Петраков Юрій Володимирович

Закінчив КПІ у 1972 році. Інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент”. З того ж року працює на кафедрі технології машинобудування. У 1976 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація процесу копіювального шліфування із застосуванням змінної задаючої подачі”. З 1982 року – доцент. В 1996 році захистив докторську дисертацію на тему “Технологічні основи управління процесами обробки складних поверхонь”. З 1999 року – професор, завідувач кафедри. Нагороджений медаллю “1500-річчя Києва”, Винахідник СРСР. Викладач-дослідник НТУУ “КПІ” 2006 та 2009.

Автор 1 підручника, 5 навчальних посібників, 3 монографій, 136 статей, 63 патенітв, 29 методичних вказівок. Займається вивченням і створенням інтегрованих CAD/CAM систем автоматизованого проектування програм для верстатів з ЧПК, оптимізацією технологічних систем. Викладає курси “Теорія автоматичного управління технологічними процесами” та “Управління процесами різання”

Перелік публікацій 

Монографії

1. Кулик В.К., Петраков Ю.В., Иотов В.В. Прогрессивные процессы обработки фасонных поверхностей. Изд. «Техніка», Киев, 1987, 187 с.

2. Петраков Ю.В. Розвиток САМ-систем автоматизованого програмування верстатів з ЧПУ : Монографія. – К.: Січкар, 2011. – 202с.

Підручники

1. Мельничук П.П., Боровик А.І., Лінчевський П.А., Петраков Ю.В. Технологія машинобудування / Підручник МОН України, Житомирський державний технологічний університет, Житомир-2005, 835 с

Навчальні посібники

1. Петраков Ю.В. Теорія автоматичного управління в металообробці. (Навчальний посібник) Міністерство освіти України, Київ, Інститут змісту і методів навчання, 1999.-224с.

2. Петраков Ю.В., Мельничук П.П. Автоматизація технологічних процесів у машинобудуванні засобами мікропроцесорної техніки (Навчальний посібник) Міністерство освіти і науки України, Житомир: ЖІТІ, 2001.-194с.

3. Петраков Ю.В. Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням: Навчальний посібник + CD Міністерство освіти і науки України, Київ 2004.-384с.

4. Петраков Ю.В., Субін А.А., Фролов В.К. Лабораторно-комп’ютерний практику з мікропроцесорної техніки (з комп’ютерними програмами на CD) Міністерство освіти і науки України, НТУУ “КПІ”, Київ, 2005, 102с.

5. Петраков Ю.В. Лабораторно-комп’ютерний практикум з теорії різання: Навчальний посібник + CD, Київ: Політехніка, 2006.-190с. (з прикладними програмами у кількості 11 шт.)

6. Танович Л., Петраков Ю.В. Теориjа и симулациjа процесса обраде: Підручник + CD. Університет у Београду, 2007 196с.

7. Петраков Ю.В., Драчев О.И. Теория автоматического управления технологическими системами: Учебное пособие + CD / М.:Машиностроение, 2008. – 336с.

8. Петраков Ю.В., Драчев О.И. Моделирование процессов резания: учебное пособие + CD. Старый Оскол: ТНТ, 2011. 240 c.

9. Петраков Ю.В., Драчев О.И. Автоматическое управление процессами резания: учебное пособие + CD. Старый Оскол: ТНТ, 2011. 408 c.

Статті

1. Кулик В.К., Петраков Ю.В., Сычов М.В. Совершенствование процессов шлифования фа-сонных поверхностей. Сб. “Теория и практика алмазной и абразивной обработки деталей машин”. МВТУ им. Баумана, 1973, с.56-62

2. Кулик В.К., Федоренко И.Г., Петраков Ю.В., Драчук А.В. Шлифование фасонных профи-лей цилиндрических кулачков. Ж. “Вестник машиностроения”, 1974, №11, с.34-36

3. Кулик В.К., Петраков Ю.В. Расчет глубины срезаемого слоя при копировальной обра-ботке некруглых фасонных деталей. Ж. “Вестник машиностроения”, 1975, №8, с.61-64

4. Кулик В.К., Петраков Ю.В. Исследование процесса шлифования фасонных профилей ци-линдрических кулачков. Сб. «Технология и автоматизация машиностроения», вып.15, «Тех-ніка», 1975.

5. Кулик В.К., Петраков Ю.В. Гидравлические приводы программного изменения угловой скорости. Сб. «Гидропривод и гидропневмоавтоматика», вып.12. «Техніка», 1976

6. Кулик В.К., Петраков Ю.В. Синтез кулачково-планетарных механизмов с помощью ЭВМ. Сб. «Теория механизмов и машин», вып.21, ХГУ, Харьков, 1976, с.118-124

7. Петраков Ю.В. Расчет на ЭВМ траектории центра инструмента при обработке фасонных деталей. Сб. «Технология и автоматизация машиностроения», вып.17, «Техніка», 1976, с.71-74

8. Кулик В.К., Петраков Ю.В. Расчет на ЭВМ оптимальных параметров механизмов. Ж. «Известия вузов. Машиностроение», №5, 1977, с.38-42

9. Петраков Ю.В. Совершенствование процессов высокоскоростной копировальной обрабо-тки. Ж. “Вестник машиностроения”, №10, 1978, с.9-11

10. Бобровский В.П., Иотов В.В., Кулик В.К., Петраков Ю.В. Модернизация на ВАЗе станков для силового шлифования кулачков. Ж. «Автомобильная промышленность», №12, 1978, с.48-50

11. Петраков Ю.В. Устранение волнистости при обработке фасонных поверхностей на копировально-шлифовальных станках. Ж. «Станки и инструмент», №6, 1979, с.26-28

12. Вьюшин В.И., Ермаков Ю.А., Кулик В.К., Петраков Ю.В. Новые копировальные ста-нки для обработки звездочек кулачкового дифференциала. Ж. «Автомобильная промышлен-ность», №1, 1980, с.15-18

13. Петраков Ю.В., Данько Л.В. Расчет технологических параметров копировального шлифования кулачков распредвалов. Ж. «Автомобильная промышленность», №4, 1981, с.58-59

14. Петраков Ю.В., Кулик В.К. Расчет приводов периодического изменения угловой скорости. Сб. «Технология и автоматизация машиностроения», вып.27, «Техніка», 1981, с.63-68

15. Кулик В.К., Петраков Ю.В. Кулачково-зубчатые механизмы периодического измене-ния скорости. Сб. «Вестник КПИ. Машиностроение», вып. №18, 1981, с.101-107

16. Петраков Ю.В. Выбор оптимального закона задающей подачи при копировальной обработке. Сб. «Технология и автоматизация машиностроения», вып.29, «Техніка»,1982,с.58-62

17. Петраков Ю.В. Расчет тиристорного привода переменной задающей подачи. Ж. «Станки и инструмент», №5, 1982, с.9-13

18. Петраков Ю.В. Метод стабилизации подачи по контуру при обработке фасонных по-верхностей. Сб. «Технология и автоматизация машиностроения», вып.33, «Техні-ка»,1983,с.68-72

19. Петраков Ю.В., Федоренко И.Г. Контурная обработка фасонных поверхностей. Сб. «Металлорежущие станки», вып.12, «Техніка»,1984,с.39-42

20. Петраков Ю.В. Исследование силы резания при шлифовании сложных фасонных по-верхностей. Сб. «Технология и автоматизация машиностроения», вып.35, «Техні-ка»,1985,с.54-59

21. Петраков Ю.В., Гольдштейн А.Е., Кравчук А.Л. Влияние радиуса инструмента на ин-тенсивность съема металла при шлифовании эксцентриков. Сб. «Технология и автомати-зация машиностроения», вып.36, «Техніка»,1985, с.44-48

