“Теорія автоматичного управління технологічними системами” – навчальна дисципліна, яка входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програми, яка є складовою частиною освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 050502 – “Інженерна механіка”.

Мета викладання цієї дисципліни – дати важливий обсяг актуальних технічних знань і практичних навичок з аналізу та синтезу систем та об’єктів автоматичного управління та, головне, сформувати у студентів системний підхід, що дозволить легко адаптуватись у різних сферах інженерної діяльності і навіть в економічних проблемах та менеджменті, що є надзвичайно важливим на сучасному етапі.

Дисципліна «Теорія автоматичного управління технологічними процесами» є загально інженерною дисципліною і вивчається студентами всіх інженерних спеціальностей. Тому вона викладається у класичному варіанті, але повністю адаптується до майбутньої спеціальності студента. Виходячи з цієї концепції розглядаються не тільки основи аналізу та синтезу систем автоматичного управління, а й застосування цього універсального математичного апарату до моделювання, аналізу і синтезу об’єктів металообробки, що управляються.

Курс складається з лекційних, практичних та лабораторних занять та курсової роботи. Дисципліна спирається на курси “Вища математика”, “Інформатика”, “Теорія різання”, “Електротехніка та електроніка”, “Гідравліка” та готує студентів до найкращого засвоєння матеріалу курсів “Основи автоматизації машинобудування”, Технологічні процеси для верстатів з ЧПУ”, “САПР технологічних процесів”, дипломного проектування тощо.

Навчальна програма дисципліни

Методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт

Методичні вказівки до самостійної роботи студента

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи