.Радченко С.Г., Лапач С.Н. Высокоэффективная технология решения прикладных задач экспериментально-статистическими методами //Математические методы планирования эксперимента в лабораторных и промышленных исследованиях: Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. 21-23 мая 1991 г., г.Киев. -К.:, -1991. -С.24-25.

23.Лапач С.Н., Радченко С.Г. Программное средство ПРИАМ // Математические методы планирования эксперимента в лабораторных и промышленных исследованиях: Тез.докл.респ. научн.-практ. конф. 21-23 мая 1991 г., г.Киев. -К.:, -1991. -С.25.

24.Современная технология проведения наукоемких исследований /Киев. политехн.ин-т;[Cост. С.Г. Радченко, С.Н. Лапач]. -К.: :Час, -1991.-4 с.- На рус. и англ. яз.

25.Высокая технология проведения наукоемких исследований (НИОКР): [Описание]. Пакет прикладных программ “Планирование, регрессия и анализ моделей” / Киев. политех. ин-т. Каф. технологии машиностроения; [Сост. С.Г. Радченко, С.Н.Лапач]. -К.:, -1991. -3 с.

26.Лапач С.Н., Андрусенко Г.В. Пакет прикладных программ “Планирование,регрессия и анализ моделей” // Автоматизация научных экспериментов на основе перспективных информационных технологий // Международный семинар. -М.:, -1991. -С.3-4.

27.Лапач С.Н. Технология применения программного средства ПРИАМ в учебном процессе высшей школы // Науково-методична конференція “Проблеми та перспективи управління якістю підготовки спеціалістів”, 1-4 грудня 1993р.: Тези доповідей. – К.,1993. – 154с.

28.Радченко С.Г., Лапач С.Н. Современная технология проведения наукоемких исследований. / Машинобудування ( Методичні рекомендації по впровадженню ). -К.: КПІ, -1992. -С.8-9.

29.Лапач С.Н., Радченко С.Г. Пакет прикладних программ ПРИАМ. / Машинобудування ( Методичні рекомендації по впровадженню ). -К.: КПІ, -1992. -С.9-10.

30.С.Г. Радченко, С.Н. Лапач Универсальная технология решения разнообразных научных, технических, технологических задач / Высокие технологии в машиностроении: моделирование, оптимизация, диагностика: тезисы докладов, 27 сентября – 2 октября 1995г. -Харьков: ХГПУ. -1995. -С.106-108.

31.Радченко С.Г., Лапач С.Н., Бабич П.М. Сучасна інформаційна технологія проведення комплексних агробіологічних досліджень на основі планування експерименту / Проблеми інформатизації агропромислового виробництва України в умовах ринкових відносин: Матеріали науково-виробничої конференції, червень 1995р. -К.: -1995. -С.112-113.

32.Лапач С.Н., Бабич П.М., Радченко С.Г. Новітні програмні засоби для планування експерименту, математичного моделювання і багатокритеріальної оптимізації в агробіологічних дослідженнях / Проблеми інформатизації агропромислового виробництва України в умовах ринкових відносин: Матеріали науково-виробничої конференції, червень 1995р. -К.: -1995. -С.116-118.

33.Чубенко, С. Н. Лапач Рейтинг (отбор) наиболее эффективных лекарственных средств и системы прогнозирования потребности в них. Сб. Проблемы реформирования системы здравоохранения Украины: обеспечение лекарственными препаратами./ Материалы IV международной конференции. -Ялта: -1997. -С.27-31

34.Лапач C.Н., Чубенко А.В. Применение многокритериальной оптимизации для сравнения препаратов-аналогов / Информационные технологии и программно-аппаратные средства в медицине, биологии и экологии; Материалы семинара, часть 3, -Киев: Мединформ, -1998. -С.38-40

35.Лапач С.Н. Применение современных статистических методов при проведении доклинических исследований / Информационные технологии и программно-аппаратные средства в медицине, биологии и экологии; Материалы семинара, часть 3, -Киев: Мединформ, -1998, -С.34-37

36.Tchubenko, S. M. Lapach and T. I. Nizheradze Multicriteria Modeling Methods for Assessment of Requirements for Drugs // 1998 Western MultiConference, Health Servise Reseach, -SanDiego:, -1998. Р.