22. Гавриш А.П., Петраков Ю.В., Достовалов Г.И., Фролов В.К. Исследование процесса финишной обработки рабочей поверхности и вскрытия зазора бытовой магнитной головки. Итоговый отчет по НИР №965, Киев, 1985. Гос.№ 01830003761

23. Петраков Ю.В., Гольдштейн А.Е. Расчет интенсивности съема припуска при обра-ботке фасонных поверхностей. Сб. «Технология и автоматизация машиностроения», вып.38, «Техніка»,1986,с.85-88

24. Петраков Ю.В., Достовалов Г.И. Внедрение гибких абразивных дисков на операциях доводки магнитных головок. Сб. «Техника средств связи», серия ОТ, №Д06960, 1986

25. Петраков Ю.В., Муратов И.И. Повышение эффективности точения некруглых повер-хностей. Ж. «Вестник машиностроения», №7, 1986, с.21-24

26. Петраков Ю.В., Гольдштейн А.Е. Оптимизация режимов резания при фрезеровании пазов на станках с ЧПУ. Сб. «Технология и автоматизация машиностроения», вып.39, «Тех-ніка»,1986, с.89-94

27. Петраков Ю.В. Синтез алгоритмов управления подачей круга при шлифовании рабо-чей поверхности магнитной головки. Сб. «Технология и автоматизация машиностроения», вып.40, «Техніка»,1987, с.69-75

28. Петраков Ю.В., Фролов В.К. Расчет длины линии контакта шлифовального круга с деталью при обработке некруглых цилиндрических поверхностей. Сб. «Технология и авто-матизация машиностроения», вып.40, «Техніка»,1987, с.75-80

29. Петраков Ю.В. Адаптивное управление шлифованием рабочей поверхности магнит-ной головки. Ж. Приборы и системы управления», №11, 1988, с.36-39

30. Петраков Ю.В., Фролов В.К., Достовалов Г.И., Ратошнюк В.С., Труба О.И. Оптими-зация и внедрение технологических процессов механической обработки элементов магнит-ной головки. Заключит. Отчет по НИР №299, Киев, 1988, Гос.№ 01860006012

31. Петраков Ю.В., Копчик А.Л. Расчет скорости съема припуска при шлифовании рабо-чей поверхности магнитной головки. Сб. «Технология и автоматизация машиностроения», вып.43, «Техніка», 1988, с.69-73

32. Петраков Ю.В., Фролов В.К. Станок для шлифования восстановленных распредели-тельных валов. Ж. «Автомобильная промышленность», №7, 1989, с.36-38

33. Петраков Ю.В. Производительность при контурном шлифовании. Ж. «Станки и ин-струмент», №1, 1989, с.19-21

34. Петраков Ю.В., Фролов В.К. Модернизация оборудования для шлифования восстано-вленных кулачков распредвала. Ж. «Технология и организация производства», №1, 1990, с.28-30

35. Petrakov Y.V. Commande automatique dans la technologie d’usinage mechanique des pieces. Conference de Ministere delegue aux Universites, Blida, Algerie, 1991

36. Петраков Ю.В., Гавриш А.П. САП обработки сложных поверхностей на станках с ЧПУ. Сб. Трудов международной конференции «Автоматизация проектирования и прои-зводства изделий в машиностроении» Луганск, 1996, с.146

37. Петраков Ю.В. Технологические основы управления процессом шлифования винто-вых пар качения. Сб. «Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем», Краматорск, 1996, с.232-236

38. Петраков Ю.В., Гавриш А.П. Управление процессом обработки сложных поверхно-стей на станках с ЧПУ. Сб. Трудов международной конференции «Интерпартнер-96», Харь-ков,1996, с.29-30

39. Петраков Ю.В., Гавриш А.П. Система автоматизации программирования для фрезер-ной 2.5-D обработки. Вісті академії інженерних наук України Спец. Вип. Відділення “Важ-кого і транспортного машинобудування”, Дніпропетровськ,1997, с.5-11

40. Петраков Ю.В. Система автоматизации программирования контурной обработки на станках с ЧПУ. Сб. Трудов международной научн. конф. “AMTECH’97”, Габрово, Болгария, с.9-17

41. Петраков Ю.В. Принцип максимума Понтрягина при шлифовании сложных поверх-ностей. Вестник НТУУ “Киевский политехнический институт”. Машиностроение, №32, 1997, с.231-236

42. Петраков Ю.В., Халид Абу Ель Хусейн Исследование динамических явлений при контурном шлифовании на станках с ЧПУ. Праці вчених НТУУ «КПІ», присвячені 100-річчю ММФ і 50-річчю ЗФ, Київ,1998, том 2, с.47-53

43. Петраков Ю.В., Луценко М.А. Моделирование процесса 3-D фрезерования выпукло-вогнутых поверхностей. Праці вчених НТУУ “КПІ”, присвячені 100-річчю ММФ і 50-річчю ЗФ, Київ,1998, том 2, с.60-65

44. Petrakov Y.V. Control optimal the advance transversal for grinding of surfaces complex. Proceedings of the international Scientific Conference “MECHANICS’98”, Rzeszow, Poland, 1998, p.231-239

45. Petrakov Y.V. Haled Abu El Huseyn Model Structural and Parametric of countour Polishing process on the Machine-tools CNC. Proceedings of the international Scientific Conference “MECHANICS’98”, Rzeszow, Poland, 1998, p.227-231

46. Петраков Ю.В., Лапковский С.В. Программный комплекс решения задачи декомпо-зиции сборочных изделий. Вестник НТУУ “Киевский политехнический институт”. Маши-ностроение, №33, 1998, с.197-200

47. Петраков Ю.В., Халид Абу Ель Хусейн Управление контурным шлифованием на станках с ЧПУ. Вестник НТУУ “Киевский политехнический институт”. Машиностроение, №34, 1999, с.71-79

48. Петраков Ю.В., Халид Абу Ель Хусейн Управление поперечной подачей при конту-рном шлифовании на станках с ЧПУ. Вісті академії інж. наук України Вип. №3 Від. “Важко-го і транспортного машинобудування”, Дніпропетровськ, 1999, с.70-74

49. Petrakov Y.V. Control of processing of the complex surfaces on NC-machines. Bulgaria, Plovdiv, International Conference on Advanced Mechanical Engineering  Technology – Vol.1 AMTECH’99, p.276-280

50. Петраков Ю.В., Халид Абу Ель Хусейн Метод управления циклом контурного шли-фования на станках с ЧПУ. Сб. «Надежность режущего инструмента и оптимизация техно-логических систем», Краматорск, 1999, Вип.9, с.153-158

51. Петраков Ю.В., Халид Абу Ель Хусейн Система автоматизированного программиро-вания контурного шлифования. Сб.трудов “Машиностроение и техносфера на рубеже ХХ1 века” // Донецк.-1999, том 2,с.246-249

52. Петраков Ю.В. Луценко М.А. Расчет параметров резания при фрезеровании сложных поверхностей на станках с ЧПУ. Сб. «Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем», Краматорск, 1999, Вип.9, с.35-40

53. Петраков Ю.В. Субин А.А. Моделирование процесса шлифования винтовой канавки гаек пар каченя. Technologia i automatyzacja montazu. Miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Rzeszow, Poland 1999, p.50-53

54. Петраков Ю.В. Субін А.А. Математична модель шліфування внутрішньої гвинтової канавки пари кочення. Вестник НТУУ “Киевский политехнический институт”. Машиност-роение, №37, 1999, с.63-68

55. Петраков Ю.В. Луценко М.А. Применение дискретных моделей для проектирования управляющей программы фрезерования сложных поверхностей на станках с ЧПУ. Technologia i automatyzacja montazu. Miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Rzeszow, Poland 1999, p.59-64

56. Petrakov Y.V. New conception of programming for processing 3-D surfaces on NC-machines. Scientific Bulletins of Rzeszow University of Technology №179, 2000, p.285-290

