Мельник Олена Олексіївна

Закінчила НТУУ “КПІ” в 2007 році, магістр за спеціальністю “Технологія машинобудування”. Магістерська дисертація виконана на тему “Вдосконалення технологічних операцій оброблення осьовим інструментом”. Працює над кандидатською дисертацією на тему “Забезпечення якості поверхні магнітом’яких матеріалів магнітно-абразивним обробленням”. Член Всеукраїнської громадської незалежної організації “Спілка інженерів-механіків”. Наукові інтереси – оброблення осьовим інструментом, розрахунок режимів різання, фінішна обробка, магніто-абразивна обробка. Автор 20 наукових статей та 10 патентів України. Веде заняття з курсів “Теорія різання”, “ТАУ технологічних систем”, “САПР технологічних процесів”, “Інструментальне забезпечення технологічних процесів”, “Мікропроцесорна техніка”, “Технологія машинобудування”, “Абразивна обробка”.

Хоббі: колекціювання магнітів, роботи українських художників.

Перелік публікацій 

Статті

 1. В.Г Біланенко, О.О. Мельник /Формалізація розрахунку режимів різання для оброблення осьовими інструментами, Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямком «Інженерна механіка»),Випуск 20 Луцьк. 2007р.-С. 25-29.

2. Гавриш А.П. Перетворювач для вимірювання тиску порошку на оброблювану поверхню при магнітно-абразивній обробці /[А.П Гавриш, О.О. Мельник] // Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2008. – №1(19).-С. 101-105.

3. Гавриш А.П. Дослідження динаміки магнітно-абразивної обробки спеціальних матеріалів/[А.П Гавриш, О.О. Мельник]//Вісник Житомирського державного технологічного університету. – , 2008. – №1(44) .-С. 15-21.

4. Гавриш А.П. Дослідження шорсткості поверхні при магнітно-абразивній обробці деталей з магнітном’яких сплавів /[А.П Гавриш, О.О. Мельник] // Вісник Тернопільський державного технічного університету. – , 2008. – Том 13.№2.-С. 50-54.

5. Гавриш А.П. Сучасні можливості магніто-абразивним обробленням важкооброблюваних матеріалів/[А.П Гавриш, О.О. Мельник] // Вісник Київського Національного університету технології та дизайну. – , 2008. – №3(41).-С. 22-28.

6. Гавриш А.П. Влияние технологических режимов магнито – абразивной обработки на параметры шероховатости деталей с магнитомягких материалов /[А.П Гавриш, О.О. Мельник] // Сб. «Резание и инструмент в технологических системах» Междунарю научю-техню сб. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. -Вып.74.-С 57-60.

7. Гавриш А.П. Дослідження контактних температур у поверхневих шарах деталей при магніто-абразивному обробленні високолегованих нікелевих сплавів /[А.П Гавриш, О.О. Мельник] // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем» Збірник наукових праць. – Краматорськ – Київ, 2008. – Випуск №23, -С. 183-190.

8. Влияние механизма трибосинтеза вторичных структур на свойства композиционных антифрикционных материалов на основе никеля / [Т.А.Роик, В.В.Холявко, Ю.Ю. Вицюк и др.] // Металлофизика и новейшие технологии. – 2009. – Т.31.- №8.- С.- 1001-1016.

9. Гавриш А.П. Дослідження параметрів наклепу при магніто-абразивній обробці високолегованих нікелевих сплавів / А.П Гавриш, О.О. Мельник, О.А.Гавриш// Междунар. сб.науч.трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2008. – Вып.36. – – С. 46-52.

10. Залежність якості поверхонь високотемпературних підшипників ковзання на основі нікелю від методів магнітно-абразивної обробки / [А.П.Гавриш, Т.А.Роїк, О.О.Мельник, Ю.Ю.Віцюк]// Сучасні технології в машинобудуванні: Зб. Наук. праць. – Вип.2.- Харків: НТУ «ХПІ», 2008,- С.123-135.

11. Аналіз триботехнічних властивостей матеріалів і стан тертьових поверхонь / [Т.А.Роїк, А.П.Гавриш, Ю.Ю.Віцюк и др.] // Междунар. сб.науч.трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2009. – Вып. 37 . – С.199 – 206.

