При кафедрі працює аспірантура і докторантура. Ліцензійний обсяг на очну форму 6 місць.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Стипендія

Відповідно до наказу по університету від 15 листопада 2021 року “Про встановлення розмірів академічних стипендій аспірантам та докторантам з 01 грудня 2021 року” збільшено розміри академічних стипендій:

 • аспірантів – 7264 грн
 • Президента України аспірантам – 9330 грн
 • Кабінету Міністрів України аспірантам – 8583,60 грн
 • докторантам, які мають вчене звання доцента – 11131 грн
 • докторантам, які мають науковий ступінь кандидата наук – 10241 грн

Документи до вступу

Ліцензований обсяг у 2023 році на нашу спеціалізацію Технологія машинобудування становить 5 місць очної форми навчання.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2023 році відбудеться з 22травня 2023 року по 07 липня 2023 року з 09.30 до 11.30 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу пропонується графік подання документів, а саме 29.05.23- 02.06.23 (для НН ММІ).

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 травня 2023 року шляхом заповнення даної Google-форми.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);
 • заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури;
 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • мотиваційний лист;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків*;
 • копію військово-облікового документа – (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) з відміткою військово-мобілізаційного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)*; або за наявністю паспорту нового зразка: копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; витяг з реєстру територіальної громади з вказаним з вказаним місцем реєстрації;
Початок прийому заяв та документів22 травня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів07 липня 2023 року
Строки проведення вступних випробувань28 серпня 2023 року – 08 вересня 2023 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення11 вересня 2023 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення18 вересня 2023 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовленняне пізніше 20 вересня 2023 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб22 вересня 2023 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 26 вересня 2023 року

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове вступне випробування (в разі необхідності), іноземна мова, спеціальність.

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 для здобуття ступеня доктора філософії

Подробиці є на сайті відділу аспірантури та докторантури.