57. Петраков Ю.В. Управление процессом обработки сложных 3-D поверхностей на ста-нках с ЧПУ. Вестник Национального технического университета Украины «КПИ», №39, 2000.-с.37-44

58. Петраков Ю.В. Луценко М.А. Расчет упругих деформаций ТОС при фрезеровании сложных поверхностей. Вісник ЖІТІ, Серія Технічні науки, №12, 2000.- с.112-116

59. Петраков Ю.В. Субін А.А. Урахування пружних деформацій ТОС при шліфуванні внутрішніх гвинтових канавок. Вісник ЖІТІ, Технічні науки № 13, 2000.-с.18-24

60. Петраков Ю.В. Субин А.А. Расчет припуска под операцию шлифования внутренних винтовых канавок. Прогрессивные технологии и системы машиностроения, Вып. 13, До-нецк, ДонГТУ, 2000.-с.76-80

61. Петраков Ю.В. Субін А.А. Управління циклом врізного шліфування. Вестник На-ционального технического университета Украины «КПИ», №40, 2001.-с.240-244

62. Петраков Ю.В. Лисенко О.В. Моделювання динамічних характеристик процесу тока-рного точіння. Зб. наук. праць КДТУ, вип.11, Кіровоград, 2002.- с.257-263.

63. Петраков Ю.В. Субін А.А., Радько Є.О. Структурно-параметрична модель врізного шліфування. Наукові вісті НТУУ “КПІ”, №2, 2002.-с.76-82

64. Петраков Ю.В. Луценко М.О. Врахування нестаціонарності процесу різання при роз-робці систем автоматизації програмування обробки 3-D поверхонь на фрезерних верстатах з ЧПУ. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник, вип.9, Луцьк, 2001.-с.217-225.

65. Крижанівський В.А., Мельниченко О.А., Кириченко А.М., Петраков Ю.В. Підви-щення вихідних параметрів автоматизованих агрегатованих технологічних систем. Техноло-гические системы, №2(13), 2002.-с.75-81.

66. Петраков Ю.В. Луценко М.О. Інструментальний пристрій для обробки 3-D повер-хонь. Вестник Национального технического университета Украины «КПИ», №43, 2002.-с.72-74

67. Петраков Ю.В. Лисенко О.В. Моделювання частотних характеристик технологічної оброблювальної системи токарного верстата. Вестник Национального технического универ-ситета Украины «КПИ», №43, 2002.-с.79-83

68. Петраков Ю.В. Саед Мортеза Хашеминежад Новый способ шлифования сферических наконечников. Вестник Национального технического университета «ХПИ», №19, 2002.-с.160-167

69. Петраков Ю.В. Лисенко О.В. Управління динамічними характеристиками технологі-чної оброблювальної системи при точінні. Збірник наукових праць КДТУ, випуск 12, 2003.-С.41-48

70. Петраков Ю.В. Субін А.А. Управління поперечною подачею при шліфуванні гвинто-вої канавки гайки кулькових гвинтових пар. Вестник Национального технического универ-ситета Украины «КПИ», №44, 2003.-с.119-123

71. Петраков Ю.В. Субін А.А. Визначення граничного алгоритму при шліфуванні внут-рішніх гвинтових поверхонь. Вісник ЖІТІ, Вип..I, Технічні науки № 24, 2003.-с.56-60

72. Петраков Ю.В. Субін А.А. Оптимальне управління профільним шліфуванням гвин-тової канавки. Сб. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, №13, Кра-маторськ, 2003. с.140-146.

73. Петраков Ю.В. Модуль управління САП токарною обробкою. Вісник Житомирського технологічного університету, Випуск 2(26), том 2, Житомир, 2003. –с.140-145

74. Петраков Ю.В. Лисенко О.В. Прогнозування технологічної спадковості при токарній обробці. Вісник СумДУ. Технічні науки. – Суми, 2003.-№2(48).- С.91-95

75. Петраков Ю.В., Коростишевський Д.Л. Новая концепция управления токарной обра-боткой на станках с ЧПУ Праці 30.JUPITER міжнародної конференції Белград-2004, С 3.1-3.4

76. Петраков Ю.В., Коростишевський Д.Л. Оптимальне управління процесом точіння на верстатах з ЧПУ. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Спецвыпуск 7(1)-2004, С.42-45

77. Петраков Ю.В., Коростишевський Д.Л. Оптимізація процесу точіння за допомогою ПЕОМ. Вісник двигунобудування, №1, 2004 С.144-147

78. Петраков Ю.В. Направления развития CALS-технологий (Direction of development of CALS-technologies). Сб.доповідей міжнародної наукової конференції Unitech’04 / Габрово, Болгария, том 2.-С.237-243

79. Петраков Ю.В. Управление процессом фрезерования контуров на станках с ЧПУ. Сб. 31.JUPITER, NU.ROBOTI.FTS, Belgrad, 2005.- С.3.92-3.95

80. Петраков Ю.В. Гуріна Н.В. Оптимізація режиму різання при торцевому фрезеруванні. Сб. Процеси механічної обробки в машинобудуванні, Вип2, ЖДТУ, 2005.-С.102-108

81. Петраков Ю.В. Технологічна спадковість форми при токарній обробці. Вісник двигу-нобудування, №3, 2005 С.108-112

82. Петраков Ю.В. Загальні принципи управління шліфуванням. Сб. Вестник Нацио-нального технического университета Украины «КПИ», №46, 2005.-с.55-60

83. Пасічник В.А. Корєньков В.М., Петраков Ю.В. Інформаційно-енергетична трансфор-мація виробництва від кустарного до комп’ютерно-інтегрованого. Сб. Вестник Националь-ного технического университета Украины «КПИ», №46, 2005.-с.60-66

84. Петраков Ю.В. Управление процессом фрезерования контуров на станках с ЧПУ. Сб. 31.JUPITER, NU.ROBOTI.FTS, Belgrad, 2005.- С.3.92-3.95

85. Петраков Ю.В. Математична модель процесу точіння у САМ-системі верстатів з ЧПУ: Зб. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, вип19, Краматорськ-Київ,2006 С.247-255.

86. Петраков Ю.В., Біланенко В.Г. Моделирование процессов обработки резанием: Сб. Современные технологии в машиностроении. Том 2, Харьков, 2006 С.221-233.

87. Петраков Ю.В. Методи управління точністю оброблення різанням: Сб. Вестник Национального технического университета Украины «КПИ», №48, 2006.-с.102-110.

88. Пасічник В.А., Петраков Ю.В., Гірич А.В. Моделювання ситуативної технології ме-ханічного оброблення у програмному середовищі “GALAXY”: Сб. Вестник Национального технического университета Украины «КПИ», №48, 2006.-с.110-113.

89. Петраков Ю.В., Артюх О.В. Управління точністю оброблення різанням за апостеріор-ною інформацією: Науково-техн. Журнал «Інженер». – Донецьк: ДонНТУ, №7, 2006.с.193-197.

90. Петраков Ю.В., Сташевська М.В. Дослідження сталості технологічної обробляючої системи при точінні: Ж. Науковий вісник НТУУ «КПІ», №5, 2006.-С.59-65.

91. Петраков Ю.В., Гіріч А.В. Алгоритм проектування технологічних процесів в умовах діючого багатономенклатурного виробництва: Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», вип. 19, Луцьк – 2007. с.270-285.

92. Петраков Ю.В., Амин Афшар Камбиз Прогнозирование шероховатости поверхности при токарной обработке: Сб. Резание и инструмент, №74. Харків, 2007.-С.431-437.

93. Петраков Ю.В., Біланенко В.Г., Амін Афшар Камбіз Автоматизований розрахунок силових характеристик процесу точіння: Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», вип. 20, Луцьк – 2007. с.128-135.

