Спеціальність: 131 – Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма: Технології машинобудування

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік.

Деякі дисципліни пропонуються для вивчення студентам визначених факультетів. Для деяких дисциплін існує обмеження в кількості студентів, яким вона може бути запропонована. В цих випадках після назви дисципліни зазначається цільова аудиторія (для студентів …) або кількість місць (до … студентів).  В процесі вибору дисципліни просимо враховувати ці особливості. Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про порядок реалізації права на вільний вибір дисциплін.

Дисципліни для першого року підготовки

Освітня компонента 1 К-Каталогу

ДисциплінаПрограмування оброблення на верстатах з ЧПК
Рівень ВОМагістр
Курс1
Обсяг4 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняДисципліна базується на знаннях, які студенти отримали при вивченні дисциплін: «Основи машинної графіки», «Технологічні процеси для верстатів з ЧПК», «Технологія машинобудування»
Що буде вивчатисяздобуття студентами основ автоматизованої підготовки управляючих програм для верстатів з ЧПК та навичок програмування і роботи з сучасними системами автоматизованого програмування
Чому це цікаво/треба вивчатиВивчається комплекс САМ систем: PoweMill / ArtCam Велика увага приділяється нампрямку гравірування та деревообробки (фрезерування барел’єфів, 4-х осьова обробка)
Чому можна навчитися (результати навчання)Сучасна концепція CAD/CAM систем Основи автоматизації підготовки управляючих програм Огляд конструктивних рішень основного та допоміжного обладнання  Процес наладки верстата Загальні відомості про формати файлів Програмне забезпечення для підготовки 3D моделей  Проектування маршрутної та операційної технології для верстатів з ЧПК Особливості обробки художніх виробів  Програмування обробки на верстатах свердлильно-розточувальної та фрезерної груп Програмування обробки на верстатах токарної групи
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)здобуття навичок програмування і роботи з сучасними системами автоматизованого програмування з урахуванням останніх досягнень в цій галузі для практичного їх використання при розв’язанні різноманітних технологічних задач реального виробництва, а також, в курсовому і дипломному проектуванні
Інформаційне забезпеченняКонспект лекцій, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт, лабораторія для проведення практичних навичок користування вимірювальним інструментом.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит


Освітня компонента 1 К-Каталогу

ДисциплінаАвтоматизовані системи програмування верстатів
Рівень ВОМагістр
Курс1
Обсяг4 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняДисципліна базується на знаннях, які студенти отримали при вивченні дисциплін: «Основи машинної графіки», «Технологічні процеси для верстатів з ЧПК», «Технологія машинобудування»
Що буде вивчатисяздобуття студентами основ автоматизованої підготовки управляючих програм для верстатів з ЧПК та навичок програмування і роботи з сучасними системами автоматизованого програмування
Чому це цікаво/треба вивчатиВивчається  CATIA NC (модулі prismatic/surface/advanced machining ) Курс орієнтовано на підготовку спеціалістів в області авіабудування. Вивчається 3х ..5-ти осьова обробка типових деталей літаків
Чому можна навчитися (результати навчання)Основні методи геометричного моделювання; призначення та можливості сучасних CAD/CAM-систем, їх типи та області застосування Методи і засоби автоматизації підготовки управляючих програм для верстатів з ЧПК Основні типи даних, інтерфейси програмних продуктів і методи, які використовуються для створення, відображення або модифікації геометричних моделей Стандартні програмні засоби для вирішення завдань в галузі конструкторсько-технологічного забезпечення машинобудівних виробництв Загальну структуру управляючої програми для верстатів з ЧПК, особливості та відмінності систем управління верстатами Особливості налагодження верстатів з програмним управлінням, типові технологічні процеси обробки деталей на верстатах з ЧПК, найбільш ефективні засоби підвищення продуктивності робіт на верстатах цього типу Розробка технологічного процесу виготовлення деталі Розробка управляючої програми, її верифікація Алгоритмічні основи побудови траєкторій руху інструменту Принцип дії і конструкція верстатів та систем ЧПК.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)здобуття навичок програмування і роботи з сучасними системами автоматизованого програмування з урахуванням останніх досягнень в цій галузі для практичного їх використання при розв’язанні різноманітних технологічних задач реального виробництва, а також, в курсовому і дипломному проектуванні
Інформаційне забезпеченняКонспект лекцій, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт, лабораторія для проведення практичних навичок користування вимірювальним інструментом.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит


Освітня компонента 2 К-Каталогу

ДисциплінаАвтоматизовані системи проектування різальних інструментів
Рівень ВОМагістр
Курс1
Обсяг3,5 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняДисципліна базується на знаннях, які студенти отримали при вивченні дисциплін: фізика, технології конструкційних матеріалів, технологія машинобудування
Що буде вивчатисявизначають основні теоретичні закономірності процесів формоутворення робочих поверхонь деталей машин та практичний досвід сучасного машинобудівного виробництва
Чому це цікаво/треба вивчатиМета викладання дисципліни полягає у формуванні знань та практичних здатностей з вирішення таких типових технологічних завдань, які завжди необхідно вирішувати при проектуванні технологічних процесів виготовлення деталей машин в умовах сучасного промислового виробництва
Чому можна навчитися (результати навчання)•визначення геометричних та кінематичних характеристик заданої схеми формоутворення; •вивчення закономірностей механічного оброблення абразивними різальними інструментами; •геометричних характеристик інструментів та їх специфічних характеристик. •визначення геометричної форми передньої поверхні лезових різальних інструментів, яка може забезпечити сприятливі та безпечні умови видалення стружки з зони різання; •розуміння фізичної суті, основних закономірностей процесів пружно-пластичного деформування зрізуваного шару; • розуміння основних закономірностей динаміки взаємодії поверхонь інструменту та поверхонь оброблюваної заготовки, їх впливу на процеси зношування різального інструменту; •визначення ефективних методів інтенсифікації процесу різання
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)обґрунтований вибір ефективного сучасного інструментального матеріалу для оброблення заданого конструкційного матеріалу; визначення конструкції різального інструменту і призначення геометричних параметрів його різальної частини; визначення стійкості різального інструменту, його ресурсу роботи і терміну примусової зміни у багатоінструментних наладках; визначення алгоритмів та сучасних методів оптимізації функціонування системи різання та шляхів оптимального керування нею; знання основних напрямків інтенсифікації процесу різання; способів підвищення роботоздатності та надійності різального інструменту
Інформаційне забезпеченняКонспект лекцій, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт, лабораторія для проведення практичних навичок користування вимірювальним інструментом.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 2 К-Каталогу

ДисциплінаАвтоматизовані системи організації та управління виробництвом
Рівень ВОМагістр
Курс1
Обсяг3,5 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченнядисципліна базується на знаннях, які студенти отримали при вивченні дисциплін: основи автоматизованого проектування, інформатика, технологія машинобудування
Що буде вивчатисясистеми підтримки життєвого циклу виробів, а саме: автоматизовані системи управління та технічної підготовка машинобудівного виробництва
Чому це цікаво/треба вивчатиМета викладання цієї дисципліни – навчити практичній роботі із сучасними системами CALS-технології, а саме систем управління виробництва. Забезпечити підготовку фахівців, які покликані поширити електронний інженерний документообіг підприємств та автоматизацію підтримки життєвого циклу виробів машинобудівних заводів за допомогою впровадження PDM та PLM систем.
Чому можна навчитися (результати навчання)•формування у студентів комплексу знань про взаємозалежні етапи інженерних бізнес-процесів сучасного підприємства та про їх інформаційну підтримку; •практичне освоєння основи систем інформаційної підтримки – баз даних та ряду PDM систем, які отримали розповсюдження у виробництві і які є характерними представниками окремих класів систем; •знайомство з перспективами напрямками вдосконалення комп’ютерних пакетів з підтримки життєвого циклу виробів.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Розробка структури технологічних баз даних. Створення баз даних для роботи з технологічними даними.  Розробка структури майбутнього виробу в PDM-системах с точки зору конструкторського та технологічного відділу. Взаємодії інженерів машинобудівного підприємства через систему WorkFlow. Робота у системах Microsoft Office Access та Лоцман компанії Аскон.
Інформаційне забезпеченняКонспект лекцій, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт, лабораторія для проведення практичних навичок користування вимірювальним інструментом.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 3 К-Каталогу

