Напрямки науково-дослідної роботи, що виконується на кафедрі у межах робочого часу викладачів за 2013 р.:

1. Технологічна підготовка обробки різанням на верстатах з ЧПК при автоматичному забезпеченні проектування траєкторій формоутворювальних рухів і оптимізація процесу різання за рахунок перманентного розв’язування задачі оптимізації при моделюванні процесу обробки.

2. Методи автоматизованого формування математичних моделей складальних виробів.

3. Тактика імітаційного моделювання гнучких виробничих та роботизованих систем.

4. Методи підвищення точності базування заготовок при обробці на металорізальному обладнанні.

5. Критерії та методики стійкого оцінювання статистичних моделей технічних систем.

6. Ресурсозберігаюча технологія синтезу та фінішної обробки композиційних високотемпературних підшипникових матеріалів на основі відходів інструментального виробництва.


Результати роботи впроваджено в курси лекцій з дисциплін «Управління процесами різання», «Складальні процеси в машинобудуванні», «Основи наукових досліджень», «Гнучкі виробничі системи у машинобудуванні», «Роботизація технологічних процесів у машинобудуванні», «Теорія планування експерименту», «Основи дискретної математики», лабораторно-комп’ютерні практикуми з дисциплін «Управління процесами різання» та «Математичне моделювання і оптимізація технологічних систем», лабораторні роботи з дисципліни «Технологічні процеси для верстатів з ЧПУ», в дипломному та курсовому проектуванні.

Теми майбутніх дисертаційних робіт

На кафедрі працюють над наступними дисертаційними роботами:

  • Підвищення продуктивностіпри розточуванні отворів корпусів в умовах великих осьових вильотів шпинделя. Автор: Шихалеев Максим.
  • Підвищення якості формоутворення криволінійних поверхонь на верстатах з ЧПК. Автор: Шуплєцов Данило
  • Синтез багатоваріантних технологічних процесів механоскладального виробництва. Автор: Ткач Ігор.