94. Петраков Ю.В., Пасічник В.А. Система автоматизированной подготовки производст-ва для изготовления оснастки станов холодной прокатки труб / Прогресивні технології і сис-теми машинобудування: Міжнародний збірник наукових праць. Вип.33. – Донецьк: Дон-НТУ, 2007.-С.189-200.

95. Петраков Ю.В. Рауфиния М. Метод повышения точности формообразования на шли-фовальных станках с ЧПУ / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Вып. 6(30)-2007, С.18-22.

96. Петраков Ю.В. Урахування динамічних характеристик формоутворюючих рухів при проектуванні програми управління для верстатів з ЧПУ / Вісник Житомирського технологі-чного університету, Випуск 5, том 2, Житомир, 2007. –с.142-150

97. Петраков Ю.В., Пасичник В.А. Современный подход к проектированию технологи-ческих процессов формообразования сложных 3-D поверхностей на станках с ЧПУ / Сб.33.JUPITER, NU.ROBOTI.FTS, Belgrad, 2007.-C.3.31-3.42.

98. Петраков Ю.В., Дарчук Д.Є. Дослідження динамічних явищ при торцевому фрезеру-ванні / Сб. Вестник Национального технического университета Украины «КПИ», №51, 2007.- С.156-164.

99. Петраков Ю.В., Паньків К.М. Методики подготовки информации при проектирова-нии формообразующих траекторий с последующей обработкой на станках с ЧПУ / Восточ-но-Европейский журнал передовых технологий. Вып. 6(30)-2007, С.22-27

100. Петраков Ю.В., Пасичник В.А., Ратушинский И.В. Первый в Украине 4-х координа-тный шлифовальный станок с ЧПУ Машиностроение и техносфера ХХІ века. Т1. Донецк, 2007.-С.286-288.

101. Пасичник В.А., Кореньков В.Н., Петраков Ю.В. Ограничение подвижности деталей в сборочной единице – основа математической модели сборочного изделия / Technika i Technologia montagzu maszyn. – 2008/ – z.72.-C.29-36.

102. Петраков Ю.В., Пасічник В.А. Проектування формоутворюючих рухів для оброблен-ня складних 3-D поверхонь на верстатах з ЧПУ / Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування. К.:2008. -№54. С.24-30.

103. Петраков Ю.В., Паньків К.М. Визначення параметрів шару припуску, що зрізується при 3-D обробці Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування. К.:2008. -№52. С.262-267.

104. Петраков Ю.В., Амин Афшар Камбиз Модуль оптимизации токарной обработки сту-пенчатіх валов на станках с ЧПУ / Прогресивні технології і системи машинобудування: Міжнародний збірник наукових праць. Вип.34. – Донецьк: ДонНТУ, 2008.-С.154-162.

105. Петраков Ю.В., Амин Афшар Камбиз, Оптимизация токарной обработки / Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування. К.:2008. -№54. С.24-30.

106. Петраков Ю.В., Косміна Н.О. Автоматичне проектування оптимального керування при круглому врізному шліфуванні / Наукові вісті НТУУ «КПІ» №2, 2008.-С.127-134.

107. Петраков Ю.В., Пасичник В.А., Мартынов Н.А. Проектирование траекторий движе-ний рабочих органов станка с ЧПУ при шлифовании профилей калибров станов холодной прокатки труб / Восточно-Европейский журнал передовых технологий, Выпуск №6/1(36), 2008, С.32-37.

108. Петраков Ю.В., Амин Афшар Камбиз Автоматическое проектирование управляющих программ токарной обработки на станках с ЧПУ / Труды14-й международной научно-технической конференции «Физические и компьютерные технологии», Харків, 2008.- С.43-46.

109. Панькив К.М., Петраков Ю.В. Задачи определения геометрических и силовых величин в процессе резания при обработке сложнопрофильных поверхностей / Сб. Прогрессивные направления развития машино-приборостроительных отраслей и транспорта. Том 1, Севастополь, 2008.-С.72-74.

110. Петраков Ю.В. Амин Афшар Камбиз Технологическая подготовка токарной обработ-ки на станках с ЧПУ // Вісник національного технічного університету України «КПІ». Ма-шинобудування, №56, 2009. – С.26-36.

111. Петраков Ю.В. Амин Афшар Камбиз Оценка стойкости инструмента при оптими-зации токарной обработки // Прогресивні технології і системи машинобудування: Міжнаро-дний збірник наукових праць, вип.38. – Донецьк: ДонНТУ, 2009.-С.183-189.

112. Петраков Ю.В., Паньків К.М., Живцов С.П. Формирование геометроических моделей ручья калибров станов холодной прокатки труб // Вісник національного технічного універ-ситету України «КПІ». Машинобудування, №57, 2009. – С.63-70.

113. Петраков Ю.В., Галайда Р.В. Моделювання процесу шліфування оправки стану холо-дної прокатки труб // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспі-рантів та молодих вчених «Прогресивні напрями розвитку машино-приладобудівних галу-зей і транспорту», Севастополь, 2009. – С.181-184.

114. Петраков Ю.В., Ван Цичень Управление шлифованием внутренних сферических по-верхностей / Сб. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, Краматорськ, вип.№24, 2009.-С.169-176.

115. Петраков Ю.В. Пути развития интегрированных CAD/CAM систем в машинострое-нии / Сучасні технології в машинобудуванні. Вип.3, ХНТУ «ХПИ», Харьків, 2009.-С.160-167.

116. Петраков Ю.В., Амин Афшар Камбиз Технологическая подготовка токарной обрабо-тки на станках с ЧПУ / Х міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка та технологія – 2009» С.23-24.

117. Petrakov Y., Raoufinia M., Abou-El-Hossein K. Error Compensation of Complex Three-Dimensional Surfaces Machined on Computer-Numeric-Control Grinding Machine Tools. Journal of Applied Sciences, 2009, volume 9, p.1356-1361.

118. Петраков Ю.В., Писаренко В.В., Розенберг О.О. Нова концепція проектування 3D моделі протеза колінного суглоба людини / Вісник ЖДТУ, Вип.IV.(51).:2009, с.73-80.

119. Петраков Ю.В., Писаренко В.В. Підготовка програми шліфувального верстату з ЧПК для виготовлення штучного суглоба людини // Прогресивні технології і системи машинобу-дування: Міжнародний збірник наукових праць, вип.40. – Донецьк: ДонНТУ, 2010.-С.200-206.

120. Петраков Ю.В., Шкуренко Д.П. Моделювання точності розташування отворів при об-робці на верстаті з ЧПК / Процеси механічної обробки в машинобудуванні, Збірник науко-вих праць ЖДТУ, Випуск 8, 2010, с149-158.

121. Петраков Ю.В., Писаренко В.В. Підготовка геометричної моделі штучного суглоба людини до виготовлення на верстаті з ЧПК / Вісник НТУУ «КПІ», №59.: Машинобудування. К.:2010, с.64-69.

122. Петраков Ю.В., Галайда Р.В. Технологічна підготовка шліфування оправок стану хо-лодної прокатки труб. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, Вип.26, Краматорськ, 2010, с.134-141.

123. Petrakov Y. CAD/CAM systems for machine-tools with CNC / Zbornik radova. Proceeding, Beograd, 2010, pg.2.1-2.5.

124. Петраков Ю.В., Клавак А.М. Фрезерування багатогранників на токарних обробних центрах з ЧПК / Вісник СумДУ, серія «Технічні науки», №4, 2010.- с.167-172.

125. Паньків К.М., Петраков Ю.В. Проектування технології обробки складнопоперхневих деталей на спеціальних верстатах з ЧПК // Восточно-Европейский журнал передовых техно-логий №6/1 (48) 2010. – c.13-16.

