Кореньков Володимир Миколайович

Закінчив кафедру технології машинобудування в 2001 році, магістр з технології машинобудування. В 2001-2004 рр. навчався в аспірантурі. Інженер (2004), асистент (2005), доцент (2006) кафедри технології машинобудування. В 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Автоматизований синтез маршрутних технологічних процесів складання”. Автор 2 електронних навчальних посібників (http://xgu.ru/wiki/Владимир_Кореньков), 32 наукових статей, 2 патентів України, 3-х методичних вказівок. Молодий викладач-дослідник НТУУ “КПІ” (2008).

Викладає курси “Технологічна оснастка”, “Системи автоматизованого програмування обладнання з ЧПК”, “Програмні засоби дослідження технологічних процесів”.

Хоббі: туризм.

Перелік публікацій 

Статті

1. Давигора В.М., Кореньков В.М. Формальні процедури визначення порядків розкладання складальних одиниць із псевдонерознімними з’єднаннями // Вісник ЖІТІ. – 2000. – №14. – С. 206-211.

2. Dawygora W., Korenkov W. Procedura wybory elementy bazowego w montowanym zespole // Technologia i automatizacia montazu. – 2001. – №4. – S. 2-6.

3. Кореньков В.М., Пасічник В.А., Сімута Р.Р. Аналіз з’єднань, що забезпечують нероз’ємність складальних одиниць та виробів, і деякі способи визначення таких з’єднань // Вісник технологічного університету Поділля. –
2002. – №4 / ч.1. – С. 48-52.

4. Давигора В.М., Кореньков В.М. Формальні процедури розробки послідовності складання виробів // Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2002. – №6. – С. 59-67.

5. Давигора В.М., Кореньков В.М. Приклад використання процедур синтезу технологічно доцільних порядків послідовно-паралельного складання виробів // Вісник ЖІТІ – 2002 / Спеціальний випуск / ІКТ 2002. – С.68-74.

6. Давигора В.М., Кореньков В.М. Формалізація процесу проектування послідовності складання виробів // Вісник ЖІТІ – 2002 / Спеціальний випуск / ІКТ 2002. – С. 132-138.

7. Кореньков В.М. Модель автоматизованого синтезу маршрутного технологічного процесу складання виробів // Вісник технологічного університету Поділля. – 2003. – №4 / ч.2. – С. 228-235.

8. В. А. Пасічник, Ю. В. Петраков, В. М. Кореньков, Інформаційно-енергетична трансформація виробництва від кустарного до комп’ютерно-інтегрованого // Вестник Национального технического университета Украины “КПИ”. Машиностроение. – 2005. – №46. – С. 60-65.

9. В.М. Кореньков, Р.Р. Сімута. Структура процесу автоматизованого проектування технології складання виробів // Вісник ЖДТУ. – 2005. – №1(35). – С. 100-105.

10. Основы трехмерного моделирования в SolidWorks (навчальний посібник для студентів іноземних держав з курсу “Основы машинной графики”) http://xgu.ru/wiki/XG-SOLID

11. GNU Octave в инженерных и научных расчетах (учебный курс) http://xgu.ru/wiki/octave

12. В. М. Кореньков, В. А. Пасічник, Р. Р. Сімута. Вирішення задачі синтезу найкоротшої послідовності розкладання виробу // Вісник Хмельницького національ­ного університету м.Хмельницький, 2007.- № 6, Т.1 (100).С. 28- 33

13. Петраков Ю.В., Пасічник В.А., Кореньков В.М., Ограничение подвижности деталей в сборочной единице – основа математической модели сборочного изделия // Technika i technologia montazu maszyn. – 2008. – z.72. – С.29-36

14. Пасічник В.А., Кореньков В.М., Лашина Ю.В. Процедура целенаправленного DFA-анализа сборочных единиц // Technika i technologia montazu maszyn. – 2008. – z.72. – С. 81-87

15. Пасічник В.А., Кореньков В.М. Принципи формування математичної моделі складальної одиниці в виді бінарних відношень обмежень рухливості // Машиностроение и техносфера XXI века // Сборник трудов XV
международной научно-технической конференции в г.Севастополе 15-20 сентября 2008г. В 4-х томах. – Донецк: ДонНТУ, 2008. Т.3. С. 64-70

16. В.Н. Кореньков, В.А. Пасечник Підтримка життєвого циклу виробу на основі моделі N-арних відношень обмежень рухливості // Вісник НТУУ «КПИ».- К.: 2008.- №54 / Машинобудування. С.93-101.