ДисциплінаРозмірне моделювання та аналіз технологічних процесів
Рівень ВОМагістр
Курс1
Обсяг3,5 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняВивчення дисципліни базується на знаннях, одержаних при вивченні таких дисциплін: технологія машинобудування, технологічна оснастк”, взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Що буде вивчатисярозглядаються методи і способи представлення структури розмірних зв’язків технологічних процесів, побудови та розрахунку операційних розмірних ланцюгів, їх використання при моделюванні і аналізі технологічних процесів, а також при розрахунках окремих технологічних параметрів
Чому це цікаво/треба вивчатиМетою викладання дисципліни є оволодіння знаннями та формування практичних навичок розмірного моделювання і аналізу технологічних процесів обробки деталей для забезпечення розробки ефективних і надійних технологічних процесів.
Чому можна навчитися (результати навчання)Розмірне моделювання – його цілі та роль при розробці технологічних  процесів Основи теорії побудови і розрахунку розмірних ланцюгів Основні етапи розмірного моделювання і аналізу  технологічних процесів Підготовка і представлення ТП для проведення розмірного моделювання Оцінка прогнозних величин параметрів точності оброблюваних деталей Методи представлення структури розмірних зв’язків технологічних процесів і їх використання при розмірному моделюванні Основні залежності та алгоритми розрахунків РЛ при розмірному моделюванні технологічних процесів Приклади виконання розмірного моделювання і аналізу технологічних процесів обробки  деталей
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: набути знання та вміння, на основі виявлення структури розмірних зв”язків, побудови та розрахунку операційних розмірних ланцюгів, моделювати і аналізувати технологічні процеси, щодо їх можливостей забезпечити необхідну точність оброблюваних деталей, а при необхідності, знаходити шляхи вдосконалення технологічних процесів
Інформаційне забезпеченняКонспект лекцій, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт, лабораторія для проведення практичних навичок користування вимірювальним інструментом.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит


Освітня компонента 3 К-Каталогу

ДисциплінаСпеціальні методи складання авіаційних вузлів
Рівень ВОМагістр
Курс1
Обсяг3,5 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняВивчення дисципліни базується на знаннях, одержаних студентами при вивченні дисциплін деталі машин, взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання, основи тивимірного моделювання, технологія машинобудування
Що буде вивчатисяМета дисципліни  – вивчити особливості технологічної підготовки механоскладального виробництва
Чому це цікаво/треба вивчатиСучасний спеціаліст з технології машинобудування повинен знати, крім різних методів обробки деталей та проектування заготовок, ще і підходи до проектування технології складання виробів, особливості технологічної підготовки складального виробництва та обладнання, пристрої і інструмент, які використовуються при виконанні складальних робіт.
Чому можна навчитися (результати навчання)Загальні відомості про складальні процеси в машинобудуванні Основні етапи технологічної підготовки механоскладального виробництва Тип виробництва і організаційні форми складання машин Основи проектування технології складання Основні технологічні процеси складання Автоматизація складальних робіт Автоматизація проектування технологічних процесів складання
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Уміти правильно спроектувати технологічний процес складання вузла чи машини; набути знання: особливостей ходу технологічної підготовки механоскладального виробництва; основних залежностей та взаємозв‘язків, які виникають при проектуванні (в тому числі автоматизованому) технологічних процесів складання; основних методів забезпечення надійності складальних виробів та технології їхнього виготовлення; основних вимог, які пред’являються до технологічних конструкцій деталей, вузлів та машин; обладнання, пристроїв та інструментів, які використовуються при виконанні складальних робіт
Інформаційне забезпеченняКонспект лекцій, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт, лабораторія для проведення практичних навичок користування вимірювальним інструментом.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит


Освітня компонента 4 К-Каталогу

ДисциплінаКомп’ютерне моделювання технологічних процесів
Рівень ВОМагістр
Курс1
Обсяг5 кредитів ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченнябазується на наступних дисциплінах: вища математика; основи наукових досліджень, фізика; технологія машинобудування, теорія різання
Що буде вивчатисяЗмістовний аналіз технологічних систем з метою правильного вибору методу оптимізації або моделювання Сучасні методи прикладної багатокритеріальної оптимізації технологічних і технічних систем Прикладні методи бататофакторного математичного моделювання технологічних і технічних систем Системна постановка та вирішення прикладних задач по технологічних процесах, інструментах, металорізальних верстатах
Чому це цікаво/треба вивчатиМетою викладання дисципліни є вивчення студентами низки розділів прикладної математики і її застосування при розв’язанні  типових задач технології машинобудування
Чому можна навчитися (результати навчання)Системної (багатофакторної та багатокритеріальної) формалізації постановки прикладних задач по технологічним і технічним системам; Проведення багатокритеріальної оптимізації технологічних і технічних систем; Одержання багатофакторних математичних моделей технологічних і технічних систем; Аналізу та інтерпретації одержаних результатів для впровадження у виробництво.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Можливості впровадження в реальне виробництво методів оптимізації та моделювання Використання методів оптимізації та моделювання для заощадження фізичних ресурсів – речовинних, енергетичних, просторових, часових Використання вивчених методів для інформаційної корекції поверхні відгуку або цілі технологічної та технічної систем у випадках, коли підвищення їхніх критеріїв якості за рахунок фізичних (конструкторських, технологічних) можливостей вичерпано або зводиться до занадто великих витрат.
Інформаційне забезпеченняКонспект лекцій, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт, лабораторія для проведення практичних навичок користування вимірювальним інструментом.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 4 К-Каталогу

