Завантажити оригінал освітньо-професійної програми

Завантажити англійську версію освітньо-професійної програми бакалаврського рівня

За спеціальністю: 131 Прикладна механіка. Галузі знань: 13 Механічна інженерія. Кваліфікація: Бакалавр з прикладної механіки

РОЗРОБЛЕНО проєктною групою:
Голова робочої групи

Петраков Юрій Володимирович – д.т.н., професор, завідувач кафедри Технології машинобудування 

Члени робочої групи:

Кореньков Володимир Миколайович – к.т.н., доцент кафедри Технології машинобудування 
Лашина Юлія Вікторівна – к.т.н., доцент кафедри Технології машинобудування 
Медведєв Вадим Вячеславович – к.т.н., доцент кафедри Технології машинобудування 

За підготовку здобувачів вищої освіти за освітньою програмою відповідає кафедра Технології машинобудування.

1. Профіль освітньої програми

зі спеціальності 131«Прикладна механіка

1 – Загальна інформація
Повна назва ЗВО та інституту/факультетуНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналуБакалавр, бакалавр з прикладної механіки
Офіційна назва ОПТехнології машинобудування
Тип диплому та обсяг ОПДиплом бакалавра, 240 кредитів, термін навчання 3 роки 10 місяців
Наявність акредитаціїСерія АЕ №527265 від 09.09.2014 термін дії до 01.07.2023
Цикл/рівень ВОНРК України – 7 рівень
QF-EHEA – перший цикл
ЕQF-LLL – 7 рівень
ПередумовиНаявність повної середньої освіти
Мова(и) викладанняукраїнська
Термін дії ОПДо наступної акредитації
Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програмиosvita.kpi.ua mmi.kpi.ua, itm.kpi.ua

2 – Мета освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати базові науково-технічні задачі в галузі прикладної механіки та машинобудування в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства та формування високої адаптивності здобувачів вищої освіти в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами. Створювати умови для всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості на найвищих рівнях досконалості в освітньо-науковому середовищі відповідно до стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-205 роки [https://kpi.ua/2020-2025-strategy].

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область

– об’єкт діяльності:  конструкції, машини, устаткування, механічні і біомеханічні системи та комплекси, процеси їх конструювання, виготовлення, дослідження та експлуатації;

– цілі навчання: професійна інженерна діяльність в галузі проектування, виробництва та експлуатації технічних систем, машин і устаткування, робототехнічних засобів та комплексів, розробки технологій машинобудівних виробництв;

– теоретичний зміст предметної області: загальні закони теоретичної механіки та їх прикладні застосування, теоретичні засади конструювання машин, технологій машинобудівних виробництв, механіки рідини і газів, деталей машин і конструкцій, прогнозування експлуатаційних властивостей технічних систем;

– методи, методики та технології: фізико-математичні методи розрахунку статики, динаміки та стійкості елементів і конструкцій; аналітичні, чисельні та алгоритмічні методи моделювання кінематики та динаміки машин, аналізу напружено-деформованого стану елементів конструкцій; методики проектування, контролю, дослідження, розробки технологій виготовлення і складання елементів машин та конструкцій; інформаційні технології в інженерних дослідженнях, проектуванні і виробництві; методи та засоби числового програмного керування технологічного обладнання; технології автоматизованих машинобудівних виробництв;– інструменти та обладнання: верстати, інструменти, технологічні та контрольні пристрої, контрольно-вимірювальні засоби, системи числового програмного керування, приводи верстатних та робото-технічних систем.

Орієнтація ОП

Освітньо-професійна Структура програми передбачає сучасне оволодіння методологією існуючих методів наукового дослідження,  наукової діяльності, здатності здобувача визначати та розв’язувати  комплексні проблеми в галузі знань прикладної механіки і машинобудування, вирішення, яких є ключовим для забезпечення сталого розвитку суспільства та вимагають створення нових технологій.

Основний фокус ОП

Спеціальна освіта в галузі прикладної механіки та машинобудування  з можливістю набуття компетенцій для подальшої наукової кар’єри. Ключові слова: прикладна механіка, машинобудування

Особливості ОП

Реалізація програми передбачає залучення до аудиторних занять професіоналів – практиків, експертів галузі, представників роботодавців: окремі спецкурси  прикладної механіки та машинобудування можуть викладатись англійською мовою

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштуванняЗгідно з класифікатором професій ДК 003:2010
Подальше навчанняМожливість продовження навчання на другому(магістерському) рівні вищої освіти та/або набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчанняЛекції, практичні та семінарські заняття, комп’ютерні практикуми і лабораторні роботи; курсові проекти і роботи; технологія змішаного навчання, практики і екскурсії; виконання атестаційної роботи
ОцінюванняРейтингова система оцінювання, усні та письмові екзамени, тестування, захист курсових проектів, виконання атестаційної роботи

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в прикладній механіці або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів механічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5. Здатність працювати в команді.

ЗК6. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК10. Навички здійснення безпечної діяльності.

ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності (ФК)

ФК1. Здатність аналізу матеріалів, конструкцій та процесів на основі законів, теорій та методів математики, природничих наук і прикладної механіки.

ФК2. Здатність робити оцінки параметрів працездатності матеріалів, конструкцій і машин в експлуатаційних умовах та знаходити відповідні рішення для забезпечення заданого рівня надійності конструкцій і процесів, в тому числі і за наявності деякої невизначеності.

ФК3. Здатність проводити технологічну і техніко-економічну оцінку ефективності використання нових

технологій і технічних засобів.

ФК4. Здатність здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних

комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації.

ФК5. Здатність використовувати аналітичні та чисельні математичні методи для вирішення задач прикладної механіки, зокрема здійснювати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість в процесі статичного та динамічного навантаження з метою оцінки надійності деталей і конструкцій машин.

ФК6. Здатність виконувати технічні вимірювання, одержувати, аналізувати та критично оцінювати результати8 вимірювань.

ФК7. Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування (CAD), виробництва (CAM), інженерних досліджень (CAE) та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань з прикладної механіки.

ФК8. Здатність до просторового мислення і відтворення просторових об’єктів, конструкцій та механізмів у вигляді проекційних креслень та тривимірних геометричних моделей.

ФК9. Здатність представлення результатів своєї інженерної діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів.

ФК10. Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні основних механічних теорій та практик, а також базових знаннях суміжних наук.

ФК11  Здатність обирати оптимальні типові технологічні процеси при виготовлені виробів та конструкцій

ФК12  Здатність проводити дослідження існуючих технологічних процесів, їх системний аналіз та знаходити на основі цього аналізу нові методи обробки та складання

ФК13  Здатність обґрунтовано обирати типові складові елементи при проектуванні оснастки для розробленого технологічного процесу

ФК14  Здатність приймати рішення щодо вибору інструментального забезпечення автоматизованого виробництва.

ФК15  Здатність застосовувати сучасні математичні методи для управління технологічними процесами, знаходити аналоги та коректувати існуючи схеми обробки

ФК16  Здатність обґрунтовувати вибір, визначати робочі параметри обладнання автоматизованого виробництва машинобудівних підприємств та проектувати їх типові вузли

ФК17  Здатність створювати нові технічні об’єкти машинобудування з урахуванням принципів дизайну та ергономіки

ФК18  Здатність проектувати функціонально-орієнтовані технологічні процеси виготовлення деталей літальних апаратів

ФК19  Здатність забезпечувати технологічність виробів і процесів їхнього  виготовлення, контролювати дотримання технологічної дисципліни при виготовленні виробів

ФК20  Здатність обирати типові складові елементи обладнання при оснащенні технологічних процесів

ФК21  Здатність застосовувати типові методи контролю якості виробів і об’єктів у сфері професійної діяльності

ФК22  Здатність проектувати окремі технологічні операції оброблення різанням складно-профільних поверхонь та складання літальних апаратів і з застосуванням систем автоматизованого проектування

ФК23  Здатність до застосування робототехніки в технологічних системах автоматизованого машинобудування.

ФК24  Здатність використовувати професійно профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й практичного використання комп’ютерних технологій та основ програмування для вирішення експериментальних і практичних завдань в галузі машинобудування. ФК25    Здатність проводити технологічну і техніко-економічну оцінку ефективності використання нових технологій і технічних засобів.

7 – Програмні результати навчання

РН1) вибирати та застосовувати для розв’язання задач прикладної механіки
придатні математичні методи;

РН2) використовувати знання теоретичних основ механіки рідин і газів, теплотехніки та електротехніки для вирішення професійних завдань;

РН3) виконувати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість деталей машин;

РН4) оцінювати надійність деталей і конструкцій машин в процесі статичного та динамічного навантаження;

РН5) виконувати геометричне моделювання деталей, механізмів і конструкцій у вигляді просторових моделей і проекційних зображень та оформлювати результат у виді технічних і робочих креслень;

РН6) створювати і теоретично обґрунтовувати конструкції машин, механізмів та їх елементів на основі методів прикладної механіки, загальних принципів конструювання, теорії взаємозамінності, стандартних методик розрахунку деталей машин;

РН7) застосовувати нормативні та довідкові дані для контролю відповідності технічної документації, виробів і технологій стандартам, технічним умовам та
іншим нормативним документам;

РН8) знати і розуміти основи інформаційних технологій, програмування, практично використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання
інженерних розрахунків, обробки інформації та результатів експериментальних
досліджень;

РН9) знати та розуміти суміжні галузі (механіку рідин і газів, теплотехніку, електротехніку, електроніку) і вміти виявляти міждисциплінарні зв’язки прикладної механіки на рівні, необхідному для виконання інших вимог освітньої програми;

РН10) знати конструкції, методики вибору і розрахунку, основи обслуговування і експлуатації приводів верстатного і робото технічного обладнання;

РН11) розуміти принципи роботи систем автоматизованого керування технологічним обладнанням, зокрема мікропроцесорних, вибирати та використовувати оптимальні засоби автоматики;

РН12) навички практичного використання комп’ютеризованих систем проектування (CAD), підготовки виробництва (САМ) та інженерних досліджень (CAE);

РН13) оцінювати техніко-економічну ефективність виробництва;

РН14) здійснювати оптимальний вибір обладнання та комплектацію технічних комплексів;

РН15) враховувати при прийнятті рішень основні фактори техногенного впливу на навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля, охорони праці та безпеки життєдіяльності;

РН16) вільно спілкуватися з професійних питань усно і письмово державною та іноземною мовою, включаючи знання спеціальної термінології та навички міжособистісного спілкування;

РН17   Складати алгоритми і комп’ютерні програми мовами програмування з використанням сучасних інформаційних технологій.

РН18   Готувати вихідні дані для обґрунтування технічних рішень, застосовувати стандартні методики розрахунків при проектуванні або виборі покупного обладнання.

РН19   Використовувати засоби інформаційних технологій проектування в задачах технічної підготовки виробництва.

РН20   Здійснювати інформаційно-аналітичні дослідження заданої тематики.

РН21   Виконувати спостереження, вимірювання, складати звіт про проведені дослідження, аналізувати отримані результати досліджень, готувати дані для оглядів та наукових публікацій.

РН22   Проводити експерименти за заданими методиками з обробкою й аналізом результатів.

РН23   Вибирати необхідне обладнання для заданих умов виробництва, виконувати за відомими методиками розрахунок конструктивних елементів та параметрів налаштування металорізальних верстатів, вибирати необхідне обладнання для заданих умов виробництва, виконувати за відомими методиками розрахунок конструктивних елементів та параметрів налаштування металорізальних верстатів.

РН24   Виконувати розрахунки параметрів об’єктів проектування і показників працездатності механізмів, машин, конструкцій

РН25   Проектувати окремі технологічні операції оброблення різанням та технологічні процеси оброблення деталей машин різних класів в тому числі і з застосуванням систем автоматизованого проектування

РН26   Розробляти керуючі програми для верстатів з ЧПК для обробки складних поверхонь заготовок деталей машин і засобів механізації і автоматизації технологічних процесів

РН27   Розробляти робочу проектну й технічну документацію, оформляти закінчені проектно-конструкторські роботи з перевіркою відповідності розроблювальних проектів і технічної документації стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам

РН28   Забезпечувати моделювання технічних об’єктів і технологічних процесів з використанням стандартних пакетів і засобів автоматизації інженерних розрахунків, проводити експерименти за заданими методиками з обробкою й аналізом результатів

РН29   Використовувати математичні методи в технології та проектуванні механізмів, машин, конструкцій; застосовувати стандартні методи розрахунку при проектуванні деталей і вузлів літальних апаратів

РН30     Виконувати техніко-економічне обґрунтування результатів проектних рішень

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпеченняВідповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності для відповідного рівня ВО (додаток 2 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 10.05.2018 р.
Матеріально-технічне забезпеченняВідповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 4 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187  із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 10.05.2018 р.
Інформаційне та навчально-методичне забезпеченняВідповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 5 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187  із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 10.05.2018 р. Користування Науково-технічною бібліотекою КПІ ім. Ігоря Сікорського

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільністьНа основі двосторонніх угод між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та технічними університетами України
Міжнародна кредитна мобільністьНа основі двосторонніх угод між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та навчальними закладами країн-партнерів, угод про міжнародну академічну мобільність.
Навчання іноземних здобувачів ВОВикладання іноземною мовою або після вивчення іноземними здобувачами курсу української мови

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

КодКомпоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів ЄКТСФорма
підсумкового
контролю
Обов’язкові (нормативні) компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
ЗО1Вища математика17екзамен
ЗО2Лінійна алгебра3,5залік
ЗО3Хімія3,5залік
ЗО4Технологія конструкційних матеріалів (ТКМ)4залік
ЗО5Загальна фізика10екзамен
ЗО6Інженерна та комп’ютерна графіка4залік
ЗО7Іноземна мова6залік
ЗО8Україна в контексті історичного розвитку Європи2залік
ЗО9Основи здорового способу життя3залік
ЗО10Матеріалознавство4,5екзамен
ЗО11Теоретична механіка13залік
ЗО12Електротехніка та електроніка3залік
ЗО13Українська мова за професійним спрямуванням2залік
ЗО14Інформатика4залік
ЗО15Механіка матеріалів і конструкцій12,5екзамен
ЗО15КМеханіка матеріалів і конструкцій курсова робота (КР)1 
ЗО16Вступ до філософії2залік
ЗО17Теоретичні основи теплотехніки3залік
ЗО18Підприємницьке право2залік
ЗО19Метрологія, стандартизація і сертифікація4залік
ЗО20Теорія механізмів і машин (ТММ)5,5екзамен
ЗО20КТеорія механізмів і машин курсова робота (КР)1 
ЗО21Механіка рідини і газу4залік
ЗО22Економіка виробництва4залік
ЗО23Іноземна мова за професійним спрямуванням6екзамен
ЗО24Деталі машин4залік
ЗО24КДеталі машин курсовий проект (КП)1,5 
ЗО25Охорона праці та цивільний захист2залік
ЗО26Переддипломна практика6залік
ЗО27Дипломне проектування6захист
Цикл професійної підготовки за освітньою програмою
ПО1Технологія машинобудування20екзамен
ПО1KТехнологія машинобудування курсовий проект (КП)1,5 
ПО2Теорія автоматичного управління технологічними системами4екзамен
ПО3Технологічна оснастка5екзамен
ПО3KТехнологічна оснастка курсова робота (КР)1 
ПО4Програмування верстатів4,5екзамен
Вибіркові компоненти ОП
Вибіркові компоненти гуманітарної підготовки
ЗВ1Освітня компонента 1 ЗУ-Каталогу2залік
ЗВ2Освітня компонента 2 ЗУ-Каталогу2залік
Вибіркові компоненти професійної підготовки
ПВ1Освітня компонента 1 Ф-Каталогу4залік
ПВ2Освітня компонента 2 Ф-Каталогу4залік
ПВ3Освітня компонента 3 Ф-Каталогу4залік
ПВ4Освітня компонента 4 Ф-Каталогу4залік
ПВ5Освітня компонента 5 Ф-Каталогу4залік
ПВ6Освітня компонента 6 Ф-Каталогу4залік
ПВ7Освітня компонента 7 Ф-Каталогу4залік
ПВ8Освітня компонента 8 Ф-Каталогу4залік
ПВ9Освітня компонента 9 Ф-Каталогу4залік
ПВ10Освітня компонента 10 Ф-Каталогу4залік
ПВ11Освітня компонента 11 Ф-Каталогу4залік
ПВ12Освітня компонента 12 Ф-Каталогу4залік
ПВ13Освітня компонента 13 Ф-Каталогу4залік
ПВ14Освітня компонента 14 Ф-Каталогу4залік
Загальний обсяг обов’язкових компонентів:180 кред.
Загальний обсяг вибіркових компонентів:60 кред.
Обсяг освітніх компонентів, що забезпечують здобуття
компетентностей визначених СВО
143 кред.
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ240 кред.

3. Структурно-логічна схема освітньої програми

12345678
Вища математикаВища математикаВища математикаІноземна моваАнглійська мова професійного спрямуванняАнглійська мова професійного спрямуванняАнглійська мова професійного спрямуванняАнглійська мова професійного спрямування
Загальна фізикаЗагальна фізикаІноземна моваМеханіка матеріалів і конструкційТеорія механізмів і машинОхорона праці та цивільний захистТехнологічна оснасткаПереддипломна практика
Інженерна та комп’ютерна графікаІноземна моваІнформатикаКурсова робота з механіки матеріалів і конструкційКурсова робота з теорії механізмів і машинКурсовий проект з деталі машинКурсова робота з технологічної оснасткиДипломне проектування
Іноземна моваМатеріалознавствоТеоретичні основи теплотехнікиМетрологія, стандартизація і сертифікаціяДеталі машинТехнологія машинобудуванняТехнологія машинобудуванняТехнологія машинобудування
Лінійна алгебра і аналітична геометріяТеоретична механікаМеханіка матеріалів і конструкційЕкономіка і організація виробництваТеорія автоматичного управлінняОсвітня компонента 1 К-КаталогуПрограмування верстатівКурсовий проект з технологіі машинобудування
Технологія конструкційних матеріалівЕлектротехнікаФілософіяМеханіка рідини і газуТехнологія машинобудуванняОсвітня компонента 4 К-КаталогуОсвітня компонента 6 К-КаталогуОсвітня компонента 10 К-Каталогу
Історія3Українська моваПравоТеоретична механікаОсвітня компонента 2 К-КаталогуОсвітня компонента 9 К-КаталогуОсвітня компонента 7 К-КаталогуОсвітня компонента 12 К-Каталогу
Основи здорового способу життяОснови здорового способу життяТеоретична механікаТеорія механізмів і машинОсвітня компонента 3 К-КаталогуОсвітня компонента 11 К-КаталогуОсвітня компонента 8 К-КаталогуОсвітня компонента 14 К-Каталогу
Хімія ЗВ1. Освітня компонента 1 ЗУ-КаталогуЗВ2. Освітня компонента 2 ЗУ-КаталогуОсвітня компонента 5 К-КаталогуОсвітня компонента 13 К-Каталогу  

4. Форма випускної атестації здобувачів вищої освіти

Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Технології машинобудування» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з прикладної механіки» за спеціальністю 131 Прикладна механіка. Випускна атестація здійснюється відкрито і публічно. Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат та після захисту розміщується в репозиторії НТБ Університету для вільного доступу.

5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

 ЗО1ЗО2ЗО3ЗО4ЗО5ЗО6ЗО7ЗО8ЗО9ЗО10ЗО11ЗО12ЗО13ЗО14ЗО15ЗО15КЗО16ЗО17ЗО18ЗО19ЗО20ЗО20КЗО21ЗО22ЗО23ЗО24ЗО24КЗО25ЗО26ЗО27
ЗК1++              +             
ЗК2                            ++
ЗК3                            ++
ЗК4                            ++
ЗК5                  +         ++
ЗК6                +           ++
ЗК7                +             
ЗК8      +                 +     
ЗК9            ++                
ЗК10                           +  
ЗК11                +             
ЗК12                             +
ЗК13                             +
ЗК14                  +           
ЗК15       ++       +           + 
ФК1+++ +    +++  ++ +  +++       
ФК2              ++         ++   
ФК3                       + ++   
ФК4   +                     ++ ++
ФК5          +   ++    ++        
ФК6                   +          
ФК7   + +                   ++   
ФК8     +                        
ФК9                   +          
ФК10   +                     ++   
ФК11                              
ФК12                              
ФК13                              
ФК14                              
ФК15                              
ФК16                              
ФК17                              
ФК18                              
ФК19                              
ФК20                              
ФК21                              
ФК22                              
ФК23                              
ФК24                              
ФК25                              
ПО1ПО1КПО2ПО3ПО3КПО4ЗВ1ЗВ2ПВ1ПВ2ПВ3ПВ4ПВ5ПВ6ПВ7ПВ8ПВ9ПВ10ПВ11ПВ12ПВ13ПВ14
ЗК1                      
ЗК2                      
ЗК3                      
ЗК4                      
ЗК5                      
ЗК6                      
ЗК7       + +              
ЗК8                      
ЗК9                      
ЗК10                      
ЗК11                      
ЗК12       +              
ЗК13                      
ЗК14                      
ЗК15                     
ФК1                      
ФК2                      
ФК3                      
ФК4                      
ФК5                      
ФК6                      
ФК7          +           
ФК8                      
ФК9                      
ФК100                      
ФК11++                    
ФК12++              +   + 
ФК13   ++           +   + 
ФК14                  +   
ФК15  +        +++   + +  
ФК16   ++        +        
ФК17              +       
ФК18     +        ++     +
ФК19         +  +  +     +
ФК20        +             
ФК21                      
ФК22++   +   +        +   
ФК23              +       
ФК24             +        
ФК25                 + +  

6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 ЗО1ЗО2ЗО3ЗО4ЗО5ЗО6ЗО7ЗО8ЗО9ЗО10ЗО11ЗО12ЗО13ЗО14ЗО15ЗО15КЗО16ЗО17ЗО18ЗО19ЗО20ЗО20КЗО21ЗО22ЗО23ЗО24ЗО24КЗО25ЗО26ЗО27
РН1++                            
РН2    +     ++        +++       
РН3              ++    ++   ++   
РН4              ++    ++   ++   
РН5    +                         
РН6                   +++   ++   
РН7                   +     ++   
РН8  +          +                
РН9    +    + +     +    +       
РН10   +                     ++   
РН11                    ++      ++
РН12   + +              ++   ++ ++
РН13                       +    ++
РН14                       + ++ ++
РН15   +    +                  +++
РН16      ++    +   + +     +     
РН17                              
РН18                              
РН19                              
РН20                              
РН21                              
РН22                              
РН23                              
РН24                              
РН25                              
РН26                              
РН27                              
РН28                              
РН29                              
РН30                              
ПО1ПО1КПО2ПО3ПО3КПО4ЗВ1ЗВ2ПВ1ПВ2ПВ3ПВ4ПВ5ПВ6ПВ7ПВ8ПВ9ПВ10ПВ11ПВ12ПВ13ПВ14
РН1                      
РН2       
РН3       
РН4       
РН5       
РН6       
РН7       
РН8    ++   
РН9       
РН10       
РН11       
РН12       
РН13       
РН14       
РН15       
РН16                      
РН17     +     + +        
РН18   ++                 
РН19          +           
РН20          +       +   
РН21         +            
РН22+++++    +            
РН23            +    + +  
РН24            +   +   + 
РН25++ ++                 
РН26     +        +   +   
РН27        +             
РН28  +        +   +     +
РН29              +       
РН30               +  +  +