37.Chubenko A.V., Nijeradze T.I., Lapach S.N. Multicriteria Modeling Methods for Assessment of Requerements in Medicines for the Countries with Transion Economics // 9-th World Congress of Medical Information, -Seoul:, -1998. -Р.

38.А.В.Чубенко, Нижерадзе Т.И.,Лапач С.Н. Маркетинг и планирование на фармацевтическом рынке Украины. VI Международная конференция руководителей “Проблемы реформирования системы здравоохранения в Украине”, -Ялта: -1998, -С.8.

39.Лапач С.Н., Чубенко А.В., Середа П.И. Планирование экспериментов при проведении доклинических исследований и оценки результатов клинических испытаний / II Українська наукова конференція “Актуальні проблеми клінічної фармакології” -Вінниця: -1998. -С.28-29,

40.Лапач С.Н., Радченко С.Г. Получение общей характеристики загрязненности территории с использованием средств многокритериальной оптимизации. Высокоэффективные информационные технологии в машиностроении (Материалы конференции 28-30 октября 1998г. Харьков), -К.: -1998, -С.46-47

41.Лапач С.Н., Радченко С.Г. Проблемы и средства получения моделей пассивного эксперимента в экологии. Высокоэффективные информационные технологии в машиностроении (Материалы конференции 28-30 октября 1998г. Харьков) -К.: -1998, -С.44-45.

42. Радченко С.Г., Лапач С.Н., Бабич П.Н. Высокоэффективная информационная технология для машиностроения Высокоэффективные информационные технологии в машиностроении (Материалы конференции 28-30 октября 1998г. Харьков) -К. -1998, -С.73-74

43.Чубенко А.В., Даниленко В.С., Лапач С.Н., Нижерадзе Т.И., Ковалева Т.И, Иогансен И.В. Применение современных информационных технологий для оптимизации лекарственного обеспечения населения V Российский национальный конгресс “Человек и лекарство”, Тезисы докладов, -М.: -1998, -С.25

44.Середа П.И., Лапач С.Н., Чубенко А.В. ПРОВЕДЕНИЕ АНКЕТИРОВАНИЯ АПТЕК С ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЖИЗНЕННО-НЕОБХОДИМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Российский конгресс “Человек и лекарство” С.526, 1999

45.Лапач С.М., Пасічник М.Ф., Чубенко А.В, Підтримка прийняття рішення у процесі підбору лікарського засобу // Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті: Матеріали V національного з’їзду фармацевтів України/ -Х.:Вид-во УкрФА, 1999. С.90-91.

46.Тимченко О.В., Лапач С.Н., Чайка Л.А., Либина В.В., Андрианова Т.В. Фармакодинамическое взаимодействие парацетамола и прометазина: математическая модель // Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті. Матеріали V національного з’їзду фармацевтів України/ -Х.:Вид-во УкрФА, 1999. С.724.

47.Губский Ю.И., Пасечник М.Ф., Лапач С.Н., Чубенко С.Н., Нижерадзе Т.И. Разработка современных информационных технологий для определения потребности в лекарственных средствах / VII Российский национальный конгресс “Человек и лекарство”, Тезисы докладов. М.: 2000. -С.577-578.

48.Лапач С.Н., Чубенко А.В. Методы изучения и состояние фармацевтического рынка Украины С.13-14, VII Конгресс фармацевтов и медиков, 12-16июня 2000г., г. Ялта

49.А.В. Чубенко, С.Н. Лапач, Т.И. Нижерадзе Формуляры и протоколы лечения основных заболеваний человека как основа рационального лекарственного обеспечения в условиях бюджетно-страховой медицины / Конференция «Современное состояние и перспективы развития здравоохранения Украины», 2-6 октября, -2000г. Ялта, -С.27-30.