126. Петраков Ю.В. Перспективи розвитку інформаційних технологій в машинобудуванні України // Вісник національного технічного університету України «КПІ». Машинобудуван-ня, №63, 2011. – С.258-264.

127. Петраков Ю.В. 3-D моделирование для САМ-систем / Вісник СевНТУ, вип..118, серія Машиноприладобудування та транспорт. Севастополь, 2011. –с.119-126.

128. Петраков Ю.В., Кравець Н.А. Моделювання утворення хвилястості і ограновування поверхні при плоскому шліфуванні / Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки», вип. 31, Луцьк, 2011.- с. 245-252.

129. Петраков Ю.В., Писаренко В.В. Simulation of grinding process of 3-D surface artificial knee-joint //Вісник НТУУ «КПІ» №61, 2011.- С.208-212.

130. Петраков Ю.В., Клавак А.М. Управління фрезерування багатогранників на токарних верстатах з ЧПУ / Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, Вип.28, Краматорськ, 2011, с.199-205.

131. Петраков Ю.В. Нова концепція автоматизованого проектування програм для вер-статів з ЧПУ / Прогресивні технології і системи машинобудування. Міжнародний збірник наукових праць, Вип 42, Донецьк-2011, с.238-245.

132. Петраков Ю.В., Писаренко В.В. Визначення бездефектного режиму шліфування ти-танових сплавів / Процеси механічної обробкив машинобудуванні : зб.наук.праць №10 – Житомир, 2011, с.285-297.

133. Петраков Ю.В., Скрипник Т.М. Аналіз технологічних траєкторій при контурному фрезеруванні / Процеси механічної обробки в машинобудуванні : зб.наук.праць №11 – Житомир, 2011, с.195-205.

134. Петраков Ю.В., Клавак А.М. Комп’ютерна підтримка підготовки програм фрезерування багатогранників на верстатах з ЧПК / Актуальні проблеми комп’ютерних технологій : зб.наук.праць, том 1, Хмельницький, 2011, с.179-188.

Авторські свідоцтва, патенти

1. Кулик В.К., Федоренко И.Г., Петраков Ю.В., Драчук А.В. Устройство для шлифования криволинейных поверхностей А.с. СССР, №488688
2. Кулик В.К., Петраков Ю.В. Копировально-шлифовальный станок А.с. СССР, №547328
3. Кулик В.К., Петраков Ю.В. Способ обработки фасонных поверхностей А.с. СССР, №716787
4. Кулик В.К., Петраков Ю.В. Копировальный станок А.с. СССР, №751580
5. Кулик В.К., Петраков Ю.В. Способ копировальной обработки А.с. СССР, №787153
6. Петраков Ю.В., Кулик В.К. Тиристорный привод переменной задающей подачи А.с. СССР, №764931
7. Петраков Ю.В. Устройство для шлифования некруглых деталей А.с. СССР, №808251
8. Кулик В.К., Петраков Ю.В. Кулачково-зубчатый привод копировального станка А.с. СССР, №810452
9. Петраков Ю.В. Привод копировального станка А.с. СССР, №831506
10. Петраков Ю.В., Федоренко И.Г. Станок для обработки сложных поверхностей А.с. СССР, №872211
11. Петраков Ю.В., Тихонович В.Б. Станок для шлифования кулачков распредвала А.с. СССР, №1042961
12. Петраков Ю.В., Галицкий О.В. Люнет копировального станка А.с. СССР, №916224
13. Петраков Ю.В., Кулик В.К. Станок для оптимальной обработки кулачковых валов А.с. СССР, №1036501
14. Петраков Ю.В., Федоренко И.Г., Даниленко А.В., Цема И.Н. Устройство для обработ-ки ППД фасонных поверхностей А.с. СССР, №916272
15. Петраков Ю.В. Копировальный суппорт А.с. СССР, №897472
16. Петраков Ю.В. Гидравлический привод переменной задающей подачи А.с. СССР, №1007925
17. Федоренко И.Г., Петраков Ю.В., Даниленко А.В., Верба И.И., Корниенко А.И. Станок для обработки сложных поверхностей вращающимся инструментом А.с. СССР, №986738
18. Петраков Ю.В., Федоренко И.Г. Способ обработки сложных поверхностей А.с. СССР, №1042906
19. Петраков Ю.В. Привод задающей подачи копировального станка А.с. СССР, №1038178
20. Петраков Ю.В., Душин А.К., Верхопетровский О.К. Устройство для обработки кулач-ковых валов А.с. СССР, №1061069
21. Петраков Ю.В. Способ контурной обработки А.с. СССР, №1085703
22. Петраков Ю.В., Муратов И.И. Устройство для точения некруглых поверхностей А.с. СССР, №1071368
23. Петраков Ю.В. Копировальный суппорт для обработки кулачковых валов А.с. СССР, №1093485
24. Петраков Ю.В. Станок для термообработки ТВЧ фасонных поверхностей А.с. СССР, №1161569
25. Петраков Ю.В. Устройство для шлифования цилиндрических кулачков А.с. СССР, №1156898
26. Петраков Ю.В., Обломец В.Ф., Морозов Э.Ф., Петрукович Н.В. Устройство для шли-фования восстановленных кулачков распределительных валов А.с. СССР, №1144856
27. Петраков Ю.В. Устройство для восстановления кулачков А.с. СССР, №1176534
28. Петраков Ю.В., Давыгора В.Н. Головка автоматического винтоверта А.с. СССР, №1202777
29. Петраков Ю.В. Иотов В.В., Кузьменко А.И. Устройство для правки распределитель-ных валов А.с. СССР, №1232324
30. Петраков Ю.В. Устройство для восстановления фасонных поверхностей А.с. СССР, №1233372
31. Петраков Ю.В., Фролов В.К., Родневский Л.А., Морозов Э.Ф. Привод вращения дета-ли станка для шлифования восстановленных кулачков распределительного вала А.с. СССР, №1230802
32. Петраков Ю.В., Гольдштейн А.Е. Станок для термической обработки криволинейных поверхностей изделий с нагревом ТВЧ А.с. СССР, №1255649
33. Петраков Ю.В. Родневский Л.А., Донец И.П., Иотов В.В. Способ шлифования восстановленных кулачков распределительного вала А.с. СССР, №1252134
34. Петраков Ю.В. Адаптивное устройство для восстановления фасонных поверхностей А.с. СССР, №1267692
35. Петраков Ю.В., Гавриш А.П., Ясинавичус Р.П., Достовалов Г.И., Раков В.В. Способ доводки рабочей поверхности магнитной головки А.с. СССР, №1281589
36. Петраков Ю.В., Гольдштейн А.Е. Система управления станком для шлифования кула-чковых валов А.с. СССР, №1281389
37. Петраков Ю.В., Даниленко А.В., Федоренко И.Г., Пушкарь Б.М. Станок для обработ-ки сложных поверхностей А.с. СССР, №1303288
38. Петраков Ю.В., Муратов И.И. Способ точения некруглых в поперечном сечении деталей А.с. СССР, №1364396
39. Петраков Ю.В., Фролов В.К. Способ шлифования восстановленных наплавкой кулач-ков А.с. СССР, №1351756
40. Петраков Ю.В. Достовалов Г.И., Гавриш А.П., Раков В.В. Устройство для финишной обработки магнитных головок А.с. СССР, №1365119
41. Петраков Ю.В., Нехорошев А.В. Устройство для заточки ротационных резцов А.с. СССР, №1351754
42. Петраков Ю.В., Фролов В.К. Устройство задающей подачи копировально-шлифовального станка А.с. СССР, №1458161
43. Петраков Ю.В. Способ шлифования магнитной головки А.с. СССР, №1458175
44. Петраков Ю.В., Раков В.В. Устройство для обработки рабочей поверхности магнит-ной головки А.с. СССР, №1426765
45. Петраков Ю.В., Фролов В.К. Бабка копировально-шлифовального станка А.с. СССР, №1463441
46. Петраков Ю.В., Достовалов Г.И., Раков В.В. Способ шлифования рабочей поверхнос-ти магнитной головки А.с. СССР, №1450977
47. Петраков Ю.В., Достовалов Г.И., Драчук А.А. Устройство для изготовления гибкого абразивного інструмента А.с. СССР, №1458189
48. Петраков Ю.В. Устройство адаптивного управления шлифованием рабочей поверхности магнитной головки А.с. СССР, №1493446
49. Петраков Ю.В., Фролов В.К. Следящий привод копировально-шлифовального станка А.с. СССР, №1495068
50. Петраков Ю.В., Цонев С.Д. Станок для обработки фасонных поверхностей А.с. СССР, №1627330
51. Петраков Ю.В., Фролов В.К., Достовалов Г.И. Способ доводки рабочей поверхности магнитной головки А.с. СССР, №1589319
52. Петраков Ю.В., Достовалов Г.И., Фролов В.К., Приходько В.П. Способ обработки рабочей поверхности магнитной головки А.с. СССР, №1758671
53. Петраков Ю.В., Крук С.Г., Крук Л.О., Халід Абу Ель Хусейн Пристрій для абразивної обробки замкнених внутрішніх контурів деталей Патент України, заявка №98063363 від 26.06.98р.
54. Петраков Ю.В., Пасічник В.А., Сичев М.В. Пристрій для виготовлення теплообмінників Патент України, заявка № 98041924 від 15.04.98р.
55. Петраков Ю.В., Луценко М.О., Будзинський В.В. Фрезерна головка Патент України 38409 А Бюл.№4 15.05.2001р.
56. Петраков Ю.В., Луценко М.О. Фрезерна головка Патент України 34540 А Бюл.№2 15.03.2001р.
57. Петраков Ю.В., Субін А.А. Пристрій автоматичної правки профілю круга Патент України 61017 А Бюл.№10 15.10.2003р.
58. Петраков Ю.В. Субін А.А., Олійник В.П., Саєд М. Спосіб шліфування торцевих сфе-ричних поверхонь Патент України 61016 А Бюл.№10 15.10.2003р.
59. Петраков Ю.В., Пасічник В.А., Кореньков В.М., Ковальчук Д.П. Пристрій контролю 3-D поверхні деталі. Патент України № 57082, 10.02.2011, бюл. № 3/2011, заяв. u201008835, 15.07.2010, МПК: G01P 3/36 (2006.01), G05B 19/00 (2006.01), B23Q 17/20 (2006.01)
60. Петраков Ю.В., Пасічник В.А., Ковальчук Д.П. Адаптивний люнет для шліфування нежорстких фасонних деталей круглого перерізу. Патент України №57083, 10.02.2011, бюл. № 3/2011, заяв. u201008836, 15.07.2010, МПК: B24B 41/00, B23Q 1/00 (2011.01)

2015

Монографія:

Петраков Ю.В. Проектирование технологической оснастки. Монографія / LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, 2015, 178С. www.omniscriptum.com.

Навчальний посібник:

Петраков Ю.В. Проектування верстатних пристоїв  Навчальний посібник +СD з грифом університету; протокол №4 метод. ради від 06.04.2015, Київ, 2015, 134С.

Статті:

Петраков Ю.В. Проектування самоцентруючого люнету Зб. наукових праць «Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем Випуск 36 Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ, 2015, с.58-69

Петраков Ю.В. Чамата С.М. Управління шліфуванням робочої поверхні оправок станів холодної прокатки труб Восточно-европейский журнал передовых технологий том 2, №2(74), Харків, 2015 С.55-63.

Петраков Ю.В. Мацківський О.С. Моделювання фрезерування кінцевими фрезами Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування, №73, Киів 2015 С.78-83.

Петраков Ю.В. Чамата С.М. Продуктивність шліфування робочої поверхні оправки станів холодної прокатки труб Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування, №73, Киів 2015 С.5-9.

Петраков Ю.В. Программирование операций врезного круглого шлифования на станках с ЧПУ Вісник НТУУ «КПІ» Машинобудування №70, Київ, 2014.- С.10-19.

Петраков Ю.В. Середа А.М. Правка шліфувальних кругів для шліфування доріжок гайок кочення на верстаті з ЧПК Наукові нотатки Міжвузівський збірник, технічні науки, вип.,.49, Луцьк, 2015 С.123-130

Петраков Ю.В. Мацківський О.С. Забезпечення якості регулювання системи адаптивного управління фрезеруванням на верстаті з ЧПК Вісник Житомирського державного технологічного університету Серія Технічні науки №2(73), 2015, С.81-85

Петраков Ю.В. Щуплєцов Д. Корекція траєкторій формоутворення за апостеріорною інформацією Процеси механічної обробки в машинобудуванні. Зб. наук. праць вип. —,  ЖДТУ, Житомир, 2015

Петраков Ю.В. Мацківський О.С. Моделювання системи адаптивного управління фрезеруванням на верстаті з ЧПК Вісник НТУУ «КПІ» Машинобудування №—, Київ, 2015.

Петраков Ю.В. Напрямки розвитку САМ систем в сучасному машинобудуванні. Збірник наукових праць ІІІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Прогресивні технології в машинобудуванні» 2-6 лютого 2015.-Львів,с.48-49.

Конференції:

Петраков Ю.В. Програмне забезпечення проектування верстатних пристроїв. XVI міжнародна науково-технічна конференція “Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта” м. Одеса; Дата проведення: 23.06.2015

Петраков Ю.В. Новий підхід до проектування верстатних пристроїв. XIII Міжнародна науково-технічна конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку» м. Краматорськ; Дата проведення: 02.06.2015, с.77-78.

Білокур І.Д. Петраков Ю.В. Визначення відхилення від круглості Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів-13.05.2015. Тези с.3-4.

Середа М.В. Петраков Ю.В. Правка шліфувальних кругів для шліфування доріжок гайок кочення на верстаті з ЧПК Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів-13.05.2015. Тези

Демідов К.О. Петраков Ю.В. Проблеми використання стратегії VORTEX на верстатах з ЧПК Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів-13.05.2015. Тези с.7-9

Щуплєцов Д.К. Петраков Ю.В. Дослідження точності розточування тонкостінних кілець при затиску в патроні Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів-13.05.2015. Тези с.9-11

Петраков Ю.В. Мацківський О.С. Адаптивне управління фрезеруванням на верстаті з ЧПК Тези доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції Житомир, 2015, С.71-72

Петраков Ю.В. Щуплєцов Д. Забезпечення точності контурного фрезерування Тези доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції Житомир, 2015, С. 73-74

Петраков Ю.В. Напрямки розвитку САМ систем в сучасному машинобудуванні. Збірник наукових праць ІІІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Прогресивні технології в машинобудуванні» 2-6 лютого 2015.-Львів,с.48-49.

Заявки на патенти:

Ю.В. Петраков, С.О.Мацківський Система адаптивного управління верстатом з числовим програмним управлінням – подана заявка на винахід МПК B23Q 15/00

2016

Статті:

Петраков Ю.В., Мацківський О.С. Моделирование системы адаптивного управления на токарном станке с ЧПУ. Зб. наукових праць «Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем Випуск 36 Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ, 2016, с.12-17.

Петраков Ю.В., Шуплецов Д.К. Імітаційне моделювання корекції формоутворення при контурному фрезеруванні. Наукові нотатки Міжвузівський збірник, технічні науки, вип. 549, Луцьк, 2016 С.235-240.

Петраков Ю.В., Мацківський О.С. Оптимізація периферійного фрезерування кінцевими фрезами. Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування, №76, Київ 2016 С.88-94.

Петраков Ю.В. Моделирование гашения колебаний при токарной обработке. Вісник НТУУ «КПІ» Машинобудування №77, Київ, 2016.- С.

Петраков Ю.В., Юрчук Ю.А. Шліфування внутрішньої поверхні зірочки диференціала на верстаті з ЧПК. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів.

Петраков Ю.В., Юрчук А.А. Шліфування вирубних штампів на верстатах з ЧПК. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів.

Петраков Ю.В., Шуплецов Д.К. Управління траєкторією фрезерування на верстатах з ЧПК. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів.

Петраков Ю.В., Пасеніцький В.В. Різання металів з накладанням ультразвукових коливань. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів.

Петраков Ю.В., Мацківський О.С. Адаптивне управління обробленням на верстатах з ЧПК. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів.

Конференції:

Петраков Ю.В. Управління процесами оброблення на верстатах з ЧПК. XVIІ міжнародна науково-технічна конференція “Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта” м. Одеса; Дата проведення: 23.06.2016.

Петраков Ю.В., Мацківський О.С. Система адаптивного управління токарною обробкою на верстаті з ЧПК. XIV Міжнародна науково-технічна конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку» м. Краматорськ; Дата проведення: 02.06.2016.

Петраков Ю.В., Юрчук Ю.А. Шліфування внутрішньої поверхні зірочки диференціала на верстаті з ЧПК. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів.

Петраков Ю.В., Юрчук А.А. Шліфування вирубних штампів на верстатах з ЧПК. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів.

Петраков Ю.В., Шуплецов Д.К. Управління траєкторією фрезерування на верстатах з ЧПК. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів.

Петраков Ю.В., Пасеніцький В.В. Різання металів з накладанням ультразвукових коливань. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів.

Петраков Ю.В., Мацківський О.С. Адаптивне управління обробленням на верстатах з ЧПК. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів.

Петраков Ю.В., Шуплецов Д.К. Автоматизована корекція траєкторії фрезерування за апостеріорною інформацією. Тези доповідей XVІ Міжнародної науково-технічної конференції Суми, 2016..

Петраков Ю.В. Управління формоутворенням. Міжнародна науково – практична конференція «Реологічні моделі і процеси деформування структурно – неоднорідних матеріалів» 03.06 – 05.06 2016 року м. Луцьк.

Патенти:

Ю.В. Петраков, С.О. Мацківський Система адаптивного управління верстатом з числовим програмним управлінням. Патент на корисну модель №108543. Зареєстровано 25.07.2016 р.

2017

Статті:

Y. Petrakov, M. Danylchenko, A. Petryshyn Programming spindle speed variation in turning Eastern-Eropean Journal of Enterprise Technologies vol 2, No1 (85) 2017, pp 4-9. 6с.

Петраков Ю.В. Моделирование гашения колебаний при токарной обработке Вісник НТУУ «КПІ» Машинобудування №77, Київ, 2016.- С.119-124. 6с.

Y. Petrakov, D. Shuplietsov Programming of adaptive machining for end milling / ISSN 2521-1943 Mechanics and Advanced Technologies #1 (79), 2017 34-40pp. 7с.

Петраков Ю.В., Підпалий В.І. Вибір параметрів активного управління частотою обертання шпинделя токарного верстата з ЧПК // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. № 40, 2017- с.162-167. 6с.

Петраков Ю.В. Методи управління процесами різання // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. Зб. наук. праць вип. —,  ЖДТУ, Житомир, 2017

Petrakov Y.V. Control of grinding polygonal surfaces // Міжнародний науково-технічний журнал «Mechanics andAdvanced Technologies» № 81, 2017.

Шуплєцов Д.К., Петраков Ю.В. Адаптивне оброблення при віртуальному базуванні на верстатах з ЧПК // Матеріали XVІIІ МНТК «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта 2017», секція «Прогресивна техніка і технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 323-325.

Шуплєцов Д.К., Петраков Ю.В. Застосування адаптивних методів обробки для складнопрофільних поверхонь деталей // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 2017. – С. 21-23.

Петраков Ю.В. Вибір параметрів активного управління частотою обертання шпинделя токарного верстата з ЧПК. XIV Міжнародна науково-технічна конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку»; Краматорськ. 30.05.2017.

Шуплєцов Д.К.Використання методу віртуального базування на верстатах з ЧПК [Електронний ресурс] / Шуплєцов Д.К., Петраков Ю.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2017», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.

Астапович Д.К. Дослідження точності розточування тонкостінних кілець при затиску в патроні [Електронний ресурс] / Д.К. Астапович, Петраков Ю.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2017», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.

Штефан І.М. Моделювання динамічних характеристик при розточуванні отворів [Електронний ресурс] / Штефан І.М., Петраков Ю.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2017», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.

Пасеницький В.К. Моделювання силових характеристик фрезерування сферичною фрезою [Електронний ресурс] / Пасеницький В.К., Петраков Ю.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2017», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.

Середа М.В. Дослідження застосування імпрегнаторів для шліфування титанових сплавів [Електронний ресурс] / Середа М.В., Петраков Ю.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2017», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.

Конференції:

Петраков Ю.В. Адаптивна система управління верстатами з ЧПК Всеукраїнська науково-практична конференція «Обладнання і технології сучасного машинобудування»; – Тернопіль. 11.05.2017.

Шуплєцов Д.К.Використання методу віртуального базування на верстатах з ЧПК [Електронний ресурс] / Шуплєцов Д.К., Петраков Ю.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2017», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.

Астапович Д.К. Дослідження точності розточування тонкостінних кілець при затиску в патроні [Електронний ресурс] / Д.К. Астапович, Петраков Ю.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2017», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.

Штефан І.М. Моделювання динамічних характеристик при розточуванні отворів [Електронний ресурс] / Штефан І.М., Петраков Ю.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2017», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.

Пасеницький В.К. Моделювання силових характеристик фрезерування сферичною фрезою [Електронний ресурс] / Пасеницький В.К., Петраков Ю.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2017», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.

Середа М.В. Дослідження застосування імпрегнаторів для шліфування титанових сплавів [Електронний ресурс] / Середа М.В., Петраков Ю.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2017», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.

Шуплєцов Д.К., Петраков Ю.В. Адаптивне оброблення при віртуальному базуванні на верстатах з ЧПК // Матеріали XVІIІ МНТК «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта 2017», секція «Прогресивна техніка і технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 323-325.

Шуплєцов Д.К., Петраков Ю.В. Застосування адаптивних методів обробки для складнопрофільних поверхонь деталей // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 2017. – С. 21-23.

Петраков Ю.В. Вибір параметрів активного управління частотою обертання шпинделя токарного верстата з ЧПК. XIV Міжнародна науково-технічна конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку»; Краматорськ. 30.05.2017

Патенти:

Шуплєцов Д.К., Петраков Ю.В. «Спосіб формоутворення поверхонь деталей на верстатах з ЧПК», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Патент України № 117239, МПК В23С 3/00 (2017.01), опубліковано 26.06.2017.

2018

Навчальний посібник:

Петраков Ю.В., Сохань С.В., Фролов В.К., Кореньков В.М. Технологія обробки спеціальних деталей: Прогресивні технології формоутворення складнопрофільних деталей [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізацій «Технології виготовлення літальних апаратів», «Технології машинобудування». – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 345 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 10 від 21.06.2018) за поданням Вченої ради ММІ (протокол № 10 від 29.05.2018).

Петраков Ю.В. Управління процесами шліфування. Навч. посіб. для студ. спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізацій «Технології машинобудування» і «Технології виготовлення літальних апаратів» / Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 216 с. Гриф надано методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 2 від 18.10.2018р.).

