Сучасний бакалавр з інженерної механіки повинен вільно володіти комп’ютерною технікою, знати основи побудови персональних комп’ютерів та операційних систем для них. Він повинен вміти користуватися сучасними програмними засобами офісного призначення: текстовими редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних, повинен вміти розв’язувати з допомогою комп’ютерної техніки загальні технічні та спеціальні задачі технології машинобудування.


Після вивчення даної дисципліни кожен студент повинен володіти: – знанням основних понять і визначень інформатики; основ алгоритмізації; основ системного програмного забезпечення; навичками користування комп’ютером та алгоритмічного програмування; методами розробки програм загального технічного та технологічного призначення.
Лабораторні роботи спрямовані на практичне закріплення і використання отриманих знань і придбання навичок роботи на ПК, програмування і використання інтегрованих програмних засобів.


Результати індивідуальної роботи представляються у вигляді розрахунково-графічної та курсової роботи, метою яких є розв’язання конкретної комплексної задачі з використанням ПК.
Дисципліна відноситься до циклу природничо-наукової підготовки.


При викладанні дисципліни “Інформатика” використовуються знання, які студенти отримали при вивченні шкільних дисциплін „Інформатика”, „Фізика”, „Алгебра”, „Геометрія”. Знання, які отримують студенти при вивченні курсу “Інформатика”, використовуються у подальшому при вивчення курсів “Основи машинної графіки”, “Основи автоматизованого проектування”, “Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва”, “Системи автоматизованого проектування технологічних процесів”, “Системи автоматизованого програмування для обладнання з ЧПК”, в курсовому і дипломному проектуванні, у практичній діяльності після закінчення навчання.

Розподіл навчального плану

Рекомендована література

 1. Пасічник В.А. Інформатика: навч. посібник.- К.: НТУУ «КПІ».- 2006.- 540 с.
 2. Методичні вказівки до вивчення курсу “Інформатика” розділу “Графічне програмування мовою Turbo Pascal” для студентів спеціальності “Технологія машинобудування” всіх форм навчання / Укл. В. А. Пасічник.– К.: НТУУ “КПІ”, 1997.– 40 с.
 3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Інформатика” розділу “Основи програмування на Turbo Pascal” для студентів спеціальності “Технологія машинобудування” всіх форм навчання / Укл. В. А. Пасічник.– К.: НТУУ”КПІ”, 1996.– 72 с.
 4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Інформатика” розділу “Робота з файлами і модулями Turbo Pascal” для студентів спеціальності “Технологія машинобудування” всіх форм навчання / Укл. В. А. Пасічник.– К.: НТУУ”КПІ”, 1997.– 36 с.
 5. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 2-е изд./ М. Гук.- СПб.: Питер, 2003.- 923 с.: ил.
 6. Бородич Ю. С. Разработка программных систем на языке Паскаль: Справ. пособие.- Мн.: Выш. шк., 1992.- 143 с.: ил.
 7. Вальвачев А.Н. Графическое программирование на языке Паскаль: Справ. Пособие. – Мн.: Выш. Шк., 1992.– 143 с.
 8. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник.- К.: Каравела, 2001.- 464 с.
 9. Культин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах.- СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2000.- 256 с.: ил.
 10. Немнюгин С. А. Turbo Pascal.- СПб.: Питер, 2002.- 496 с.: ил.
 11. Немнюгин С. А. Turbo Pascal: практикум.- СПб: Питер, 2001.- 256 с.
 12. Фаронов В. В. Turbo Pascal 7.0. Начальный курс. Учебное пособие. Изд 7-е, переработанное.- М.: Издательство ООО ОМД “Групп”, 2002.- 576 с.: ил.

Рейтингова система оцінювання

Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни „Інформатика”

Методичне забезпечення:

 1.  Пасічник В.А. Інформатика: навч. посібник.- К.: НТУУ «КПІ».- 2006.- 540 с.

Розміщений за дозволом автора у форматі *.pdf. За змістом повністю відповідає друкованому виданню. Проте автор наголошує на тому, що набагато зручніше користуватись інтерактивним навчальним посібником в форматі *.chm, який містить всі відкомпільовані програми, анімації та посилання по тексту.