12. Особливості фінішної обробки поверхонь підшипникових матеріалів на основі нікелю / [А.П.Гавриш, Т.А.Роїк, О.О.Мельник, Ю.Ю.Віцюк ] // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків.1/1 (37)2009. – С. 10 – 13

13. Вибір режимів експлуатації композиційних антифрикційних нікелевих матеріалів на основі аналізу вторинних структур / [Гавриш А.П., Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю, Мельник О.О. ] // Наукові нотатки. – Луцьк: ЛНТУ, 2009.-Вип.25.-ч.І.- С.73-78.

14. Композиционные материалы для высокотемпературных узлов трения / [А.П.Гавриш, Т.А.Роик, Ю.Ю. Вицюк, О.О. Мельник] // Міжвузівський збірник „Наукові нотатки” за напрямом „Інженерна механіка”. – Луцьк, 2009. – Вип. № 25(ч.1). – С. 73-79.

15. Спосіб вимірювання складових сил різання при магнітно-абразивній обробці / [А.П.Гавриш, Т.А.Роїк, О.О.Мельник, Ю.Ю.Віцюк] // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: Зб. Наук. праць. – Вип.24.- Краматорськ, 2009,- С.43-46.

16. Структура поверхневих шарів та антифрикційність високотемпературних підшипникових матеріалів на основі нікелю в залежності від умов експлуатації / [А.П.Гавриш, Т.А.Роїк, Ю.Ю.Віцюк и др.] // Междунар. сб.науч.трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2009. – Вып.38. – С. 45-50.

17. Магнітно-абразивна обробка в важкодоступних місцях важко навантажених підшипників ковзання / [А.П.Гавриш, Т.А.Роїк, В.А.Ковальов, О.О.Мельник, Ю.Ю.Віцюк] // Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2009. – №3 (25). – С. 4-7.

18. Особливості прецизійної доводки підшипників ковзання з композиційних матеріалів для вузлів тертя поліграфічних машин / [А.П.Гавриш, Т.А.Роїк, О.О.Мельник, Ю.Ю.Віцюк] // Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2010. – №1 (27) С. 38-47.

19. Віцюк Ю.Ю. Підвищення працездатності вузлів тертя поліграфічних машин / [Ю.Ю.Віцюк, Т.А.Роїк, А.П.Гавриш, О.О.Мельник,] // Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2010. – №2. – С. 4-9.

20. Особливості технології виготовлення та фінішної прецизійної обробки підшипникових матеріалів на основі відходів швидкорізальних сталей. Гавриш А.П. , Киричок П.О., Віцюк Ю.Ю., Хмілярчук О.І., Мельник О.О., Холявко В.В. Наукові Вісті НТУУ «КПІ». – №1.- 2011.- С.97-108

21. А.П. Гавриш, Т.А. Роик, П.А. Киричок, Ю.Ю. Вицюк, О.И. Хмилярчук, Е.А. Мельник, В.В. Холявко ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ФИНИШНОЙ ПРЕЦИЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПОДШИПНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ

22. Т. А. Роїк, д.т.н., професор, А. П. Гавриш, д.т.н., професор, Ю. Ю. Віцюк, аспірантка, О. О. Мельник, аспірантка, НТУУ «КПІ», І. В. Попов, інженер, Київ, Україна ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І КОМПЛЕКСУ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІДШИПНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ ШВИДКОРІЗАЛЬНИХ СТАЛЕЙ

23. Вплив технології виготовлення та магнітно-абразивної обробки на властивості високошвидкісних підшипників / [Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю., Гавриш А.П., Роїк Т.А.] // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Серія машинобудування. – К.: НТУУ „КПІ”. – 2010. – С. 75 – 79.

24. Гавриш А.П., Роїк Т.А., Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю. Вимірювання температури в зоні різання при магнітно-абразивному обробленні. Х міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка та технологія – 2009» 22-25 червня 2009р. м. Севастополь

Патенти

1. Патент України № 40050 МПК(2006), G11B5/127 Спосіб надтонкої абразивної обробки циліндричних поверхонь деталей з нікелевих сплавів/ А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.О. Мельник, Ю.Ю.Віцюк, О.А. Гавриш, опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6.

2. Патент України № 39728 МПК(2006), G11B5/127 Спосіб прецизійної абразивної обробки плоских поверхонь деталей з нікелевих сплавів/ А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.О. Мельник, Ю.Ю.Віцюк, О.А. Гавриш, опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.

3. Патент України № 39731 МПК(2006), G11B5/127 Спосіб фінішної абразивної обробки зовнішніх профільних поверхонь деталей з нікелевих сплавів/ А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.О. Мельник, Ю.Ю.Віцюк, О.А. Гавриш, опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.

4. Патент України № 39827 МПК(2006), G11B5/127 Спосіб вимірювання миттєвих контактних температур у зоні магнітно-абразивної обробки/ А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.О. Мельник, Ю.Ю.Віцюк, О.А. Гавриш, опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.

5. Патент України № 39826 МПК(2006), G01L1/22 Тензодинамометрична оправка/ А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк, О.А. Гавриш, опубл. 10.03.2009, Бюл. №5.

6. Патент України № 39828 МПК(2006), G01К7/02, G11B5/127 Термопара/ А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.О. Мельник, Ю.Ю.Віцюк, О.А. Гавриш, опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.

7. Патент України № 40139 МПК(2009), C22C9/02, С22С9/00, С22С1/00, С22С1/04, С22С1/05 Антифрикційний композиційний матеріал/ Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, О.А. Гавриш, В.В. Холявко, Ю.Ю.Віцюк, О.О. Мельник, опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6.

8. Патент України № 41532 МПК (2009), С22С33/02. Підшипниковий композиційний матеріал/ Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, О.А. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк, В.В. Холявко, О.О. Мельник, О.С. Луференко, опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10.

9. Патент України № 48386 МПК(2009), G11B5/127 Спосіб фінішної абразивної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь деталей з високолегованих магнітно-м´яких сплавів / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, П.О. Киричок, О.А. Гавриш, О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк, П.О. Губар, опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.

10. Патент України № 48385 МПК(2009), G11B5/127 Спосіб фінішної магнітно-абразивної обробки поверхонь отворів підшипників ковзання з високолегованих композитів/ А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк, О.А. Гавриш, опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.

11. Патент України № 56802 МПК(2011.01)G01K7/02, G11B5/127 Термопара / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, П.О. Киричок, О.А. Гавриш, О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк, О.М. Дерека, опубл. 25.01.2011, Бюл. №2.

12. Патент України на винахід № 94657 МПК В24В 31/112 (2006.01), В24В 37/02 (2006.01), В24В 5/06 (2006.01), Спосіб фінішної магнітно-абразивної обробки поверхонь циліндричних отворів деталей з високолегованих композитів / А.П. Гавриш, Т.А.Роїк, О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк, О.А. Гавриш опубл. 25.05.2011, Бюл. № 10.

13. Патент України № 60525, МПК G11B5/127 (2006.01) Спосіб фінішної обробки поверхонь циліндричних отворів підшипників ковзання з високолегованих композитів/ А.П. Гавриш, П.О. Киричок, О.А. Гавриш, Т.А.Роїк,, О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк, Д.В. Острик, А.С. Макаров, опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.

14. Патент України № 60523, МПК G11B5/127 (2006.01) Спосіб фінішної магнітно-абразивної обробки поверхонь циліндричних отворів деталей з високолегованих сплавів на основі нікелю./ А.П. Гавриш, П.О. Киричок, О.А. Гавриш, Т.А.Роїк, О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк, Д.В. Острик, А.С. Макаров , опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.

15. Патент України № 60524 МПК G11B5/127 (2006.01), 12. Пристрій передачі високочастотних коливань індуктору при магнітно-абразивній обробці отворів деталей/ А.П. Гавриш, П.О. Киричок, О.А. Гавриш, Т.А.Роїк,, Ю.Ю. Віцюк, Д.В. Острик, А.С. Макаров, опубл. 25.06.2011, Бюл. №

16. Патент України № 60522, МПК С22С33/02 (2006.01), опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12. Підшипниковий композиційний матеріал на основі інструментальної сталі./ А.П. Гавриш, П.О. Киричок, О.А. Гавриш, О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк, Т.А.Роїк, опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12

17. Патент України № 60521, МПК С22С33/02 (2006.01) Композиційний підшипниковий матеріал./ А.П. Гавриш, П.О. Киричок, О.А. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк, Т.А.Роїк, О.О. Мельник, опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.

18. Патент України № 60520, МПК С22С33/02 (2006.01) Антифрикційний композиційний матеріал на основі сталі./ А.П. Гавриш, П.О. Киричок, О.А. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк, Т.А.Роїк, О.О. Мельник, опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.