50.Лапач С.Н., Чубенко С.Н., Бабич П.Н. Прогноз при проведении маркетинговых исследований / VIII Российский национальный конгресс “Человек и лекарство”, Тезисы докладов. М.: 2001. -С.666.

51.Чубенко А.В., Лапач С.Н. , Бабич П.Н. Применение современных информационных технологий в фармации и фармакологии / VIII конгресс фармацевтов и медиков 18-22 июня 2001г Ялта С.17-18

52.Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Анализ сезонных изменений в структуре сектора рынка нестероидных противовоспалительных препаратов / IХ Российский национальный конгресс “Человек и лекарство”, Тезисы докладов. М.: 2002. -С.780.

53.Лапач С.М., Чубенко А.В., Лапач А.С. Розробка програмного засобу з WEB – інтерфейсом для обробки маркетингової інформації / Інформаційні технології в охороні здоровя та практичній медицині. ІІІ конференція з міжнародною участю 21-23 травня 2003 року Київ С.95-96

54.Лапач С.М., Чубенко С.М., Бабіч П.М. Планування експерименту для побудови математичних моделей невідомої структури / Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині. ІІІ конференція з міжнародною участю 21-23 травня 2003 року Київ С.90-91

55.Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н., Ефимцева Т.К. Моделирование влияния различных факторов на объем розничной продажи лекарственных средств / Х Российский национальный конгресс “Человек и лекарство”, Тезисы докладов. М.: 2003. -С.729.

56.Чубенко А.В., Бабич П.Н., Лапач С.Н. Применение современных информационных технологий для решения маркетинговых задач фармацевтического рынка / Практическая конференция “Фармацевтический рынок: правила игры”, Тезисы докладов. К.: 2003. -С.?

57.Мірненко В.І., Скуратівський А.К., Лапач С.М., Радько О.В. Застосування імпульсного газотермоциклічного іонного азотування для одночасного підвищення триботехнічних властивостей та корозійної стійкості сталі 30ХГСА // Современные проблемы підготовки производства, заготовительного производства, сборки и ремонта в промышленности и натранспорте // Материалы 8-го международного научно-технического семинара (26-28 февраля 2008г., г.Свалява. Карпаты. С.173-174.

58.Дудін О.В., Лапач С.М. Складні взаємодії в економетричних моделях. Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів. Секція машинобудування. 2 частина. К.: НТУУ «КПІ». 2008. -С.16-17.

59.V.N. Kuzmin, S.N. Lapach «Stochastic Analysis of Short Samples Using Interval Functions» INTERNATIONAL CONFERENCE Stochastic Analysis and Random Dynamical Systems, June 14-20, 2009 Lviv, Ukraine. Abstract. P.139-140.

60.Боровик Ю.А., Лапач С.М. Побудова регресійної моделі при наявності асимптотичної залежності від фактору // Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів. К.: НТУУ «КПІ». 2010. -С.7-8

61.Лапач С.М. Регресійний аналіз. Проблеми росту Тринадцята міжнародна наукова імені академіка М. Кравчука, 13-15 трав., 2010р., Київ: Матеріали конф. Т.3. -К.:, НТУУ, 2010. конференція -С.71

62.Лапач С.М. Забезпечення необхідних властивостей вибірки для побудови регресійної моделі // Физические и компьютерные технологии. Труды 15-й Международной научно-технической конференции, 2-3 декабря 2009г. -Харьков: ХНПК «ФЭД», 2009. – С.179-182.

63.Kuzmin V.M., Lapach S.M., Paltsun S.V. The new approach to bimodal testing of small samples // International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications II”, September 7-11, 2010. Kyiv, Ukraine. Abstracs -K.: 2010, P.89.

Методичні вказівки

1. Система общих технических требований к видам вооружения и военной техники. Вооружение и военная техника ВВС. Авиационные двигатели, воздушные винты. Главные редукторы и трансмиссии вертолетов. Общие требования к методам государственных испытаний. Руководство по испытаниям авиационной техники. Раздел 6.2. Выпуск 9. Оценка заливаемости двигателей на самолетах – амфибиях и гидросамолетах. Типовая методика испытаний. Приложение к ОТТ 4.2.3.(1) – 88 / А.Т. Тимошенко, В.Л. Щетина, С.Г. Радченко, С.Н. Лапач. В/ч 15650, 1992. – 60 с.

2. Методичні вказівки до самостійних занять та виконання лабораторних робіт з курсу “Основи машинної графіки” для студентів спеціальності 7.09.0202 “Технологія машинобудування” всіх форм навчання /Укл. С.М. Лапач, Л.М. Данілова. -К.: НТУУ “КПІ”, 1999. -72с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Математичне моделювання та оптимізація технологічних систем” для студентів спеціальності 7.09.0202 “Технологія машинобудування” всіх форм навчання /Укл. С.М. Лапач. -К.: НТУУ “КПІ”, 1999. -64с.

4. Принципы применения статистических методов при проведении клинических испытаний лекарственных средств. Методические рекомендации. МЗ Украины. ГФК / Чубенко А.В., Бабич П.Н., Лапач С.Н., Ефимцева Т.К., Мальцев В.И., Ковтун Л.И., Распутняк С.С.., Рудык Ю.С. -К.: Авиценна, 2003, -60с.

5. Чубенко А.В., Бабич П.Н., Лапач С.Н., Ефимцева Т.К., Мальцев В.И., Рудык Ю.С. Принципы применения методов математической статистики для определения биоэквивалентности.- Методические рекомендации-К.: Авиценна, 2004.-66с.

6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ “МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ”, -К.:116с.

7. Методические указания к ЛАБОРАТОРНО-КОМПЬЮТЕРНОМУ ПРАКТИКУМУ ПО КУРСУ “МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ”, -К.: НТУУ КПИ 116с.

2019

Статті:

Радченко С.Г., Лапач С.М. Дослідження та моделювання технологічного процесу контактного зварювання труб // Технічні науки та технології, 2018, №3 (13), С.114–123.

С. Лапач, С. Радченко Математичне моделювання обробки високоміцних сталей // Mechanics and Advanced Technologies, 2019, т.85, №1, С.101–110.

Радченко С.Г., Лапач С.Н. Исследование и  математическое моделирование процесса упрочнения авиационных деталей / Матеріали XX міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта» , Київ-Херсон: 2019, С.335–338.

А.В. Мигович, С.М. Лапач Статистичні методи при дослідженні температурної деформації інструменту // Збірка праць «Інновації молоді в машинобудуванні» №1 2019 С.1–7.

А.В. Мигович, С.М. Лапач Неоднорідність факторного простору при моделюванні процесів різання // Збірка праць «Інновації молоді в машинобудуванні» №1 2019 С. 8–15.

Конференції:

S.G. Radchenko, S.M. Lapach Mathematic simulation of glue joints strength characteristics /Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2019 : тези доповідей Чотирнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 24 – 26 червня 2019 р.) –Чернігів : ЧНТУ, 2019. –P. 83-86.

Радченко С.Г., Лапач С.Н. Исследование и  математическое моделирование процесса упрочнения авиационных деталей / Матеріали XX міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта» , Київ-Херсон: 2019, С.335–338.

А.В. Мигович, С.М. ЛапачСтатистичні методи при дослідженні температурної деформації інструменту // Інновації молоді в машинобудуванні 2019 / Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів / May 7, 2019 – May 24, 2019.

А.В. Мигович, С.М. ЛапачНеоднорідність факторного простору при моделюванні процесів різання // Інновації молоді в машинобудуванні 2019 / Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів / May 7, 2019 – May 24, 2019.

С.Н. Лапач. Оптимизация светодиодного освещения листовых овощей с повышенным содержанием аскорбиновой кислоты // Ю.А. Беркович, И.О. Коновалова, С.Н. Лапач, В.Г. Смолянин, С.О. Смолянина. Международная научно-техническая конференция по применению светодиодных фитооблучателей, г. Москва, 9-10 сентября 2019 г. Институт медико-биологических проблем РАН.