Добрянський Станіслав Спиридонович

У 1962 році закінчив Львівський політехнічний інститут. Інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”. З 1966 року працює на кафедрі на посадах старшого інженера, керівника групи, старшого наукового співробітника, асистента, доцента. У 1973 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження впливу геометрії інструменту та умов різеформування на силові залежності й параметри якості зовнішніх різей”. З 1978 року – доцент. Автор 1 монографії, 73 статей та 51 методичної розробки Науковими інтересами оптимізація процесів нарізування та накатування різьб, поліпшення якості поверхонь деталей пластичним деформуванням. Викладає курси “Технологія машинобудування”, “Технологічні основи машинобудування” , “Проектування та виробництво заготовок”.

Хоббі: ліс, природа, грибне “тихе полювання”.

Перелік публікацій 

Підручники

1. Добрянський С.С. ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ. Курс лекцій для студентів Механіко-машинобудівного інституту та факультету хімічного машинобудування (на правах рукопису). Затверджено на засіданні кафедри технології машинобудування. Протокол № від « » 2007 р.

2. Добрянський С.С. ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ЗАГОТОВОК. Курс лекцій для студентів спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування»(на правах рукопису). Затверджено на засіданні кафедри технології машинобудування. Протокол №2 від 24 вересня 2008 р.

Статті

1. Добрянський С.С., Барабаш А.Ю. До розрахунку тангенціальних різьбонакатних головок. Вестник НТУУ «КПИ» №49. Машиностроение, 2006. Ст.193-197.

2. Добрянський С.С., Барабаш А.Ю. Накатування різьб головками з поперечною подачею. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки-2006».Том 8. Технічні науки. Дніпропетровськ. Наука і освіта. 2006. Ст.57-59.

3. Добрянський С.С., Товстуха Д.Б. Накатування крупних внутрішніх різьб різьбо- накатними голвками. Вестник НТУУ «КПИ» №50. Машиностроение, 2007. Ст.40-47.

4. Добрянський С.С., Товстуха Д.Б. Головка для накатування внутрішньої різьби. Материалы ІІІ международной научно-практической конференции «Дни науки-2007». Том 11. Технические науки. Днепропетровск. Наука и образование. 2007.Ст.38-41.

5. Добрянський С.С., Артамонов Д.О. Накатування і обкатування різьб на універсальних версиаиах. VEDECKE MYSLENE INFLACNIHO STOLETI – 2008. Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. 2008. Ст.80-84.

6. Артамонов Д.О., Добрянський С.С. Підвищення якості нарізаних різьб обкатуванням головками. Тези доповідей науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки.Секція «Машинобудування». НТУУ»КПІ».Київ – 2008. Ст.2-3.

7. Стрільчук О.М., Добрянський С.С. Поліпшення процесів нарізування внутрішніх різьб головками. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених і студентів , присв’яченої дню Науки. Секція «Машинобудування», 1 частина. НТУУ «КПІ», ММІ. Київ, 2009, ст.51-52.

8. Іщук М.С., Добрянський С.С. Залежність точності різьб, нарізуваних головками, від сил різання. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених і студентів , присв’яченої дню Науки. Секція «Машинобудування», 1 частина. НТУУ «КПІ», ММІ. Київ, 2009, ст.25-26.

9. Добрянський С.С., Стрільчук О.М. Головка для нарізування внутрішньої різьби. В зб.”AKTUALNI VYMOZENOSTI VEDY – 2009″. Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. 2009. Ст. 46-51.

10. Добрянський С.С., Іщук М.С. Взаємозв’язок точності і сил різання при нарізуванні різьб головками. В зб. «Новини от добрата наука – 2009». Том 18. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. 2009. Ст. 45-49.

11. Добрянський С.С., Артамонов Д.О. Нарізування, накатування і обкатування різьб головками. Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» № 55. Машиностроение. 2009. Ст.119-125.

12. ДобрянськийС.С., Іщук М.С. Сили різання при нарізуванні зовнішніх різьб головками. Materialy vi miedzynarodowej naykowi-praktycznej konferencij.”Naukowa przestrzec Europy-2010″. Ст.16-19. Przemysl, Nauka i studia 2010.

13. Добрянський С.С., Стрільчук О.М. Вплив задніх кутів гребінок на якість внутрішніх різьб. Materialy vi mezinarodni Vedecko-prakticka conference “Dny vedy-2010”.Ст.35-39. Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o.

14. Добрянський С.С. Нарізування крупних внутрішніх різьб різьбонарізними головками. Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування. № 58. Київ 2010, с.30-35.

15. Бабій Д.О., Добрянський С.С. Вплив технологічних і конструктивних факторів на точність внутрішніх різьб. Тези доповідей загально університетської НТК молодих вчених та студентів, присв’яченої дню Науки. Секція “Машинобудування”. 2 частина. НТУУ “КПІ”, 2010 . Ст. 4,5.