Статті:

Петраков Ю.В. Шуплєцов Д.К., Ткач І.І. Моніторинг точності оброблення контурів на фрезерних верстатах з ЧПК. Наукові нотатки Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки») Випуск 61, Луцьк 2018. С. 175-180

Петраков Ю.В. Трибрат К.О. Забезпечення динамічних характеристик технологічної оброблювальної системи. Матеріали XVIIІ міжнародна науково-практична конференція «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». 31.10.2018, Краматорськ. с.152-155.

Петраков Ю.В. Штефан І.М. Моделювання динамічних явищ при різанні з використанням ANSYS. Матеріали XVIIІ міжнародна науково-практична конференція «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». 31.10.2018, Краматорськ. с.155-158.

Петраков Ю.В. Шуплєцов Д.К. Автоматизація підготовки даних для віртуального базування заготовки на верстаті з ЧПК. Матеріали XVIIІ міжнародна науково-практична конференція «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». 31.10.2018, Краматорськ. с.158-160

Петраков Ю.В. Езендука Джонмару. Определение оптимальной глубины резания при черновом точении. Матеріали XVIIІ міжнародна науково-практична конференція «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». 31.10.2018, Краматорськ. с.160-161

Петраков Ю.В. Шуплєцов Д.К. Accuracy control contour milling on CNC machines. Матеріали XІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта». 21.06.2018. – Київ.

Петраков Ю.В. Управління частотою  шпинделя токарного верстата з ЧПК. Матеріали XVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. 30.05.2018 Краматорськ.

Петраков Ю.В., Пасеницький В.В. Методика моделювання геометричної взаємодії заготовки зі сферичною фрезою. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню». 19.05.2018 Київ.

Petrakov Y., Tony Waiyaki. Simulation of spindle speed variation in end milling. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню». 19.05.2018 Київ.

Петраков Ю.В., Підпалий В.І. Вибір параметрів активного управління частотою обертання шпинделя токарного верстата з ЧПК. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню». 19.05.2018 Київ.

Петраков Ю.В., Штефан І.М. Моделювання процесу розточування. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню». 19.05.2018 Київ.

Петраков Ю.В., Яручик О.Р. Моделювання процесу зрізування припуску при контурному фрезеруванні. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню». 19.05.2018 Київ.

Шуплєцов Д.К., Петраков Ю.В. Аналіз точності оброблення криволінійних поверхонь на фрезерних обробляючих центрах з ЧПК. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2018», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.

Конференції:

Петраков Ю.В. Трибрат К.О. Забезпечення динамічних характеристик технологічної оброблювальної системи. Матеріали XVIIІ міжнародна науково-практична конференція «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». 31.10.2018, Краматорськ. с.152-155.

Петраков Ю.В. Штефан І.М. Моделювання динамічних явищ при різанні з використанням ANSYS. Матеріали XVIIІ міжнародна науково-практична конференція «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». 31.10.2018, Краматорськ. с.155-158.

Петраков Ю.В. Шуплєцов Д.К. Автоматизація підготовки даних для віртуального базування заготовки на верстаті з ЧПК. Матеріали XVIIІ міжнародна науково-практична конференція «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». 31.10.2018, Краматорськ. с.158-16

Петраков Ю.В. Езендука Джонмару. Определение оптимальной глубины резания при черновом точении. Матеріали XVIIІ міжнародна науково-практична конференція «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». 31.10.2018, Краматорськ. с.160-161

Петраков Ю.В. Шуплєцов Д.К. Accuracy control contour milling on CNC machines. Матеріали XІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта». 21.06.2018. – Київ.

Петраков Ю.В. Управління частотою  шпинделя токарного верстата з ЧПК. Матеріали XVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. 30.05.2018 Краматорськ.

Петраков Ю.В., Пасеницький В.В. Методика моделювання геометричної взаємодії заготовки зі сферичною фрезою. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню». 19.05.2018 Київ.

Petrakov Y., Tony Waiyaki. Simulation of spindle speed variation in end milling. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню». 19.05.2018 Київ.

Петраков Ю.В., Підпалий В.І. Вибір параметрів активного управління частотою обертання шпинделя токарного верстата з ЧПК. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню». 19.05.2018 Київ.

Петраков Ю.В., Штефан І.М. Моделювання процесу розточування. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню». 19.05.2018 Київ.

Петраков Ю.В., Яручик О.Р. Моделювання процесу зрізування припуску при контурному фрезеруванні. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню». 19.05.2018 Київ.

Шуплєцов Д.К., Петраков Ю.В. Аналіз точності оброблення криволінійних поверхонь на фрезерних обробляючих центрах з ЧПК. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2018», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.

Патенти:

Свідоцтва на право власності на твір:

Петраков Ю.В., Шуплєцов Д.К., Самсоненко А.А. Комп’ютерна програма “Virtual locating for CNC machine” (“VLCM”). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №77184. Дата реєстрації 27.02.2018.  

Петраков Ю. В., Самсоненко А.А. Комп’ютерна програма «Моделювання зрізання припуску при контурному фрезеруванні» («MillCОR»). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79157. Дата реєстрації 18.05.18.  

2019

Монографії:

Петраков Ю.В., Драчев О.И. Автоматическое управление процесами резания / Старый Оскол: ТНТ, 2019. – 408с.

Петраков Ю.В., Драчев О.И. Моделирование процессов резания / Старый Оскол: ТНТ, 2019. – 240с.

Статті:

Petrakov, D. Shupletsov  Contour milling programming technology for virtual basing on a CNC machine // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies #2/1 (98) 2019/ 54-60pp.

Y. Petrakov, M. Danylchenko, A. Petryshyn Prediction of chatter stability in turning // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies #5/1 ( 101 ) 2019 58-64pp.

Петраков Ю.В. Повышение эффективности шлифования наружной звездочки кулачкового дифференциала // Mechanics and Advanced Technologies #3 (84), 2018 45-51pp.

Ю.В. Петраков, К.О. Трибрат Моделювання автоколивань при токарному обробленні // Міжвузівський збірник “Наукові нотатки”. Луцьк, 2019. Випуск № 66, с. 263-270.

Петраков Ю.В., Тур І.М. Апроксимація траєкторій холостих рухів за допомогою сплайнів для верстатів та роботів з ЧПК // Інновації молоді в машинобудуванні №1, 2019.

Петраков Ю.В. Тур І.М. Проектування траєкторій холостих ходів систем ЧПК // XVІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку» – Краматорськ; 30.05.2019.

Петраков Ю.В. Сучасні тренди розвитку науки про різання металів // XХ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта» – Херсон; 10.09.2019.

Петраков Ю.В. Методи усунення вібрацій при обробленні різанням // Х науково-технічна конференція з міжнародною участю «Процеси механічної обробки, верстати та інструмент». – Житомир; 07.11.2019. 2с. С.168-169.

Конференції:

Петраков Ю.В. Тур І.М. Проектування траєкторій холостих ходів систем ЧПК // XVІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку» – Краматорськ; 30.05.2019.

Петраков Ю.В. Сучасні тренди розвитку науки про різання металів // XХ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта» – Херсон; 10.09.2019

Петраков Ю.В. Методи усунення вібрацій при обробленні різанням // Х науково-технічна конференція з міжнародною участю «Процеси механічної обробки, верстати та інструмент». – Житомир; 07.11.2019. С.168-169.

К.О. Трибрат, Ю.В. Петраков. Моделювання автоколивань при токарному обробленні // Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні 2019». – Київ; Дата проведення: 15.05.2019.

І.М. Тур, Ю.В. Петраков. Проектування траєкторій холостих рухів для верстатів та роботів // Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні 2019». – Київ; 15.05.2019.

М.С. Румянцев, Ю.В. Петраков. Стабілізація потужності при фрезеруванні на верстаті з ЧПК // Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні 2019». – Київ; 15.05.2019.