17. Пасічник В.А., Кореньков В.М. Підтримка життєвого циклу виробу на основі моделі N-арних відношень обмежень рухливості // Вісник НТУУ «КПИ».- К.: 2008.- № 54 / Машинобудування. С.93-101

18. Пасічник В.А., Кореньков В.М., Субін А.А. Методика автоматизованої побудови структури розмірних ланцюгів виробу при синтезі порядку складання // Вісник Хмельницького національного універси¬тету / Хмельницький, 2008.- № 2 (108). С. 21-26

19. Кореньков В.М., А.А.Субін. Метод структурного синтезу та оцінки альтернатив при автоматизованому синтезі технологічних процесів складання // Вісник ЖДТУ / технічні науки. – 2008. – №4 (47). – С.155-159

20. Пасічник В.А., Кореньков В.М. Принципи формування математичної моделі складальної одиниці в виді бінарних відношень обмежень рухливості // Машиностроение и техносфера XXI века // Сборник трудов XV международной научно-технической конференции в г.Севастополе 15-20 сентября 2008г. В 4-х томах. – Донецк: ДонНТУ, 2008. Т.3. С. 64-70

21. Pasichnik V.A, Korenkov V.N., Lashina Y.V. Formalizacja identyfikacji kinematychnych i silowych lancuchow w wyrobach montazowych // Technika i technologia montazu maszyn. – 2009. – z.76. – С.15-19

22. Кореньков В.М., А.А.Субін Методи автоматизованого формування математичних моделей складальних виробів // Вісник Національно технічного університету України «КПІ» . Машинобудування. – 2010. – №59. -С.264-266

23. В.А.Пасічник, В.М.Кореньков, А.А.Субін Автоматизированный синтез множества технологически целесообразных последовательностей сборки изделий машиностроения // Вісник Хмельницького національного університету м.Хмельницький, 2010. – № 1. Технічні науки. С. 20-24

24. Korenkov V.M., Subin A.A. Automatyzacija formowania poczatkowej informacji dla analizy montowanych wyrobow. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej №273. – 2010. – Mechanika z.79 Polaczenia montazowe. – С.11-16

25. Паньків К.М., Субін А.А., Кореньков В.М. Розрахунок координат виконавчих органів при програмуванні обробки на верстатах з ЧПК // Материалы VІI Международной научно-практической конференции «Наука и образование без границ – 2011» (Przemysl , Польша). – Volume 29. Techniczne nauki. – C.56-59 http://www.rusnauka.com/31_ONBG_2011/Tecnic/12_96586.doc.htm

26. Пасечник В.А., Кореньков В.Н., Лашина Ю.В. Формализация выявления возможных движений элементов сборочных изделий // Материалы Международного научно-технического семинара «Современные технологии сборки. 20-21 октября 2011». – МАМИ., Москва. – С.41-49

27. Пасечник В.А., Кореньков В.Н., Баясте А. Повышение производительности формирования математической модели бинарных отношений ограничений подвижности элементов сборочных изделий // Mechanika. Technika i technologia montazu maszyn. Zeszyty naukowe Politechhniki Rzeszowskiej. – NR279 (nr 1/2011).P.49-54.

28. Пасечник В.А., Кореньков В.Н. Математические модели и процедуры в задачах анализа сборочных единиц и синтеза процессов сборки // Mechanika. Technika i technologia montazu maszyn. Zeszyty naukowe Politechhniki Rzeszowskiej. – NR279 (nr 1/2011). P.15-25.

2019

Статті:

Кореньков В., Чорний І., Сікайло М. Визначення динамічних характеристик технологічної обробної системи / Материалы XV Международной научно-практической конференции «Наука и образование без границ – 2019», 07-15.12.2019.

Конференції:

Кореньков В., Чорний І., Сікайло М. Визначення динамічних характеристик технологічної обробної системи / Материалы XV Международной научно-практической конференции «Наука и образование без границ – 2019», 07-15.12.2019.