16. Іщук М.С., Добрянський С.С. Силові залежності при нарізуванні різьб головками. Тези доповідей загально університетської НТК молодих вчених та студентів, присв’яченої дню Науки. Секція “Машинобудування”. 2 частина. НТУУ “КПІ”, 2010 . С. 20-21

17. Стрільчук О.М., Добрянський С.С. Параметри заточки різьбонарізних гребінок. Тези доповідей загально університетської НТК молодих вчених та студентів, присв’яченої дню Науки. Секція “Машинобудування”. 2 частина. НТУУ “КПІ”, 2010 . Ст. 55, 56

18. Добрянський С.С., Бабій Д.О. Вплив різних факторів на точність внутрішніх різьб, нарізуваних головками.Приднепровский научный вест ник №1(104)2010. Днепропетровск. 2010. С. 24-29.

19. Добрянський С.С., Бабій Д.О. Підвищення точності внутрішніх різьб, нарізуваних головками. Materialy VII mezinarodni vedecko-prakticka conference “Veda a technologie: krok do budoucnosti-2011”. Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2011. Ст.22-28.

20. Коваль Ю.А. Доцільність виготовлення зовнішніх різьб методом накатування у сучасному машинобудуванні. Тези доповідей загально університетської НТК молодих вчених та студентів, присв’яченої дню Науки. Секція “Машинобудування”. Підсекція «Технологія машинобудування». НТУУ “КПІ”, 2011 . Ст. 31,32.

21. Тези доповідей загально університетської НТК молодих вчених та студентів, присв’яченої дню Науки. Секція “Машинобудування”. Підсекція «Технологія машинобудування». НТУУ “КПІ”, 2011 . Ст. 31,32.

22. Мацьківський О.С., Добрянський С.С. Формування внутрішнього різьбового профілю методом пластичної деформації. Тези доповідей загально університетської НТК молодих вчених та студентів, присв’яченої дню Науки. Секція “Машинобудування”. Підсекція «Технологія машинобудування». НТУУ “КПІ”, 2011 . Ст. 39,40.

23. Бабій Д.О., Добрянський С.С. Підвищення точності внутрішніх різьб, нарізуваних головками. Тези доповідей загально університетської НТК молодих вчених та студентів, присв’яченої дню Науки. Секція “Машинобудування”. Підсекція «Технологія машинобудування». НТУУ “КПІ”, 2011 . Ст. 7-9.

24. Добрянський С.С. Визначення кінематичних задніх кутів при нарізуванні внутрішніх різьб головками. Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування. № 63. Київ 2011, с.23-30.

Методичні рекомендації

1. Технологія машинобудування і технологічні основи машинобудування. Методичні рекомендації для практичних занять та виконання самостійної роботи. Укл. Добрянський С.С., Фролов В.К., Малафєєв Ю.М., Гриценко В.М. Київ, НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2007. 72 с.

2. Технологія машинобудування. Методичні вказівки до вивчення дисципліни(ілюстр. матеріал). Добрянський С.С., Малафєєв Ю.М., Фролов В.К., Гриценко В.М. НТУУ«КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». Київ-2007. 92 с.

3. Технологія машинобудування та технологічні основи машинобудування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи для студентів механіко-машинобудівного інституту та інженерно-хімічного факультету. Добрянський С.С., Малафєєв Ю.М., Субін А.А., Гриценко В.М.НТУУ«КПІ»ВПІ ВПК «Політехніка». Київ-2008. 85 с.

4. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектування та виробництво заготовок» для студентів спеціальності «Технологія машинобудування» всіх форм навчання. Добрянський С.С., Малафєєв Ю.М. НТУУ«КПІ»ВПІ ВПК «Політехніка». Київ-2011. 49 с.

2019

Підручник:

Добрянський С.С., Малафєєв Ю.М. Технологічні основи машинобудування: підручникдля студентів інженерно-хімічного факультету та механіко-машинобудівного інституту, які навчаються за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Технологія машинобудування», «Інжинірінг, комп’ютерне моделювання та проектування полімерних і будівельних матеріалів та виробів» К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – 380 с.

Статті:

Добрянський С.С., Круглик М.В. Обладнання гнучких виробничих систем (ГВС). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 46. С.443-446.

Добрянський С.С., Круглик М.В. Організація групового виробництва. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 46. С.446-448.

Добрянський С.С., Савельєв М.А. Вплив різних факторів на нарізування внутрішніх різьб. Материалы XIV Международна научна практична конференция «Бъдещето въпроси от света на науката-2018». 15-22 декември 2018 г. Volume 13, ст.62-66. София «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018.

Добрянський С.С., Савельєв М.А. Процеси стружкоутворення при нарізуванні різьб мітчиками. Материалы XIV Международна научна практична конференция «Бъдещето въпроси от света на науката-2018». 15-22 декември 2018 г. Volume 13, ст. 67-70. София «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018. 4с.

Конференції:

Добрянський С.С., Круглик М.В. Обладнання гнучких виробничих систем (ГВС). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 46. С.443-446.

Добрянський С.С., Круглик М.В. Організація групового виробництва. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 46. С.446-448.

Добрянський С.С., Савельєв М.А. Вплив різних факторів на нарізування внутрішніх різьб. Материалы XIV Международна научна практична конференция «Бъдещето въпроси от света на науката-2018». 15-22 декември 2018 г. Volume 13, ст.62-66. София «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018.

Добрянський С.С., Савельєв М.А. Процеси стружкоутворення при нарізуванні різьб мітчиками. Материалы XIV Международна научна практична конференция «Бъдещето въпроси от света на науката-2018». 15-22 декември 2018 г. Volume 13, ст. 67-70. София «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018.