«Технологічні  основи  машинобудування»  до  виконання лабораторних  робіт  і  самостійної  роботи  [Електронний  ресурс]: навчальний  посібник  для  студентів  інженерно-хімічного  факультету  та механіко-машинобудівного інституту, які навчаються за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», спеціалізації «Технологія машинобудування» / КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського  Уклад.  :  С.С. Добрянський,  Ю.М. Малафєєв, А.А. Субін та ін. – Електронні текстові данні (1файл: 3,03 Мбайт). – Київ: КПІ       ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 112 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи (проекту) і самостійної роботи з дисципліни «Технологічні основи машинобудування та технологія машинобудування» для студентів спеціальності 131. «Прикладна механіка» інженерно-хімічного факультету та механіко-машинобудівного інституту / Уклад.: С.С. Добрянський, Ю.М. Малафєєв, В.К. Фролов. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – 80 с.