ДисциплінаОб’єктно-орієнтоване програмування
Рівень ВОМагістр
Курс1
Обсяг5,5 кредитів ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченнябазується на наступних дисциплінах: вища математика; інформатика, основи автоматизованого проектувння
Що буде вивчатисяМетою викладання дисципліни є формування уміння програмування на сучасній мові об`єктно-орієнтованого програмування
Чому це цікаво/треба вивчатиПри вивченні курсу студенти повинні засвоїти основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування, які кардинально відрізняються  від процедурно-орієнтованого. Особливу увага зосереджена  на сприйнятті програми як сукупності взаємодіючих об’єктів, поведінка яких визначається приналежністю до певних класів. Вказано на зв’язок об’єктно-орієнтованого програмування з імітаційним моделюванням, та моделлю деякого об’єкту чи процесу реального світу.
Чому можна навчитися (результати навчання)Основні поняття об`єктно-орієнтованого програмування Базові засоби мови. Класи Наслідування Поліморфізм Організація взаємодії між об’єктами з використанням подій
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)написання програм на сучасній мові об`єктно-орієнтованого програмування; навики роботи зі засобом розробки програм.
Інформаційне забезпеченняКонспект лекцій, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт, лабораторія для проведення практичних навичок користування вимірювальним інструментом.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 5 К-Каталогу

ДисциплінаСистеми автоматизованого проектування технологічних процесів
Рівень ВОМагістр
Курс1
Обсяг5,5 кредитів ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченнябазується на наступних дисциплінах: теорія різання, технології машинобудування, інформатика, основи автоматизованого проектування
Що буде вивчатисяРозробка елементів власної САПР технологічних рпоцесів на мовах програмування Object Pascal (Delphi) або C#
Чому це цікаво/треба вивчатививчаються передумови, можливості , засоби та способи автоматизованого проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин
Чому можна навчитися (результати навчання)–декомпозиція деталі на елементарні технологічні поверхні; –розробка (з використанням SAPR_2021) принципової схеми технологічного процесу виготовлення деталей машинобудування; –формування укрупнених технологічних операцій ; –синтез формули структури технологічного процесу виготовлення деталей машинобудування; –редагування (з використанням SAPR_2021) робочого варіанту технологвчного процесу у відповідності до синтезованої формули та випуск (з використанням SAPR_2021) опису технологічного процесу в стандартних формах.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)–використання системи автоматизованого проектування SAPR_2021 для розробки планів оброблення типових поверхонь деталей машин; –використання системи автоматизованого проектування SAPR_2021 для аналізу варіантів виконання типових технологічних переходів; –використання системи автоматизованого проектування SAPR_2021 для визначення загальної трудомісткості механічної обробки деталей машин та трудомісткості технологічного процесу по типам обладнання, що використовується.
Інформаційне забезпеченняКонспект лекцій, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт, лабораторія для проведення практичних навичок користування вимірювальним інструментом.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит


Освітня компонента 5 К-Каталогу

ДисциплінаСистеми автоматизованих інженерних розрахунків
Рівень ВОМагістр
Курс1
Обсяг5,5 кредитів ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченнябазується на наступних дисциплінах: основи тривимірного моделювання; вища математика; фізика; теоретична механіка; опір матеріалів; деталі машин; спеціальні розділи математики
Що буде вивчатисявивчаються методи аналізу та оцінки конструкцій деталей машин, що використовуються в авіа- та машинобудуванні
Чому це цікаво/треба вивчатиМетою навчальної дисципліни є надбання знань і умінь, які дозволяють вирішувати такі типові задачі діяльності і проблеми: -Розв’язання задачі теорії термопружності за допомогою сучасних програмних комплексів, -Постановка задачі в вісесиметричній, одновимірній, двовимірній, трьовимірній формі, -Отримання результатів та розробка технічного висновку, -Створення геометричної моделі конструктивного елемента, -Розбиття геометричної моделі на сітку скінчених елементів, -Прикладання навантаження та граничних умов, -Отримання результатів розрахунку, оцінка їх адекватності.
Чому можна навчитися (результати навчання)-Розробка, згідно технічного завдання, геометричної моделі конструктивного елемента. -Створення розрахункових схем. -Розбивка моделі на скінченні елементи, вибір типу елементів та алгоритму розбиття для отримання найбільш точного рішення. -Прикладання граничних умов, зовнішніх навантажень, механічних властивостей матеріалу. -Виявлення помилок в розрахунковій моделі, запуск розрахункової моделі на обчислення. -Генерація бази даних результатів. Адекватна інтерпретація отриманих даних. -Складання технічного висновку, згідно отриманих результатів -Використовувати в роботі електронні посібники, вітчизняну та  іноземну технічну літературу, рекламні буклети, проспекти, каталоги фірм та ін.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Володіння методиками розрахунків на міцність за допомогою чисельних методів та сучасних обчислювальних комплексів (САЕ – систем).
Інформаційне забезпеченняКонспект лекцій, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт, лабораторія для проведення практичних навичок користування вимірювальним інструментом.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит


Дисципліни для другого року підготовки

Освітня компонента 6 К-Каталогу

ДисциплінаСистемний аналіз
Рівень ВОМагістр
Курс2
Обсяг6,5 кредитів ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченнябазується на наступних дисциплінах: вища математика; спеціальні розділи математики, інформатика
Що буде вивчатисяМетою викладання дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань з системного аналізу систем як методологічної основи аналiзу та моделювання складних технічних систем
Чому це цікаво/треба вивчатиМати знання з теорії систем; моделювання складнихієрархічних систем; ознак класифікації систем і моделей систем з точки зору їх дослідження як об’єктів комп’ютеризації; характеристик та основних властивостей складнихієрархічних систем. Оволодіти умінням: проводити декомпозицію, аналіз і синтез систем; проводити збір та систематизацію даних про об’єкт та його діяльність; застосування системного підходу
Чому можна навчитися (результати навчання)Основнi поняття системного аналізу та систем Моделювання в системному аналізі Метод аналізу ієрархій Методи дерева цілей, функціонального аналізу
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Оволодіння знаннями з системного аналізу дозволить студенту реалізовувати задачі автоматизації обробки інформації, автоматизації керування об’єктами та процесами, за допомогою комп’ютерної техніки.
Інформаційне забезпеченняКонспект лекцій, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт, лабораторія для проведення практичних навичок користування вимірювальним інструментом.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит


Освітня компонента 6 К-Каталогу

ДисциплінаЗагальна теорія систем
Рівень ВОМагістр
Курс2
Обсяг6,5 кредитів ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченнябазується на наступних дисциплінах: вища математика; спеціальні розділи математики, інформатика
Що буде вивчатисяМетою викладання дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань з системного аналізу систем як методологічної основи аналiзу та моделювання складних технічних систем
Чому це цікаво/треба вивчатиВ рамках дисципліни розглядаються методи системного аналізу, зв’язок системного аналізу з моделюванням, застосування методологій системного аналізу при створенні інформаційних систем, методи отримання інформації від експертів, методології аналізу в задачах прийняття рішень і стратегічного планування.
Чому можна навчитися (результати навчання)Умінням: застосування системного підходу; застосування методологій та методів системного аналізу; уміннямзастосування моделювання в процесі дослідження та розв’язання інформаційних проблем складних об’єктів різного рівня агрегування; проектувати складніієрархічні системи; самостійно опановувати нові методи та технології аналізу складнихієрархічних систем
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Вивчення студентами основ системного аналізу в рамках пропонованого курсу дозволить їм сформувати системне мислення, цілісний підхід до вирішення складних задач, використовувати набуті знання і навички для подальшого навчання
Інформаційне забезпеченняКонспект лекцій, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт, лабораторія для проведення практичних навичок користування вимірювальним інструментом.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит